Mittuniversitetet jobb i Sundsvall

Hitta lediga jobb hos Mittuniversitetet i Sundsvall. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Sundsvall.

Doktorand i datateknik för Vision Transformer och AoI

Doktorand
Läs mer Feb 27
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Mittuniversitetets forskarutbildning i datateknik består av tre inriktningar, Kommunikationsnätverk, Dataanalys och Multidimensionell signalbehandling.

Denna doktorandtjänst har ett mer teoretiskt angreppssätt som relaterar till inriktningarna genom tillämpningar.


Arbetsuppgifter

Detta forskningsprojekt syftar till att innovera vid skärningspunkten mellan avancerade vision transformerarkitekturer och dynamisk databehandling. Det syftar till att utveckla ett mångsidigt ramverk som kan anpassas till olika realtidsapplikationer, tillgodose behovet av balanserat stöd över olika forskningsgrenar och bana väg för genombrott inom effektiv databehandling och -analys. Till skillnad från befintliga arbeten som fokuserar på antingen förbättring av transformerarkitekturer för specifika domäner eller utveckling av effektiva tekniker för dynamisk databehandling, syftar detta forskningsprojekt till att integrera dessa två aspekter och utveckla ett inlärningsbaserat ramverk som kan anpassa sig till olika realtidsapplikationer. Konceptet Age of Information (AoI), som har fått betydande uppmärksamhet i nätverkade system, inkorporeras för att förbättra aktualiteten i informationsflödet för transformerarkitekturen samt för att stödja realtidsanpassad uppdatering av arkitekturparametrar, vilket tillsammans adresserar de utmaningar som är förknippade med den beräkningsmässiga belastningen hos vision transformers i allmänhet.

I projektet kommer doktoranden att ansvara för att:

- utveckla och implementera ett transformerbaserat ramverk som är anpassningsbart för olika realtidsbehov av databehandling,
- genomföra fallstudier med detta ramverk för att utforska applikationer som optimering av komprimering av ljusfältsvideo och förbättring av informationsfärskhet i dynamisk inlärningsmiljö,
- genomföra valideringsstudier för att utvärdera ramverkets effektivitet i praktiska inställningar, inklusive att adressera eventuella etiska överväganden,
- bedöma ramverkets potential att förbättra realtidsdatabehandling i både visuella och icke-visuella sammanhang.

Som doktorand kommer du genomföra självständiga forskarstudier och förväntas utföra både teoretiskt och experimentellt forskningsarbete.


Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i Datateknik, Datavetenskap, Elektroteknik, Teknisk fysik, Tillämpad matematik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Bedömningsgrunder

Vi söker kandidater med:

- ett starkt intresse för inlärningsbaserad databehandling och dess tillämpningar i nätverkade system och datorseende,
- en gedigen grund i matematik, särskilt linjär algebra,
- färdigheter i programmering (helst Python).

Erfarenhet och genomförda kurser inom ett eller flera av följande ämnen värderas högt:

- maskininlärning och djupinlärning (teoretisk och praktisk användning),
- datorseende, bild- och videobehandling,
- kommunikation och nätverkade system.

Kunskap om transformerarkitekturer, optimering och informationsteori är ett plus.Personliga egenskaper

Som doktorand bör du visa:

- en hög nivå av kreativitet och innovativt tänkande,
- noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer inom forskning och utveckling,
- ett systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt för problemlösning och utmaningar,
- förmåga att samarbeta effektivt i team såväl som att arbeta självständigt,
- en stark förmåga att tydligt och effektivt förmedla komplexa begrepp och idéer.

 

Övriga bedömningsgrunder

Andra färdigheter relevanta för doktorandtjänsten innefattar att visa:

- effektiva kommunikationsförmågor, med mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift,
- omfattande kunskaper i standardmjukvara för att stödja såväl forskningsrelaterade som undervisnings- och allmänna administrativa uppgifter.


Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning. 


Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Anställningen får innehålla upp till 20% annan tjänstgöring såsom undervisning, varvid tiden kan förlängas till maximalt 5 år. Tillträde 2024-09-01, eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? Information

Närmare upplysningar lämnas av 
Docent Stefan Forsström (mailto:Stefan.Forsstrom@miun.se), Dr. Qing He (mailto:Qing.He@miun.se, +46 10 142 82 75), Dr. Roger Olsson (mailto:Roger.Olsson@miun.se, +46 10 142 86 98), eller Prefekt Docent Patrik Österberg (mailto:Patrik.Osterberg@miun.se, +46 10 142 86 14)

 

Ansökan

Alla ansökningshandlingar skall lämnas in på svenska eller engelska och måste inkludera:

1)  Ett personligt brev (högst 2 sidor) som inkluderar en motivation till varför du söker denna tjänst, och en självbedömning av varför du skulle vara rätt kandidat för denna position,
2)  Ett curriculum vitae (CV) med erfarenheter du anser relevanta för denna position,
3)  Examensbevis (kandidat- och masterexamen) och studieintyg med signerade betyg,
4)  Masteruppsatsen (eller ett utkast till denna), och/eller någon annan självproducerad teknisk eller vetenskaplig text, publikationer och andra relevanta dokument,
5)  Referenser med kontaktinformation (namn, e-postadresser och telefonnummer) och upp till två rekommendationsbrev.

Alla sökande bör ange sitt tidigast möjliga startdatum.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-04-15.

Ansök nu

Universitetslektor i samhällskunskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Feb 5
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Samhällskunskap ingår i en flerämnesinstitution med ämnena engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, sociologi, statsvetenskap, svenska språket, svenska som andraspråk och sydsamiska.

Ämnet samhällskunskap ger företrädesvis kurser inom olika lärarutbildningsprogram, främst ämneslärarprogrammet och grundlärarprogrammen F–-3 och 4–6. Ämnet ger även kurser i det beteendevetenskapliga programmet, i uppdragsutbildning samt tematiska fristående kurser. Ämnet är ortsövergripande och finns på universitetets båda campus i Sundsvall och Östersund. Undervisning såväl på campus som på IT-distans i varierande utsträckning förekommer. 

 

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna för en lektor hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå liksom att bedriva egen forskning. Undervisningen kommer främst att bedrivas inom ramen för lärarutbildningen i samhällskunskap och kräver att den sökande har goda förutsättningar att undervisa på svenska. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet vilket kan innefatta olika administrativa uppdrag. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen samt delaktighet i ämnets och institutionens gemensamma ansvarstaganden. Ämnet finns på universitetets båda campusorter varför beredskap att bedriva verksamhet även på den andra campusorten förutsätts.

Vidare förväntas innehavaren inom ramen för sin tjänst bedriva och söka forskningsmedel för ämnesdidaktisk forskning.

I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. För lektorer kan även ingå viss egen forskningstid enligt ämnets budget, som beslutas kollegialt.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i HF 4 kap. 4§ och https://www.miun.se/anstallningsordning. Behörig för anställningen som universitetslektor i samhällskunskap är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi, statsvetenskap eller annat till samhällskunskap närliggande ämne, företrädesvis med (samhällskunskaps) didaktisk inriktning. Dessutom krävs visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt att den sökande ska ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, om detta saknas ska anställd universitetslektor uppnå detta inom två år från anställningstillfället.

Den som anställs som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket samt ha goda IT-kunskaper.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenheter av att erhålla externa forskningsmedel och att leda forskningsprojekt är meriterande. Den pedagogiska skickligheten bedöms genom dokumentering av tidigare undervisningserfarenheter. Genomförd högskolepedagogisk utbildning samt erfarenheter av administrativa eller arbetsledande uppdrag bedöms vara meriterande.

Erfarenhet av nätbaserad undervisning är meriterande. Meriterande är även erfarenhet av undervisning i lärarfortbildningskurser i samhällskunskap. Vidare ska den sökande vara intresserad av att arbeta med lärarstudenter inriktade mot kommande undervisning i grund- och gymnasieskola.

Särskilt meriterande är ämneslärarutbildning i samhällskunskap; undervisningserfarenhet från högstadium/gymnasieskola; undervisning i samhällskunskap, didaktik, eller motsvarande kurser på högskola/universitet; samhällskunskapsdidaktisk forskning.


Personliga egenskaper

Du som söker är självständig, strukturerad, utvecklingsinriktad och flexibel samt har god samarbetsförmåga.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2024-08-12 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund.


Information

Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, mail mailto:par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47; proprefekt Glenn Svedin, mailto:glenn.svedin@miun.seeller tfn 010-142 82 47; ämnesstudierektor Gertrud Alirani, mailto:gertrud.alirani@miun.se eller 010-142 85 97; ämnesföreträdare Calle Hansson, mailto:calle.hansson@miun.se eller 010-142 82 69.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. en beskrivning av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet som är av betydelse för anställningen, intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, referenser, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Dessutom ska bifogas en forskningsplan om cirka 3–5 sidor, där framtida samhällskunskapsdidaktisk forskning som den sökande avser bedriva diskuteras. 

Se övriga instruktioner till sökande i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-04-01.

Ansök nu

Doktorand i informationssystem med fokus på nyttorealisering

Doktorand
Läs mer Feb 23
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Tjänsten riktar sig till studier av digitalisering, samhällsförändring och värdeutveckling i ett brett perspektiv inom Forum för digitalisering (FODI), en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med inriktningar inom arkiv- och informationsvetenskap, informatik samt industriell organisation och ekonomi.

Tjänsten kommer att ingå i en regional satsning på en tvärvetenskaplig forskarskola med fokus på GovTech Challenges där doktoranderna, såväl som handledarkollegiet, kommer att ha en rad olika disciplinära bakgrunder.Arbetsuppgifter

Föreliggande doktorandprojekt fokuserar således på att öka kunskapen om nyttorealisering av digitala praktiker inom offentlig sektor. Utgångspunkten är en ökad förståelse för offentlig sektors värden och logiker i relation till digitaliseringsinitiativ. Egen forskarutbildning innefattande forskning 80 % av en heltidstjänst.


Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i informationssystem (informatik) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.Bedömningsgrunder

Stor vikt kommer att läggas vid förmåga till praktiknära studier och förståelse för offentlig sektors utgångspunkter som skattefinansierad verksamhet och där är erfarenhet av arbete inom offentlig sektor meriterande. Särskilt meriterande är erfarenhet av olika former av digitaliseringsinitiativ. Tidigare arbeten, såsom uppsatser och självständiga arbeten kommer att utgöra grund för bedömning men arbetserfarenhet är också avgörande.


Övriga bedömningsgrunder

Tjänsten kräver väldigt goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2024-03-20 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.


Information

Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Katarina L Gidlund, mailto:katarina.l.gidlund@miun.se eller proprefekt Martina Granholm, mailto:martina.granhholm@miun.se, +46 (0)10-1428627.Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska och ska innehålla examina och kursutdrag samt CV med arbetslivserfarenhet och en kortfattad tentativ forskningsplan.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-03-15.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap, vikariat

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Feb 21
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Arbetsuppgifter
I vikariatet ingår undervisning, rättning och handledning inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, i såväl kurser på grundnivå som på avancerad nivå, både på campus och distans.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning

 För behörighet som universitetsadjunkt krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 högskolepoäng eller motsvarande kompetens inom medie- och kommunikationsvetenskap. Avlagd kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande område samt formell utbildning inom högskolepedagogik är meriterande. Meriterande är också om den sökanden har disputerat inom medie- och kommunikationsvetenskap eller har erfarenhet forskningsprojekt inom ämnet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller
graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning finns följande bedömningsgrunder:

- Relevanta ämneskunskaper för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- Erfarenhet av undervisning och handledning inom området medie- och kommunikationsvetenskap, för såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.
- Förmåga och bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet med varierande undervisningsmetoder.
- Erfarenhet av distansundervisning.
- Erfarenhet av att föreläsa, planera och hålla i workshops och seminarier.
- Teoretiska kunskaper som relaterar till kurser inom områden som strategisk kommunikation, organisationskommunikation och examensarbete inom medie- och kommunikationsvetenskap samt vetenskaplig metod.
- Erfarenhet av att jobba med digitala undervisningsverktyg som till exempel lärplattformar och onlinemötesverktyg.
- Erfarenhet av forskning och forskningsprojekt.
- Förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället inom verksamhetsområdet.


Personliga egenskaper
Särskild hänsyn kommer att tas till samarbetsförmåga och hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen och dess framtida utveckling.


Övriga bedömningsgrunder
Mycket god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.


Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde
Anställningen är ett vikariat på 100%, från och med 2024-04-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2024-06-30.


Anställningsort: Sundsvall


Information
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Lottie Jangdal mailto:lottie.jangdal@miun.se, 010-142 84 81 och ämnesföreträdare Christina Grandien mailto:christina.grandien@miun.se, 010-142 87 65. Se även institutionens hemsida: http://www.miun.se/kki

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Till ansökan ska bifogas CV och personligt brev, intyg om genomförd utbildning samt eventuella vetenskapliga publikationer eller övriga dokument som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-03-15.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Postdoktor inom antennlösningar för IoT-noder, 6G och smarta ytor

Forskarassistent
Läs mer Feb 2
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Arbetsuppgifter

Postdoktortjänsten fokuserar på forskning och utveckling rörande innovativa antennlösningar för sensornoder inom Internet of Things (IoT).

IoT-noder är ofta utformade eller ska placeras på ett vis att vanliga kommersiella antenner inte alltid ger fullgod funktion eller helt enkelt inte alls går att använda, inklusive när estetiskt tilltalande produkter utan synlig antenn efterfrågas.  IoT-noder kommer i framtiden även att bygga på teknologier med 6G där vi redan nu undersöker hur kommunikation kan optimeras via smarta ytor som aktivt styr propagerande radiovågor. Forskningsarbetet utgör en av flera delar av forskningscentrets generella satsning på IoT där du får en central roll i design och integration av antenner. Arbetet utförs till stor del med datorbaserade simuleringar men innefattar också mycket praktiskt verkstadsarbete när antennlösningar ska förverkligas och mätas upp.

Som postdoktor i forskargruppen kommer du att vara en central del av gruppen och samarbeta med övriga forskare. Du förväntas att bidra till gruppens forskningsarbete och att ta initiativ genom att föra fram egna idéer. Du förväntas också att bidra till publikationer och annan kommunikation av forskningsresultat. Forskargruppen i sin tur kommer att vara ett forum för diskussioner och ger dig handledning och stöd under din forskning och yrkesutveckling.

 

Behörighet

Den som ska anställas som postdoktor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.  

Den som ska anställas på denna tjänst ska inneha en doktorsexamen inom elektroteknik, elektronik, datateknik eller ett besläktat ämne.

 

Bedömningsgrunder

Bedömningen av ansökningar ske på basis av sökandens tidigare forskning och publikationslista. Forskningens relevans till tjänsten och forskningskvalitet kommer att beaktas. Det kommer dessutom tas hänsyn till kvaliteten och kvantiteten av sökandens tidigare publikationer, samt sökandens motivering och vision för postdoktor-tjänsten.

Sökandens forskarstudier och/eller fortsatta forskning bör ha handlat om antenndesign eller näraliggande områden inom passiv mikrovågsteknik. Sökanden bör trivas med både rent teoretiskt arbete och datorbaserade simuleringar samt praktiskt verkstadsarbete för att bygga och prova ut de antennkoncept vi tar fram. Tidigare erfarenhet av arbete inom mikrovågsteknik eller antenndesign samt praktiskt arbete är meriterande.


Personliga egenskaper

Utöver dina tekniska kompetenser kommer din lämplighet för forskningsarbetet bedömas med hänsyn till din samarbetsförmåga, din förmåga att arbeta individuellt, samt din kommunikationsförmåga.

 

Övriga bedömningsgrunder

För tjänsten krävs en bra förmåga att uttrycka dig på engelska.

 

Handläggning

Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen omfattar 100% under 2 år med start så snart som möjligt.

Anställningsvillkoren regleras i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf.

Anställningsort: Sundsvall

 

Information

Närmare upplysningar lämnas av Docent Johan Sidén (epost: mailto:Johan.Siden@miun.se, telefon: +46 (0) 70 671 71 71) eller prefekt?Patrik Österberg (epost: mailto:Patrik.Osterberg@miun.se, telefon: +46 (0) 10 142 86 14).

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla ett CV, intyg från tidigare utbildningar, en kopia av doktorsavhandlingen, en publikationslista, samt ett personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-03-01.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetslektor i engelska, inriktning litteraturvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Feb 9
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Engelska har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall.

Ämnet har fristående kurser och kurser inom lärarutbildningarna samt ett magisterprogram. Forskning inom ämnet fokuserar dels på korpuslingvistik, särskilt inriktad på historisk språkvetenskap, samt tillämpad språkvetenskap och språkdidaktik; och dels på ekokritik, litteraturer ur ett socialt och/eller politiskt perspektiv, drama och performance-teori samt självbiografier/livsberättelser.

Inför den senare delen av vårterminen 2024 söker vi en universitetslektor i engelska med inriktning mot litteraturvetenskap.

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som lektor i engelska med inriktning mot litteraturvetenskap ingår undervisning, koordination, handledning och examination i uppsatskurser på grund- och avancerad nivå i campus- och nätbaserade magister- och lärarutbildningsprogram.

 

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelsk litteraturvetenskap, som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har goda kunskaper i svenska.


Bedömningsgrund

Då arbetsuppgifterna inkluderar campus-undervisning inom lärarutbildningsprogram är ämnesdidaktisk kompetens meriterande. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande. Vidare är erfarenhet av forskning inom ämnets forskningsprofil meriterande liksom forskning som anknyter mot lärarutbildningen. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.Personliga egenskaper

Du som söker är självständig, strukturerad, utvecklingsinriktad och flexibel samt har god samarbetsförmåga.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat omfattande 50 % av heltid med tillträde 2024-03-20 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2024-06-21.

Anställningsort: Sundsvall

 

Information

Närmare upplysningar kring ämnets utbildningsverksamhet kan lämnas av studierektor Ewa Jonsson, e-post mailto:ewa.jonsson@miun.se, tfn 010-142 78 31 och t.f. ämnesföreträdare Helen Asklund, mailto:helen.asklund@miun.se, tfn 010-142 78 93. Upplysningar kring arbetsuppgifter och institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se, tfn 010-142 85 47. Se även institutionens och ämnets https://www.miun.se/hsv. Ansökan 

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-03-01.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Servicetekniker till Fastighetsenheten

Larminstallatör/Larmtekniker
Läs mer Jan 25
Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.Nu söker vi en erfaren servicetekniker med bakgrund från statlig verksamhet.

Som servicetekniker för AV- och säkerhetssystem kommer du att vara en nyckelperson i implementeringen och underhållet av avancerade AV- och säkerhetslösningar i universitetsmiljö.


Arbetsuppgifter

- I rollen som servicetekniker kommer du arbeta med installation och underhåll av teknik inom AV och våra säkerhetssystem i form av larm, passage och lås. I tjänsten ingår även administration av systemen.
- Installation, konfiguration och support av AV-utrustning, övervakningskameror, inbrottslarm, åtkomstkontrollsystem och andra säkerhetstekniker.
- Upprätthålla och förbättra befintliga system för att möta de specifika behoven som finns inom universitetets verksamhet.
- Arbeta nära universitetspersonal och andra intressenter för att säkerställa att tekniska lösningar harmonierar med undervisnings- och forskningsbehov.
- Delta i planering, utvecklingen och implementeringen av nya teknologier för att hålla systemen på toppnivå.
- I rollen som servicetekniker kommer du även att ingå i förvaltningsgruppen för lärmiljöer. 
- Andra fastighetsrelaterade arbetsuppgifter förekommer.


Din bakgrund

Du ska ha

- Flera års erfarenhet av installation, programmering och underhåll av Av- och säkerhetssystem.

Du bör ha

- Erfarenhet av systemen Integra, Serix, extron.


- Erfarenhet av statlig verksamhet, gärna inom högskole- och universitetssektorn. 

Dina egenskaper  

I rollen som servicetekniker krävs att du är lyhörd och har förståelse till verksamhetens behov, samt ha förmåga att omsätta dessa till en funktionell miljö för utbildning och forskning. 

För att trivas i rollen behöver du både kunna vara en bra lagspelare samtidigt som du kan arbeta självständigt.? 

Du kommer att arbeta nära dina kollegor och ni kommer att utgöra ett team bestående av tre personer, vilka idag är placerad i Östersund.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning?på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall


Information

Närmare upplysningar lämnas fastighetschef Lennart Johansson, mailto:lennart.johansson@miun.se eller 010–1428320.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Bifoga en personlig presentation där du beskriver dig själv samt de erfarenheter du har från verksamhetsområdet.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-02-15. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand i pedagogik

Doktorand
Läs mer Jan 19
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller ett ämne, pedagogik. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen liksom Samverkan för Bästa Skola (SBS). Inom ämnet pedagogik har vi en egen forskarutbildning.Institutionen för utbildningsvetenskap söker nu en doktorand (doktorandtjänst 2,5 år) inom följande områden:

- En doktorandtjänst mot social hållbarhet.

Social hållbarhet innefattar men begränsas inte av pedagogisk forskning med fokus på rättvisefrågor, maktfrågor, demokratifrågor inom ramen för utbildning för hållbar utveckling. Av särskilt intresse är pedagogisk forskning om och i samarbete med representanter för svenska minoriteter.


Arbetsuppgifter

Som doktorand blir du antagen till forskarutbildning vid institutionen för utbildningsvetenskap i ämnet pedagogik och kommer att tillsammans med handledare ansvara för datainsamling, analys och återrapportering i projektet. Datainsamlingen planeras utgöra grund i kommande avhandlingsarbete.

 

Behörighet

Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för grundläggande behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets allmänna studieplan.

HF 7 kap. 39 §: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)

Särskild behörighet bedöms utifrån de förkunskaper som kan vara föreskrivna utöver de grundläggande behörighetskraven för att sökanden ska bli antagen till utbildningen. Den sökande ska även ha de kunskaper i svenska och engelska som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

HF 7 kap. 40 §: De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse

- kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning,
- särskild yrkeserfarenhet, och
- Nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. (SFS 2006:1053)
Särskild behörighet har den som har grundläggande behörighet varav minst 90 högskolepoäng i pedagogik på grundnivå inkluderande ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng samt minst 30 högskolepoäng i pedagogik på avancerad nivå inkluderande ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Bedömningsgrunder

Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

 

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning. 


Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två och ett halvt år och beräknas leda fram till en licentiatexamen i ämnet Pedagogik. Förutom forskarstudier som omfattar 80% av heltid kan andra uppgifter (tex undervisning) om 20% ingå i anställningen som då motsvarar heltidstjänst. Anställningen omfattar 100% med tillträde enligt överenskommelse. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 


Information

För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marcia Håkansson Lindqvist, prefekt vid institutionen telefon 010-142 7849 mailto:marcia.hakanssonlindqvist@miun.se eller Jimmy Jaldemark, ämnesföreträdare vid institutionen, telefon 010-142 82 88 mailto:jimmy.jaldemark@miun.se


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

• Personligt brev

• CV

• Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa

• Intressebeskrivning där du redogör för ditt forskningsintresse och den angivna inriktningen i den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen.

• Examensarbete eller magister/masterarbete.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-02-09.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand i pedagogik

Doktorand
Läs mer Jan 19
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller ett ämne, pedagogik. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen liksom Samverkan för Bästa Skola (SBS). Inom ämnet pedagogik har vi en egen forskarutbildning.Institutionen för utbildningsvetenskap söker nu en doktorand (doktorandtjänst 2,5 år) inom följande område:

- En doktorandtjänst riktad mot fritidshemmet


Arbetsuppgifter

Som doktorand blir du antagen till forskarutbildning vid institutionen för utbildningsvetenskap i ämnet pedagogik och kommer att tillsammans med handledare ansvara för datainsamling, analys och återrapportering i projektet.

Datainsamlingen planeras utgöra grund i kommande avhandlingsarbete.Behörighet

Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för grundläggande behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets allmänna studieplan.

HF 7 kap. 39 §: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)

Särskild behörighet bedöms utifrån de förkunskaper som kan vara föreskrivna utöver de grundläggande behörighetskraven för att sökanden ska bli antagen till utbildningen. Den sökande ska även ha de kunskaper i svenska och engelska som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

HF 7 kap. 40 §: De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse

- kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning,
- särskild yrkeserfarenhet, och
- Nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. (SFS 2006:1053)
Särskild behörighet har den som har grundläggande behörighet varav minst 90 högskolepoäng i pedagogik på grundnivå inkluderande ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng samt minst 30 högskolepoäng i pedagogik på avancerad nivå inkluderande ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Bedömningsgrunder

Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

 

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning. 


Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två och ett halvt år och beräknas leda fram till en licentiatexamen i ämnet Pedagogik. Förutom forskarutbildning som omfattar 80% av heltid kan andra uppgifter (tex undervisning) om 20% ingå i anställningen som då motsvarar heltidstjänst. Anställningen omfattar 100% med tillträde enligt överenskommelse. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 

 

Information

För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marcia Håkansson Lindqvist, prefekt vid institutionen telefon 010-142 7849 mailto:marcia.hakanssonlindqvist@miun.se eller Jimmy Jaldemark, ämnesföreträdare vid institutionen, telefon 010-142 82 88 mailto:jimmy.jaldemark@miun.se.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

• Personligt brev

• CV

• Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa

• Intressebeskrivning där du redogör för ditt forskningsintresse och den angivna inriktningen i den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen.

• Examensarbete eller magister/masterarbete.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-02-09.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i statsvetenskap

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jan 17
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna för en universitetsadjunkt hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå i statsvetenskap.

Undervisningen bedrivs både på campus i Sundsvall och Östersund och på distans. Undervisning kan även förekomma i ämnet samhällskunskap inom lärarutbildningen. Arbetet innebär till viss del att man inkluderas och utför arbete inom samverkan med gymnasieskolor inom samhällskunskap men huvudsakligen innebär arbetet undervisning och handledning av studenter. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

 

Behörighet

Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i statsvetenskap är den som avlagt magisterexamen i statsvetenskap eller närliggande ämnesområde motsvarande minst 180 högskolepoäng, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Att kunna undervisa på svenska är ett krav.

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Särskilt meriterande för tjänsten är tidigare erfarenhet av undervisning i statsvetenskap och samhällskunskap på universitetsnivå samt erfarenhet av samverkan med gymnasieskolor. Meriterande är även erfarenhet av undervisning i vetenskaplig metod på universitetsnivå.

 

Övriga bedömningsgrunder

Erfarenhet av att arbeta med IT-system för distansutbildning på universitetsnivå är meriterande.

 

Personliga egenskaper

Då det i tjänsten ingår mycket studentkontakt och samarbeten med kollegor är god samarbetsförmåga, social kompetens och god kommunikationsförmåga viktigt. Närvaro på arbetsplatsen är därför nödvändig för tjänsten. Projektarbetet förutsätter hög grad av självständighet.

 

Handläggning

Beredning av anställningen fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid från och med 2024-02-09/ dock längst tom 2024-09-30.

Anställningsort: Sundsvall

 

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se, tfn 010-142 85 47 och proprefekt Glenn Svedin, mailto:glenn.svedin@miun.se, tfn. 010-142 82 47. Upplysningar om ämnets undervisning lämnas av studierektor Gertrud Alirani, mailto:gertrud.alirani@miun.se, tfn 010-1428597 eller bitr. studierektor Sofie Blombäck, mailto:sofie.blomback@miun.se, tel. 010-1428145.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-02-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Projektassistent till Institutionen för Utbildningsvetenskap

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Jan 10
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller ett ämne, pedagogik. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen liksom Samverkan för Bästa Skola (SBS). Inom ämnet pedagogik har vi en egen forskarutbildning.Vi söker nu en projektassistent i pedagogik för arbete inom ESF-projektet ”Create your future”.

Arbetsuppgifter ??

Som projektassistent hjälper du projektsamordnaren för ett projekt inom Europeiska unionens socialfond. Projektet förväntas pågå tom 2026-04-30 då projektet avslutas. Du hjälper till med olika forskningsuppgifter och stöder också en lämplig utveckling av projektet enligt överenskommelse (t.ex. teknisk utveckling av Skilloon-lärandemiljön i samarbete med den tekniska leverantören). Omfattande tidigare erfarenhet, både innehållsmässigt och finansiellt, av projekt som finansieras av Europeiska socialfonden och andra givare är en fördel.


Din bakgrund

Behörig att anställas som projektassistent är den som avlagt examen på grundläggande nivå i pedagogik eller motsvarande. Du har dokumenterad erfarenhet av att använda både kvantitativ och kvalitativ metod. Du har förmågan att utföra administrativa arbetsuppgifter och du förväntas ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska. Det är också meteriterande är om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i projekt.

Tidigare erfarenhet och kvalifikationer relevant för anställningen kommer att bedömas.

 

Dina egenskaper  

Du är en strukturerad och självständig person som har god förmåga att samarbeta och kommunicera.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidaretjänst omfattande 40 % av heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall


Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt?Marcia Håkansson Lindqvist, mailto:marcia.hakanssonlindqvist@miun.se eller 010-142 78 49, och projektledare Jaana Seikkula-Leino, mailto:jaana.seikkula-leino@miun.seeller 010-142 80 37.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-31.


Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand i kemi

Doktorand
Läs mer Dec 5
Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.Ämnet kemi vid Mittuniversitetet är definierat som kunskapen om kemiska ämnens egenskaper, uppbyggnad och reaktioner samt deras förekomst och deras effekter på omgivningen och deras användning för att lösa tekniska och vetenskapliga problem.

Utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet representeras av två olika inriktningar, analytisk kemi samt fysikalisk kemi. Aktuella forskningsområden och större vetenskapliga projekt beskrivs på universitetets hemsida.

Läs mer om vår forskning inom kemi:
https://www.miun.se/Forskning/amnesforskning/kemi/
https://www.miun.se/Forskning/forskargrupper/analytisk-kemi/
https://www.miun.se/Forskning/forskargrupper/ekokemi/

 

Arbetsuppgifter

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Doktoranden kommer att arbeta i projekt som bedrivs av forskargrupperna i analytisk kemi och ekokemi vid Mittuniversitetet, i samarbete med andra lärosäten. Forskarstudierna kommer att fokusera på analys av kemiska markörer kopplade till barrträds kemiska försvar. Aktuella kemiska analyser innefattar tekniker som LC-MS och GC-MS. Metodutveckling inom både analys och provupparbetning samt tolkning av erhållna mätdata kan också ingå. Fältarbete kan också bli aktuellt, som inkludera provtagning och/eller utveckling av experiment i växthus eller i skog.

Doktoranden kommer även att delta i undervisning, t ex som handledare på laborativa moment, eller andra uppdrag som ligger utanför forskarstudierna.  

 

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  Bedömningsgrunder

Den sökande bör ha god teoretisk bakgrund inom analytisk kemi och i synnerhet om kromatografiska och spektroskopiska metoder. Laborativ erfarenhet med tonvikt på kromatografiska metoder kopplade till masspektrometri samt erfarenhet av att utvärdera data från dessa slags system är meriterande. Den sökande ska ha erfarenheter av våtkemiskt arbete.

 

Personliga egenskaper

Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskarutbildning så som god förmåga att planera och strukturera sitt arbete. Då doktoranden kommer att delta i undervisning ser vi gärna att den sökande besitter en god kommunikationsförmåga.


Övriga bedömningsgrunder

Sökanden skall ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Det ses som särskilt meriterande om den sökande även kan utrycka sig i tal och skrift på svenska.

Det är även meriterande om den sökande är van att arbeta i Microsoft Office (ex Word, Excel) och program som hanterar avancerade statistiska beräkningar.

 

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning. 

 

Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

 

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Madelen Olofsson, mailto:madelen.olofsson@miun.se eller 010-142 88 67, samt Erika Wallin, mailto:erika.wallin@miun.se eller 010-142 84 91.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev som beskriver dina mål med doktorandstudier samt tidigare erfarenheter som är intressanta för tjänsten
- styrkt meritförteckning
- kopior av betyg och examensbevis
- samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-30.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Amanuenser i datateknik

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Jan 2
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Arbetsuppgifter:

Generell handledning inom datateknik på kvällstid.

Kvalifikationer:

Den sökande ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid Mittuniversitetet. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är den sökandes akademiska meriter, professionell erfarenhet och lämplighet i relation till de kurser som ska handledas. Därtill ska den sökande ha minst 45 hp inom datateknik.

 

Handläggning:

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

 

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar en till två amanuenser upp till 6% av heltid under perioden 2024-02-01 – 2024-05-19.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: individuell lönesättning

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Patrik Österberg, e-post mailto:patrik.osterberg@miun.se, tel. 010-1428614.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev där du berättar om varför du vill jobba med handledning. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-28.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Amanuenser i datateknik

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Jan 2
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Arbetsuppgifter

Uppbyggnad av nätverkstopologier samt underhåll utav nätverksutrustning.

Detta inkluderar att vara tillgänglig för att åtgärda ev. åtkomstproblem och ge stöd vid fysisk problemlösning av nätverkskopplingar för distansstudenter.

 

Kvalifikationer

Den sökande ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid Mittuniversitetet. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är den sökandes akademiska meriter, professionell erfarenhet och lämplighet i relation till den kurs som ska handledas. Därtill ska den sökande ha minst 30 hp avslutade kurser i datateknik inkluderande två kurser inom datornätverk. Erfarenhet av Cisco IOS är meriterande.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

 

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar 5% av heltid under perioden 2024-02-01 – 2024-03-17.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: individuell lönesättning

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Patrik Österberg, e-post patrik.osterberg@miun.se, tel. 010-1428614.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev där du berättar om varför du vill jobba med handledning. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-28. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetslektor i omvårdnad

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jan 5
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Arbetsuppgifter

Vi söker dig som brinner för undervisning och forskning och som vill vara en del av vårt kollegium.

Hos oss är det korta beslutsvägar och inom kollegiet finns stor möjlighet att påverka. Vi är ett växande lärosäte som jobbar mycket med att göra utbildning och forskning möjlig för alla via såväl campusförlagd utbildning som via distansutbildning. Detta möjliggör flexibla arbetsförhållanden för medarbetare inom ämnet.

Universitetslektorer i omvårdnad är tillsammans med övriga lektorer ansvariga för utvecklingen av program och kurser på grund-, avancerad- samt forskarutbildningsnivå. Anställningen som universitetslektor omfattar undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examination. I tjänsten ingår också att bidra till forskningsmiljön, att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsinformation. Den sökande förväntas även delta i övrigt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Ämnets forskningsstrategi är fokuserat på tre huvudområden: personcentrerad vård, säker och evidensbaserad vård samt informatik och teamarbete.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447 samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Behörig att anställas som universitetslektor i omvårdnad är den som är legitimerad sjuksköterska och har avlagt doktorsexamen i omvårdnad eller motsvarande. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande är goda kunskaper inom ämnet omvårdnad samt specialistutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning mot distriktssköterska samt inriktning mot psykiatrisk vård. Önskvärt är också förmåga till pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, förmågan till ledarskap och förmåga att samverka med det omgivande samhället, nationellt och internationellt. En tydlig forskningslinje är meriterande.

Personliga egenskaper

De personliga egenskaper som krävs i befattningen är god samarbetsförmåga, flexibilitet, förmåga att strukturera och organisera högre utbildning, och kommunikationsförmåga.

Övriga bedömningsgrunder

Det är meriterande att kunna hantera digitala program som Word, Power Point, Excel och aktuell lärplattform. Goda kunskaper i engelska språket är meriterande.


Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447.

Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid under 12 månader med tillträde 2024-02-10 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2025-01-31.

Anställningsort

Sundsvall

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Mikael Nordenmark, mailto:mikael.nordenmark@miun.se samt/eller proprefekt mailto:lars.hammarstrom@miun.se eller ämnesföreträdare mailto:lisbeth.kristiansen@miun.se.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering samt fullständig publikationslista. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-26. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Postdoktor inom energy harvesting

Forskarassistent
Läs mer Dec 19
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Forskningsarbetet inom tjänsten kommer att ske i forskargruppen för autonoma sensorsystem.

Gruppen har sin forskningsfokus i lågenergi inbyggda system, med forskningsaktiviteter inom energy harvesting, inbyggd maskininlärning, samt lågenergi sensorsystem.


Arbetsuppgifter

Postdoktor-tjänsten fokuserar på energy harvesting från inomhusljus. Inomhusljus är en attraktiv energikälla eftersom ljus finns tillgängligt i många IoT tillämpningar. Dessutom är kostnaden på mindre solceller mycket låg och kan därför möjliggöra implementeringen av kostnadseffektiva IoT system. Det är däremot en utmaning att dimensionera dessa lösningar eftersom den tillgängliga energimängden till IoT enheten är begränsad och beror på platsen där enheten installeras. Fortsatt forskning på energineutrala sensorsystem och/eller intermittenta sensorsystem är därför nödvändig. Inom tjänsten ligger ett fokus på nya metoder för att utveckla och implementera dessa system på ett systematiskt sätt.

Som postdoktor i forskargruppen för autonoma sensorsystem kommer du att vara en central del av gruppen och samarbeta med doktorander, andra postdoktorer och seniora forskare. Du förväntas att bidra till gruppens forskningsarbete och att ta initiativ genom att föra fram egna idéer. Du förväntas också att bidra till publikationer och annan kommunikation av forskningsresultat. Forskargruppen i sin tur kommer att vara ett forum för diskussioner och ger dig handledning och stöd under din forskning och yrkesutveckling. Du kommer att vara en del av en ledande forskningsgrupp inom lågenergi sensorsystem och du har möjligheten att nyttja gruppens stora internationella nätverk.

 

Behörighet

Den som ska anställas som postdoktor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.  

Den som ska anställas på denna tjänst ska inneha en doktorsexamen inom elektroteknik, elektronik, datateknik eller ett besläktat ämne.

 

Bedömningsgrunder

Bedömningen av ansökningar ske på basis av sökandens tidigare forskning och publikationslista. Forskningens relevans till tjänsten och forskningskvalitet kommer att beaktas. Det kommer dessutom tas hänsyn till kvaliteten och kvantiteten av sökandens tidigare publikationer, samt sökandens motivering och vision för postdoktor-tjänsten.

Vi anser det som fördelaktigt om sökandens forskarstudier och/eller fortsatta forskning har handlad om energy harvesting eller lågenergi inbyggda system. Sökanden ska känna sig bekväm med utveckling av inbyggda system både på hårdvaru- och mjukvarunivå. Dessutom bör sökanden ha tidigare erfarenheter av programmering i t ex Python, Matlab eller C++. Erfarenheter med maskininlärning är meriterande.


Personliga egenskaper

Utöver dina tekniska kompetenser kommer din lämplighet för forskningsarbetet bedömas med hänsyn till din samarbetsförmåga, din förmåga att arbeta individuellt, samt din kommunikationsförmåga.

 

Övriga bedömningsgrunder

För tjänsten krävs det en bra förmåga att uttrycka dig på engelska.

 

Handläggning

Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen omfattar heltid under 2 år med start så snart som möjligt.

Anställningsvillkoren regleras i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf.

Anställningsort: SundsvallInformation

Närmare upplysningar lämnas av Docent Sebastian Bader (epost: mailto:sebastan.bader@miun.se, telefon: +46 (0) 10 142 80 95) eller prefekt?Patrik Österberg (epost: mailto:patrik.osterberg@miun.se, telefon: +46 (0) 10 142 86 14).


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla ett CV, intyg från tidigare utbildningar, en kopia av doktorsavhandlingen, en publikationslista, samt ett personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-26.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Amanuens i Medie- och kommunikationsvetenskap

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Jan 4
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap arbetar vi inom CORE-gruppen med forskning och utbildning om organisationers kommunikation.

Arbetsuppgifter

Den medarbetare vi söker kommer att ingå i ett forskningsprojekt om klimatkommunikation i kommuner. Du kommer att arbeta både vetenskapligt, strategiskt och praktiskt med kommunikation inom projektet. Du kommer att självständigt och i samarbete med övriga projektmedlemmar arbeta med att söka och sammanställa forskningsresultat, skriva vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer, ta fram kommunikationsplaner för klimatkommunikation, stötta kommunikationsaktiviteter relaterade till klimatbudskap, ta fram kommunikationsmaterial (skriftligt och visuellt), hålla i workshoppar om strategisk klimatkommunikation samt kommunicera forskningsresultat från projektet.  


Din bakgrund

Vi söker dig som har (ska-krav)

- Lägst kandidatexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap, med ett examensarbete inom området strategisk kommunikation av god kvalitet
- Tidigare erfarenhet av att arbeta såväl praktiskt som strategiskt med kommunikation om komplexa frågor
- Tidigare erfarenhet av att använda vetenskapliga texter och kunskap i praktiskt kommunikationsarbete
- Tidigare erfarenhet av att skriva olika slags texter anpassade till olika målgrupper
- Tidigare erfarenhet av att skapa innehåll i olika kanaler, såväl text, bild som rörligt innehåll

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

- Meriterande?är om du har erfarenhet av redigeringsprogram för text, grafisk design, ljud och video
- Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med hållbarhetskommunikation
- Det är meriterande om du har fördjupad kunskap inom organisationers kommunikation

Dina egenskaper  

För rollen krävs att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga, är självgående, initiativtagande och strukturerad, samt kan omsätta vetenskaplig forskning till praktisk nytta och förklara detta för olika målgrupper.


Anställning och tillträde
Anställning som amanuens enligt högskoleförordningen med en omfattning på 50 procent tillsvidare från och med 2024-02-01, dock längst till och med 2024-05-31. 

Anställningsort
Sundsvall  

Information
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Lottie Jangdal, mailto:lottie.jangdal@miun.se, eller projektledare professor Catrin Johansson, mailto:catrin.johansson@miun.se.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska.
Ansökan ska innehålla ett CV och ett personligt brev där du berättar varför du vill jobba inom forskningsprojektet.
Till ansökan bifogas också examensarbete(n) och eventuella andra dokument som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-25.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Forskare i matematik

Forskarassistent
Läs mer Dec 21
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Som forskare vid Mittuniversitetet ska du bidra till den kopplade forskargruppen.

Den person som blir anställd kommer forska tillsammans med forskargruppen inom matematisk fysik.

Behörighet
Den som ska anställas som forskare ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447 .

För att vara aktuellt för anställning ska den sökande bedriva forskning inom matematisk fysik.

Bedömningsgrunder
Den sökande skall vara bekant med flera av följande områden inom matematisk fysik: integrabla system, ekvationer av KdV- och KP-typ, solitonlösningar och dess asymptotiska analys, och symmetrimetoder och operatoridentiteter. Kompletterande egenskaper från angränsande områden i matematik, fysik eller datavetenskap kan vara meriterande.

Personliga egenskaper
Vi ser gärna att du är mål- och resultatinriktad. Att du har god samarbetsförmåga, men också kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Övriga bedömningsgrunder
Goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav. Att behärska svenska i tal och skrift är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av distansundervisning.

Handläggning
Beredning av anställningen fortgår i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447.

Anställning och tillträde
Särskild visstidsanställning på heltid under perioden med start 2024-07-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2024-12-31.

?Ort: Sundsvall
?
Information
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt?Andreas Lind, mailto:andreas.lind@miun.se , +46 10 142 8421 eller Professor Cornelia Schiebold, mailto:cornelia.schiebold@miun.se, +46 10 142 8462.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på engelska eller på svenska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig verksamhet, inkl. vidimerade intyg/betyg över vetenskaplig meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.  

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-21.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand i elektronik

Doktorand
Läs mer Dec 21
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Spektroskopiska mätmetoder kan användas för att analysera vilka molekyler som ingår i ett material som belyses med infrarött ljus.

Metoden benämns vanligen med vibrationsspektroskopi och är sedan tidigare välkänd. Vi planerar att ta denna metod från kemilabben och ut i fältmässiga förhållanden genom att optimera en spektral kontaktlös sensor för en specifik tillämpning. Halten av kemikalier som används för att motverka frysning av den vätska som täcker en vägbana skall mätas. Variationer i temperatur, luftfuktighet, bakgrundsljus och asfaltytornas beskaffenhet är bara några av de utmaningar du kommer att möta när metoder för kalibrering och analys skall undersökas. Experimenten kan även komma att omfatta konstruktion av elektronik och optik.

 

Arbetsuppgifter

Egen forskarutbildning innefattande forskning 100 %.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik, teknisk fysik eller ämnen nära besläktade med dessa, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Bedömningsgrunder

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Kunskaper inom optik, konstruktion och programmering av inbyggda system och konfigurerbara beräkningsplattformar ses som en fördel.


Personliga egenskaper

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.Övriga bedömningsgrunder

Den sökande förväntas ha goda kunskaper i engelska språket, både i tal och skrift.

 

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning. 

 

Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde den femtonde mars 2024 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 


Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt?Patrik Österberg, mailto:patrik.osterberg@miun.se eller Docent Benny Thörnberg, mailto:benny.thornberg@miun.se. Se även STCs hemsida http://www.miun.se/stc

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, en kort beskrivning av den sökandes visioner och mål, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 21 januari 2024.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetslektor i kriminologi, vikariat

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Dec 1
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Enheten för kriminologi och sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserad i Sundsvall och Östersund.

Inom enheten finns utbildning och forskning inom områdena Våld och brottsprevention, Risk och kris, Arbete och organisation samt Samhälle, makt och kritik. Delar av forskningen är knuten till de interdisciplinära forskningsmiljöerna FGF och RCR. I ämnet kriminologi ges utbildning främst på grundnivå och forskningen är inriktad mot våld och brottsprevention.

 

Arbetsuppgifter

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå men också att delta i utveckling och utformande av kurser. Undervisningen bedrivs både på campus och på distans. I anställningen ingår kompetensutveckling, fria forskningsmedel samt administrativ tid enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till enhetens utveckling och sammanhållning. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/. 

För att vara behörig att anställas som universitetslektor skall den sökande ha doktorsexamen i kriminologi. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor vikt läggs vid pedagogiska och vetenskapliga meriter. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och forskning inom enhetens forsknings och utbildningsområden är meriterande, särskilt inom området vålds och brottsprevention. Det är vidare önskvärt att den sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, eller har fått motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet på annat sätt (HF 4 kap 4§; https://www.miun.se/anstallningsordning).

Undervisningen sker också delvis på engelska, varför goda kunskaper i engelska är meriterande.

Då anställningen omfattar studentkontakt är god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga viktigt.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat under 12 månader, omfattande 50% av heltid, med start 1 mars 2024 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

 

Upplysningar

Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, alt. tfn 010-142 85 47, proprefekt Elin Montelius, mailto:elin.montelius@miun.se eller tfn 010-142 81 88, ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren, mailto:katarina.giritli-nygren@miun.se eller tfn 070-142 88 43 eller studierektor Magnus Granberg, mailto:magnus.granberg@miun.se eller tfn 010-142 84 36.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-20.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i juridik

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Dec 5
Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.Arbetsuppgifter

Arbetet består i huvudsak av undervisning i juridik på grundnivå och i uppdragsutbildningar.

Utöver undervisning ingår handledning av studenter, kursutveckling, kursansvar och att delta i utvecklandet av utbildningsprogram. Den sökande förväntas även delta i ämnets pedagogiska utvecklingsarbete inom ramen för anställningen.

Undervisningen och övriga arbetsuppgifter är förlagda till Östersund.

Kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Arbetet kräver vissa resor mellan campusorterna Östersund och Sundsvall. Undervisning sker huvudsakligen på campus. I viss utsträckning kommer undervisning ske på distanskurser, vilket innebär webbaserad undervisning och inspelning av föreläsningar. I arbetet ingår att vara seminarieledare och träna studenter att förbättra sin juridiska metod, såväl genom skriftliga övningar som seminarier.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställd adjunkt ska, om detta saknas vid anställningstillfället, inom två år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i juridik vid Mittuniversitetet är den som avlagt högskoleexamen inom juridik/rättsvetenskap om minst 270 högskolepoäng eller motsvarande kompetens inom det ämnesområde anställningen avser samt visad pedagogisk skicklighet.

Utmärkta kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav för anställningen.


Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Pedagogisk skicklighet bedöms enligt https://www.miun.se/anstallningsordning. Pedagogisk skicklighet bedöms i första hand genom framgångsrik undervisning i juridik på svenska. Detta kan avse undervisning i såväl akademisk miljö på högskola eller universitet som undervisning i professionsmiljö, t.ex. internutbildningar eller andra undervisningsuppdrag riktade mot yrkesverksamma jurister eller handläggare.

Dokumenterad förmåga att framgångsrikt planera och genomföra undervisning på svenska inom det offentligrättsliga området, exempelvis förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, dataskydd och kommunalrätt är meriterande. Erfarenhet av olika undervisningsformer, exempelvis campus- och distansundervisning, uppsatshandledning, olika examinationsformer, kursadministration, pedagogisk utveckling och engagemang i lärandefrågor är meriterande. Även erfarenhet av undervisning i utbildningsinsatser riktade mot medarbetare på andra privata eller offentliga arbetsplatser är meriterande.


Personliga egenskaper

Du har god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du har god samarbetsförmåga, att du är drivande i utvecklingsfrågor och att du är resultatinriktad.


Handläggning

Beredning av anställningen fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat på heltid från och med 2024-02-01 eller enligt överenskommelse /dock längst tom 2025-01-31.

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall.


Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt?Daniel Laven, mailto:daniel.laven@miun.se eller 010-142 86 20, och av ämnesföreträdare Mikael Lundholm, mailto:mikael.lundholm@miun.se eller 010-142 86 91.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-15.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Kvalificerad HR-administratör till HR-avdelningen

HR-assistent
Läs mer Dec 20
HR-avdelningen arbetar med hela kompetensförsörjningsprocessen och delprocesserna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Vi ger stöd till universitetets ledning, institutioner och avdelningar. Inom Mittuniversitetet är vi 13 personer som arbetar på HR-avdelningen. Tillsammans utgör vi en avdelning som arbetar med vårt gemensamma uppdrag, uppdelat på orterna Sundsvall och Östersund.På HR-avdelningen arbetar HR-administratörer och HR-specialister, lönerna administrerar vi i samarbete med Statens servicecenter.

Som HR-administratör erbjuder vi dig ett kvalificerat arbete i en organisation med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Arbetsuppgifter ??

Som HR-administratör på Mittuniversitetet är du ett kvalificerat stöd till våra chefer och arbetsgivarföreträdare. Du bidrar till att HR är en kunskapsbärande partner och att våra arbetsgivarföreträdare får det HR-administrativa stöd de behöver, inom ramen för HR-avdelningens uppdrag, för att kunna fullgöra sitt arbetsgivar- samt chefsansvar. Du besvarar frågor om våra centrala och lokala kollektivavtal, lagar, föreskrifter, styrdokument och regelverk. Du sköter HR-administrativa uppgifter enligt fastställda processer och rutiner som du vidareutvecklar och följer upp. Du har flera kontaktytor och samarbeten både internt och externt så kommunikationen sker på både svenska och engelska.

Löner administreras i samarbete med Statens servicecenter. Din roll är att granska och kvalitetssäkra underlag innan de attesteras och betalas ut. Du är ett stöd i frågor om förmåner, reseräkningar, utlägg, arbetstid, ledighet, närvaro, frånvaro mm. Du arbetar med lönesystemet Primula och har kontakt med Statens servicecenter på en operativ nivå.

Du tar fram olika typer av underlag som t ex statistik, arbetar med uppföljning och i övrigt förekommande uppgifter inom det HR-administrativa området. Du är direkt underställd HR-chefen och arbetar i team tillsammans med övriga HR-administratörer och HR-specialister.

 

Din bakgrund

Du ska ha relevant utbildningsbakgrund och flerårig erfarenhet inom det administrativa området. Det betyder att du ska vara en kvalificerad administratör som utför ditt arbete med kvalitet och hög servicenivå.

Du ska ha god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift samt mycket goda kunskaper i att använda digitala verktyg och officepaketet. 

 

Dina egenskaper  

Som HR-administratör krävs att du är noggrann, arbetar systematiskt och har ordning och reda. Du tar eget ansvar för och planerar samt organiserar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar samt kan prioritera om vid behov. Arbetet kan periodvis vara mer hektiskt t ex inför lönekörning och kräver god förmåga att prioritera och sortera.

Du är lugn, tillmötesgående och fokuserar på rätt saker. Du har mycket god samarbetsförmåga, är lyhörd samt kommunicerar och löser problem på ett konstruktivt sätt. Eftersom HR är en funktion som ger stöd till chefer och andra arbetsgivarföreträdare krävs att du är serviceinriktad och professionell. Du använder din samlade kompetens inom HR-området och bidrar till teamets arbete. Du är tillmötesgående och har intresse, vilja och förmåga att leverera kvalitativa lösningar.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat på heltid med tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse, under ordinarie befattningshavares frånvaro, dock längst tom 2025-04-30.

Anställningsort: Sundsvall/Östersund

 

Information

Närmare upplysningar lämnas av HR-chef Victoria Sjöbom, tfn 072-595 73 18.  

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-14.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Postdoktor i trådlös kommunikation och avkänning

Forskarassistent
Läs mer Dec 19
Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, http://www.

miun.se/stc) utlyser en ledig postdoktortjänst inom gemensam trådlös kommunikation och avkänning. Denna position erbjuder en unik möjlighet för kandidaten att bidra till utforskningen av innovativa metoder som använder radiosignaler för lokalisering och avkänning. Forskningen kommer att bedrivas med ledande industriella partners, som en del av den pågående verksamheten inom institutionen för data- och elektroteknik.

STC är ett känt skandinaviskt forskningskraftverk som fokuserar på banbrytande framsteg inom kommunikation, sensorer och industriella applikationer. Vi är fast beslutna att rekrytera mycket motiverade och exceptionella forskare som kan driva utvecklingen av möjliggörande teknik för nästa generations sensorer och kommunikationsnätverk.

Postdoktorn kommer att vara knuten till forskargruppen Kommunikationssystem och nätverk (CSN). CSN är specialiserat på undervisning, forskning och innovation inom intelligent trådlös anslutning, distribuerade system och nätverkssäkerhet. Vår grupp främjar en dynamisk och internationell miljö och strävar efter att producera akademisk forskning på toppnivå samtidigt som vi aktivt samarbetar med andra forskare inom forskargruppen, liksom med externa samarbetspartners från akademi och industri.

Följ med oss i denna spännande möjlighet att vara en del av den dynamiska forskningsmiljön och bidra till banbrytande forskning i skärningspunkten mellan trådlös kommunikation och avkänning.


Arbetsuppgifter

Huvudansvaret för en postdoktortjänst är att bedriva forskning. Dessutom kan det finnas undervisning och administrativa uppgifter, till exempel att hjälpa till att skapa forskningsförslag för att locka industriella, nationella och europeiska projekt. Dessa uppgifter kommer dock inte överstiga 20% av den totala arbetstiden. Anställningen ger också möjlighet till högskolepedagogisk utbildning.

Som postdoktor i denna roll kommer du att engagera dig i spetsforskning med fokus på lokalisering och avkänning bortom 5G-system och teknik. Detta omfattar olika aspekter som kanalmodellering, vågformsdesign, signalbehandling, intelligenta ytor och artificiell intelligens. Dina ansvarsområden kommer att innebära algoritmdesign, simulering/implementering, prestandaanalys samt planering och genomförande av mätkampanjer för datainsamling.

Du förväntas publicera högkvalitativa, effektfulla artiklar, samarbeta med doktorander och aktivt delta i projektledning. Detta inkluderar uppgifter som att skriva leveranser och leda gemensamma möten mellan akademi och industripartners.


Behörighet

Den som ska anställas som postdoktor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.  

För denna tjänst krävs en doktorsexamen i elektroteknik eller datavetenskap, med specialisering inom signalbehandling, trådlös kommunikationsteori, spårning, lokalisering, sensorfusion eller maskininlärning.

 

Bedömningsgrunder

Matematiska färdigheter i till exempel optimering och stokastiska processer är önskvärt, liksom utmärkta programmeringskunskaper. Kunskap inom kanalmodellering, mmWave och sub-THz-kommunikation är en extra fördel. Den framgångsrika kandidaten måste ha en enastående meritlista av publikationer i IEEE-tidskrifter och/eller konferenser och visat självständighet och excellens inom forskning.

Den ideala kandidaten bör ha god kommunikationsförmåga och flytande engelska. Kandidaten förväntas vara kreativ och ha förmåga att initiera nya forskningssamarbeten, arbeta i team, presentera sina idéer och resultat för forskare med olika bakgrund och vara öppen för tillämpning av resultat. Erfarenhet av internationellt samarbete, innovation och nyttiggörande samt undervisning är också meriterande.

 

Handläggning

Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen omfattar 100% under 2 år from 2024-03-01 eller enligt överenskommelse.


Anställningsvillkoren regleras i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf.


Anställningsort: SundsvallInformation

Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Prof. Mikael Gidlund, epost: mailto:mikael.gidlund@miun.se, eller prefekt Dr. Patrik Österberg, epost: mailto:patrik.osterberg@miun.se, Tel. 010-142 86 14. Se även forskargruppens hemsida http://www.miun.se/stc/csn.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska och innehålla:


• En motiverad text som beskriver varför ansökan görs, kvalifikationer i relation till tjänsten och avsikter och visioner för tjänsten.
• Ett aktuellt CV.
• Kopior av relevanta studiebevis (masterexamen, fil. dr.).
• Forskningsmeriter. En komplett lista över alla publikationer i tidskrifter ska bifogas med en anvisning om vilka av dessa den sökande vill inkludera i ansökan. Du kan bifoga upp till 3 publikationer.
• Spridningskvalifikationer, inklusive deltagande i kommittéer, styrelser eller deltagande i organisationer och liknande.
• Ytterligare kvalifikationer i relation till positionen.
• Referenser/rekommendationer.
• Personuppgifter.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-09.  

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Verksamhetskoordinator till Fakultetskansliet vid NMT

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 13
Fakultetskansliet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier är en del av Mittuniversitetets verksamhetsstöd.

Här jobbar ett 25-tal personer i Sundsvall och Östersund med ärendeberedning, planering, uppföljning, utbildnings- och forskningsadministration samt stöd till fakultetens ledning, nämnd, råd och övriga verksamhet.

Vi söker nu en verksamhetskoordinator för prototyplabbet/Makerspace Tvätteriet. Dagtid bedrivs verksamheten i huvudsak av Mittuniversitetet. På kvällar och helger bedrivs verksamhet av framför allt föreningen Sundsvall Makers. Externa företag kan ibland ha tillgång till Tvätteriet.

Mittuniversitetets verksamhet i Tvätteriet gjorde en omstart under 2022. Verksamheten ska nu permanentas och vi söker nu en koordinator för Mittuniversitetets verksamhet i Tvätteriet.

Arbetsuppgifter ??
I arbetsuppgifterna ingår att leda, koordinera och fortsatt utveckla verksamheten. Verksamhetskoordinatorn ska även vara kontaktperson och bollplank till externa intressenter samt vara spindeln i nätet i Tvätteriets verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att i dialog med lärare, forskare och externa planera och i förekommande fall leda verksamhet i Tvätteriet, att planera och ta emot studiebesök samt att planera och leda workshops. I arbetsuppgifterna ingår även visst underhåll och reparationer av utrustning och lokaler, beställa material och genomföra upphandlingar. Även enklare administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.

Arbetsuppgifterna kan komma att breddas för att motsvara krav från universitets- och fakultetsledning.

Din bakgrund
Vi söker en självständig person med ett serviceinriktat förhållningssätt som är allsidig och kan ta ansvar för utrustningen och de verksamheter som bedrivs i Tvätteriet. Du är strukturerad och har erfarenhet av liknade arbete. Du har högskoleutbildning på minst kandidatnivå inom design och/eller teknik, god administrativ och kommunikativ förmåga, IT-kompetens samt förmåga att arbeta självständigt.

Följande är önskvärt och meriterande:

- Erfarenhet av att driva projekt och verksamhetsutveckling.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med design och/eller tekniksektorn
- God pedagogisk förmåga och intresse av teknikbaserat lärande
- Mycket god förmåga att hantera frågor i dialog med chefer och medarbetare.

Dina egenskaper  
Du måste kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska. Eftersom arbetet är förenat med många kontakter såväl inom som utom Mittuniversitetet kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper, liksom initiativkraft och samarbets- och serviceförmåga. Arbetsuppgifterna ställer mycket stora krav på noggrannhet.

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning?med en omfattning på 50 procent av heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Information
Närmare upplysningar lämnas av kanslichef Maria Torstensson, mailto:maria.torstensson@miun.se

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-04.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Timanställd serviceadministratör till Servicecenter

Studieadministratör
Läs mer Dec 13
Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.Campusservice har som uppdrag att erbjuda Mittuniversitetets medarbetare, studenter och externa intressenter en enhetlig, lättillgänglig och behovsanpassad service och support.

Enheten består av ca 20 medarbetare och hanterar områdena telefonservice, servicecenter, tryckeri och vaktmästeri.

Vi behöver förstärka vår pool av servicecentervärdar och söker dig som studerat minst två terminer vid Mittuniversitetet och har god kännedom om Mittuniversitetet samt erfarenhet av att vara student.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

- Bemanna vår informations/servicedisk och svara på frågor från studenter, besökare och medarbetare
- Enklare IT-support
- Försäljning av produkter
- Produktion och distribution av tagg
- Besvara enkla kurs- och programfrågor samt allmänna studiefrågor inkomna till vårt ärendehanteringssystem och vår facebookkanal
- Fylla på utskriftskonto i EduPrint och informera om tjänsten
- Utfärda resultat- och studieintyg
- Stöd vid lokalbokning samt bokning av arrangemang
- Telefoni- och växelservice samt teleadministration

Kvalifikationer
För att trivas i rollen behöver du ha en utpräglad känsla för service och trivas med kundkontakt. Vidare behöver du kunna kommunicera väl och ha förståelse för att olika individer tar till sig information och kunskap på olika sätt. Arbetet innebär både självständigt arbete och arbete i grupp. Du behöver även ha god IT-vana.

Eftersom våra medarbetare och studenter kommer från olika delar av världen behöver du kunna kommunicera både på svenska och engelska och då både i tal och skrift.

För att söka tjänsten behöver du ha en avslutad gymnasieutbildning. Meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom området.

Vi söker dig som studerat minst två terminer vid Mittuniversitetet och har god kännedom om Mittuniversitetet samt erfarenhet av att vara student.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi ser därför gärna att du är:

- Serviceinriktad och lösningsorienterad
- Engagerad och handlingskraftig
- Flexibel, snabbt kunna ställa om mellan arbetsuppgifter och fysiska platser
- Förmåga att inhämta information och hålla sig uppdaterad
- Förmåga att leda samtal och skapa goda relationer

Vi söker dig som är duktig på att samarbeta, trivs med att arbeta självständigt, är ordningsam, kommunikativ och beredd att ta ett stort eget ansvar.

Anställning
Som serviceadministratör vid Mittuniversitetet har du en så kallad intermittent anställning. Det innebär att du kommer att tillhöra en personalpool och anställs vid varje enskilt tillfälle samt får ekonomisk ersättning per timme. Hur mycket man får arbeta som serviceadministratör varierar, eftersom du blir erbjuden arbete när behov finns. Det innebär att du kommer att erbjudas enstaka, kortvariga anställningstillfällen.

Information
Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Lars Hägglund, tfn 010-142 89 74 eller samordnare Anette Kompa-Lidén, tfn 010-142 87 15

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-03.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Researcher in Mathematics

Forskarassistent
Läs mer Dec 7
We conduct research and education in physics, chemical engineering, mechanical engineering, mathematics, industrial design engineering and didactics in mathematics and science education. We offer unique and world-leading research within the FSCN Research Centre and Sports Tech Research Centre.Job description

As a researcher at Mid Sweden University you will be expected to contribute to the assigned research group.

The successful candidate will conduct research together with the assigned research group.


Requirement

To be eligible for employment as a researcher, your qualifications must match the set of requirements described in https://www.miun.se/anstallningsordning.  

The post requires that the successful candidate is an experienced researcher within the field of singularity theory.

 

Assessment Criteria

The successful candidate needs to be very familiar with complex singularities, Milnor fibration, monodromy of singularities, Milnor number, deformations of singularities and Whitney equisingularity.

 

Personal Qualities

We will want you to be goal and result oriented, to have good cooperative skills, but also be able to work independently and take own initiatives.

 

Other Assessment Criteria

Good skills in spoken as well as written English are essential.

 

Employment process

Processing of the appointment will be carried out in accordance with Mid Sweden University’s Employment Procedures.


Terms of employment

The position is a full-time special fixed-term employment starting on 01-07-2024 or as agreed/but not beyond 31-12-2024.

Place of employment: Sundsvall


Information

For more detailed information contact Deputy Head of Department,? Andreas Lind, mailto:andreas.lind@miun.se, +46 10 142 8421 or Professor Egmont Porten, mailto:egmont.porten@miun.se, +46 10 142 8401.

 

Application

Application documents must be submitted in English or Swedish.

The application should include a curriculum vitae, a description of your scientific skills, including certified degree certificates with grades obtained in scientific degrees. A complete list of publications should also be included with up to ten of the top publications relevant to this position highlighted and presented in more detail.

Please submit your application through our online recruitment system no later than January 2, 2024.

Mid Sweden University has two campuses; in Sundsvall and in Östersund, both located close to students, colleagues and the surrounding society. At the same time, it is located conveniently close to the sea, forests and mountains, which provides a great quality of life. Here, new knowledge is created by means of internationally successful research and education that contribute to the development of our society. This way, we actively contribute to a sustainable future and a better world.


Welcome to a university where people meet, get inspired and think in new ways. 


Mid Sweden University works actively for equal opportunities and strives to embrace the qualities that diversity and equality bring to the organization. Prior to any recruitment work, Mid Sweden University has taken a position on consulting support, recruitment channels and marketing. We therefore kindly ask media vendors, recruitment sites and the like not to contact us.

Ansök nu

Doktorand (licentiand) i kemiteknik

Doktorand
Läs mer Nov 21
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Forskargruppen i organisk kemi fokuserar på grön katalys och i synnerhet organisk katalys.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %). I detta licentiatprojekt kommer du att kombinera hållbar ingenjörskonst, grön kemi och miljövänlig katalys för att förändra egenskaperna hos cellulosafibrer och trä så att de kan konkurrera med eller till och med ersätta fossilbaserade material. Projektet bygger på att kombinera toppmodern katalys, grön kemi samt värme- och högtrycksbehandling och förväntas leda till nästa generations trä- och cellulosamaterial. Du kommer arbeta med design av miljövänliga formuleringar för behandling av trä och cellulosafibrer. Du kommer även arbeta med processen för värme- och högtrycksbehandling av de behandlade cellulosamaterialen och med omfattande analys och karakterisering. De kemiska formuleringarna är vattenbaserade och kan användas för att ändra ytegenskaper hos cellulosan (t.ex. hydrofobicitet, elektronledning, styrka och brandmotstånd). Forskargruppens expertis inom grön kemi, organisk kemi, träkemi och organisk katalys blir viktig vid utvecklingen av de nya formuleringarna men det kommer även krävas kunskap inom material- och processteknik. Du kommer därför i ditt arbete få stöd från flera forskargrupper inom kemiteknik vid FSCN Research Center, vilket kommer hjälpa dig att uppnå projektmålet som är att utveckla nya cellulosamaterial med skräddarsydda egenskaper.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi/kemiteknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Tidigare erfarenhet av och goda kunskaper inom grön kemi, organisk katalys, organisk kemi, träkemi, pappers och massa teknologi, materialkarakterisering samt materialprovning är särskilt meriterande.

Personliga egenskaper
Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Övriga bedömningsgrunder
Sökande måste ha en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 

Information
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt?Birgitta Engberg, mailto:birgitta.engberg@miun.se, och professor Armando Cordova, mailto:armando.cordova@miun.se.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Ansökan måste innehålla ditt CV, intyg från tidigare utbildning samt en redogörelse för dina forskningsintressen, visioner och mål.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand i kemiteknik

Doktorand
Läs mer Nov 21
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Forskargruppen i teknisk yt- och kolloidkemi är en del av FSCN och bedriver främst forskning om biopolymerer i olika materialtillämpningar.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %). Målet med detta doktorandprojekt är att undersöka biopolymermineralisering genom att använda CO2 via en karbonatiseringsprocess för att erhålla oorganisk-organiska kompositmaterial. Mineralisering kan vara ett möjligt tillvägagångssätt för att utveckla nya typer av tekniska material med bred användning inom allt från biomedicinska materialtillämpningar till konstruktionsmaterial för byggindustrin. Projektets visionära perspektiv inkluderar studier av hur mineralisering kan tillämpas som en effektiv process vid avskiljning och lagring av kol, och därigenom erbjuda ny teknik för att minska direkta CO2-utsläpp till atmosfären och mildra den globala uppvärmningen. Projektets inriktning kan justeras utifrån den utvalda kandidatens meriter och anpassas mot en större andel experimentellt- eller teoretiskt arbete.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi/kemiteknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Erfarenhet av cellulosa och andra biopolymerer, samt karakteriseringsmetoder som XRD, AFM och SEM anses särskilt meriterande.

Personliga egenskaper
Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Övriga bedömningsgrunder
Sökande måste ha en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning https://www.miun.se/anstallningsordning . 

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 

Information
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt?Birgitta Engberg, mailto:birgitta.engberg@miun.se, och professor Magnus Norgren, mailto:magnus.norgren@miun.se.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Ansökan måste innehålla ditt CV, intyg från tidigare utbildning samt en redogörelse för dina forskningsintressen, visioner och mål.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand i kemi

Doktorand
Läs mer Nov 22
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Forskargruppen i teknisk yt- och kolloidkemi är en del av FSCN och bedriver främst forskning om biopolymerer i olika materialtillämpningar.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattar, forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %). Inom forskningsprojektet kommer du ha som mål att utveckla en miljövänlig metodik för konserverande impregnering av konstruktionsträ. Strategin bygger på att använda mikroemulsioner som kan penetrera porösa strukturer och där avsätta biologiskt aktiva, vedkonserverande föreningar. Denna typ av överlägsna egenskaper hos mikroemulsioner används för närvarande i olika industriella processer. På grund av sin amfifila sammansättning kan mikroemulsioner lösa in och transportera icke-vattenlösliga ämnen, som i ett senare skede kan avsättas inuti den komplexa porösa träfibermatrisen. Du kommer att utveckla olika mikroemulsions­formuleringar som inkluderar bioaktiva ämnen och utvärdera dessa ur konserverings- och hållbarhetsperspektiv. Den utvecklade metodiken kan även vara lämplig för fiberbaserade barriärmaterial, vilket du kommer att undersöka i projektets senare del.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi/kemiteknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Erfarenhet av cellulosa och andra biopolymerer, samt karakteriseringsmetoder som XRD, AFM och SEM anses särskilt meriterande.

Personliga egenskaper
Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Övriga bedömningsgrunder
Sökande måste ha en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet medhttps://www.miun.se/anstallningsordning . 

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 

Information
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt?Birgitta Engberg, mailto:birgitta.engberg@miun.se, och professor Håkan Edlund, mailto:hakan.edlund@miun.se.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Ansökan måste innehålla ditt CV, intyg från tidigare utbildning samt en redogörelse för dina forskningsintressen, visioner och mål.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand (licentiand) i kemiteknik

Doktorand
Läs mer Nov 22
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Forskargruppen i kemisk massateknik bedriver främst forskning inom kraft- och sulfitmassaframställning samt inom nya fraktioneringstekniker för biomassa.

Vi utvecklar till exempel nya analytiska metoder baserade på Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) för att få en bättre förståelse för kvaliteten på industriellt framställda kraftmassafibrer. Dessutom strävar vi efter att utveckla sulfitmassateknik för att möta dagens krav på hållbarhet. Vi söker nu en doktorand till ett projekt som syftar till att utveckla kraftmassaproduktion mot mer hållbara metoder genom att öka massautbytet och förbättra fiberkvaliteten. Eftersom både efterfrågan och produktionen av kemisk massa till traditionella pappersprodukter minskar hittar man nu nya användningsområden för kraftmassafibrer, särskilt i olika förpackningsmaterial. Fiberegenskaperna behöver därmed också anpassas. I detta doktorandprojekt kommer vi ha fokus på produktion av polysulfidlut med hjälp av nya typer av katalysatorer samt användning av oxiderad grönlut i en koklutsblandning.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi/kemiteknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Tidigare erfarenhet av och goda kunskaper om kemisk massaframställning, vedfibrer och träkemi samt karakteriseringsmetoder som FTIR, NIRS och SEM anses särskilt meriterande.

Personliga egenskaper

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Övriga bedömningsgrunder
Sökande måste ha en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning . 

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 

Information
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt?Birgitta Engberg, mailto:birgitta.engberg@miun.se, och professor Juha Fiskari, mailto:juha.fiskari@miun.se.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Ansökan måste innehålla ditt CV, intyg från tidigare utbildning samt en redogörelse för dina forskningsintressen, visioner och mål.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetslektor i matematik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 16
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar undervisning på grundläggande och avancerad nivå.

Den anställde förväntas vara aktiv inom matematikkollegiet samt att bidra till ämnets utveckling. I anställningen ingår även forskning, att aktivt söka forskningsmedel och bidra till forskarmiljön.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Anvisningar för anställning som Universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

För att vara aktuell för anställning ska den sökande bedriva/ha bedrivit forskning inom matematisk analys. Det är meriterande om forskningsinriktningen är inom komplex geometri, singularitetsteori och/eller matematisk fysik.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Den som anställs ska kunna leda delar av det kollegiala arbetet och samarbeta med övriga anställda på ett bra sätt. Erfarenhet av aktivt internationellt samarbetarbete är meriterande, liksom att tidigare aktivt ha sökt och beviljats forskningsmedel i konkurrens.

Personliga egenskaper
Vi ser gärna att du är mål- och resultatinriktad. Att du har god samarbetsförmåga, men också kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. För att jobba mot en starkare miljö inom ämnet och forskargrupperna krävs att du är strategisk, såväl när det kommer till personlig utveckling som till ämnets utveckling.

Övriga bedömningsgrunder
Goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav. Att behärska svenska i tal och skrift är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av distansundervisning.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på?heltid med tillträde enligt överenskommelse. 

Information
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt?Andreas Lind, mailto:andreas.lind@miun.se, +46 10 142 8421 och av professor Egmont Porten, mailto:egmont.porten@miun.se, +46 10 142 8401.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. vidimerade intyg/betyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i matematik, vikariat

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Dec 1
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Arbetsuppgifter

Undervisning i matematik på basår och på grundläggande nivå, inklusive konstruktion och rättning av inlämningsuppgifter samt tentamina.

Behörighet och bedömningsgrund

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom matematik, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.

Förutom kraven ovan kräver befattningen:

- Dokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik på basårsnivå.
- Dokumenterad erfarenhet av läroplattformar, t.ex. Moodle eller liknande.
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift eftersom undervisningen sker på svenska.

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Övriga bedömningsgrunder: 

- Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildning i matematik.
- Erfarenhet av undervisning på distanskurser.
- Administrativ eller annan skicklighet som är av betydelse för tjänsten.
- Annan erfarenhet som är relevant för uppdraget.

 

Personliga egenskaper

Som person vill vi att du har god samarbetsförmåga, god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt.  Du behöver visa en motivation och ett driv att utveckla både dina egna och andras kunskaper samt vilja och intresse att bidra till ämnets utveckling.Handläggning

Beredning av anställningen fortgår i enlighet med denhttps://www.miun.se/anstallningsordning som gäller för Mittuniversitetet.Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat omfattande 60% av heltid från och med 1 februari 2024/ dock längst till och med 31 januari 2025.

Anställningsort: Sundsvall


Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Andreas Lind, mail mailto:andreas.lind@miun.se eller telefon 010 142 84 21, samt studierektor Stefan Borell, 010 142 8742  , mailto:Stefan.Borell@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/imd.


Ansökan

Ansökan ska vara på svenska eller engelska. Till ansökan ska bifogas meritförteckning samt redogörelse för dokumenterad pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över pedagogisk meritering. Vidare skall ett personligt brev och ett CV inkluderas till ansökan. Alla dokument ska vara styrkta.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-22.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Fakultetshandläggare till Fakultetskansliet för humanvetenskap, vikariat

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Nov 30
Det Humanvetenskapliga fakultetskansliet svarar för nämnd- och ledningsstöd, fakultetsövergripande resurstilldelning, planering/uppföljning, forsknings- och utbildningsadministration.Fakultetskansliet söker nu dig som vill arbeta i en forsknings- och utbildningsmiljö och som har ett serviceinriktat förhållningssätt samt är noggrann, självständig och ansvarskännande.

Arbetsuppgifter

I denna roll som fakultetshandläggare är den huvudsakliga funktionen service och stöd till studenter, lärare, forskare samt samordning med andra enheter inom Mittuniversitetet. Du kommer att ingå i det utbildningsadministrativa teamet tillsammans med ett tjugotal kollegor placerade både i Sundsvall och i Östersund.

I rollen ingår att ansvara för den studentadministration som krävs i grundutbildningen och en stor del av arbetet utförs i olika datorbaserade administrativa system. I regel ingår sekreteraruppdrag i olika grupperingar.

I alla roller vid fakultetskansliet ingår allmän administration gentemot närmaste operativ chef, som till exempel mötes?/besöksadministration, bokning av resor och lokaler, beställningar och inköp samt övrigt förekommande administrativa uppgifter.

 Resor, främst mellan campusorterna, ingår i arbetet. Resor med övernattning kan förekomma.

 

Kvalifikationer

Den vi söker är strukturerad och har god administrativ förmåga inklusive kunskaper i administrativa system. God förmåga att arbeta självständigt, i grupp samt att hantera frågor i dialog med medarbetare efterfrågas. Att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska liksom kunskaper i engelska är ett krav. Erfarenhet av utbildningsadministration vid universitet eller högskola är ett krav. Den vi söker ska ha en 3-årig högskoleexamen.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet vad gäller noggrannhet, initiativkraft, lyhördhet och flexibilitet.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat på heltid från och med 1 juni 2024/dock längst till och med 30 juni 2025.  

Anställningsort: Sundsvall.Information

Närmare upplysningar lämnas av utbildningsadministrativ chef Mia Wiklander, mailto:mia.wiklander@miun.se, 010-142 82 68


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-21.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Två doktorander i litteraturvetenskap

Doktorand
Läs mer Okt 17
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Ämnet litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet består av tio anställda, varav en professor.

För ytterligare information om vad vi ägnar oss åt, se https://www.miun.se/Forskning/amnesforskning/litteraturvetenskap/.

Som doktorand vid Mittuniversitetet kommer du att ingå dels i institutionens doktorandkollektiv, bestående av ett trettiotal doktorander från åtta olika ämnen, dels i det litteraturvetenskapliga kollegiet.  


Arbetsuppgifter

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80 %) samt undervisning och administrativt arbete (20 %). 

Utlysningen är inte begränsad till någon särskild inriktning. Vi ser gärna att ditt avhandlingsprojekt knyter an till något av de forskningsområden vi verkar inom, men välkomnar också kompetenser som kompletterar vår forskning.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften består i att under handledning bedriva egen forskning som ska resultera i en doktorsavhandling. I arbetet ingår också en kursdel i forskarutbildningen.

Doktorander förutsätts delta i seminarier och andra möten på plats i Sundsvall, samt vid campusundervisning.


Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i litteraturvetenskap eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig både på tidigare studieresultat, där särskild vikt läggs vid skriftliga arbeten, och på forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet litteraturvetenskap. Eventuella publikationer kan också tas i beaktande. Hänsyn kan även komma att tas till referenser, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

 

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.  


Anställning och tillträde

Anställningen som doktorand är på heltid under fem år där 80 % ska ägnas åt den egna forskarutbildningen och 20% åt undervisning och administration. Doktorandanställningen beräknas leda fram till en doktorsexamen. Om studietakten i forskarutbildningen förändras ändras anställningstiden i motsvarande omfattning. Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.? 


Information

Närmare upplysningar kring ämnets forskning kan lämnas av professor Sven Anders Johansson, mailto:Svenanders.johansson@miun.se; tel. 010-142 78 42 eller ämnesföreträdaren Anders E. Johansson mailto:anders.e.johansson@miun.se; tel. 010-142 83 26. Information om anställningen kan lämnas av prefekt?Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se; tel. 010-142 85 47 eller proprefekt Helen Asklund, mailto:helen.asklund@miun.se; tel. 010-142 78 93,


Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara skrivna på svenska, norska, danska eller engelska.

Ansökan ska innehålla:

- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet
- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och/eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
- Forskningsplan (max 20 000 tecken inklusive blanksteg)
- Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning

 Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-19.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Mittuniversitetet söker universitetslektor i kriminologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Okt 25
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund.

Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi, statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusforskning (FGF) och DEMICOM.

Ämneskollegiet för kriminologi och sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. Inom enheten finns utbildning och forskning inom områden som våld och brottsprevention, risk och kris, arbete och organisation samt samhälle, makt och kritik. I ämnet kriminologi ges utbildning främst på grundnivå och forskningen är inriktad mot våld och brottsprevention.

Nu söker vi efter en lektor i kriminologi för tillsvidareanställning vid campus Sundsvall.

 

Arbetsuppgifter
Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå men också att delta i utveckling av kurser och program. Undervisningen bedrivs både på campus och på distans. I anställningen ingår kompetensutveckling och viss del fria forskningsmedel samt administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till enhetens utveckling och sammanhållning. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

 

Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447 samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Behörig att anställas som universitetslektor i kriminologi är den som har en doktorsexamen eller en relevant utländsk examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen inom kriminologi eller i motsvarande ämne samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap.4§). För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning om 15hp, avslutad inom 2 år efter påbörjad anställning (Mittuniversitetets anställningsordning).

 

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten (HF kap.4, 4§).

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Pedagogisk skicklighet bedöms i första hand genom en bedömning av erfarenhet av undervisning och handledning samt kurs- och programansvar. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av forskning och undervisning inom området vålds- och brottsprevention samt förtrogenhet med IT-baserat lärande liksom goda kunskaper i svenska och engelska.

 

Personliga egenskaper 
Då anställningen omfattar studentkontakt och samarbete med kollegor är god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga viktigt.

 

Handläggning 
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/

 

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.Anställningsort: Sundsvall

 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.


Information
Upplysningar lämnas av studierektor Magnus Granberg, mailto:magnus.granberg@miun.se eller tfn: (+46)10-142 84 36 och/eller prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se eller tfn: (+46)10-142 85 47 och/eller proprefekt Elin Montelius, mailto:elin.montelius@miun.seeller tfn: (+46)10-142 81 88.

 

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Inskickade publikationer/skrifter ska vara på svenska eller engelska.

Se övriga instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-15.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand (licentiand) i informationssystem

Doktorand
Läs mer Nov 16
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Forskargruppen i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet är den största av sitt slag i Sverige, med ett stort internationellt nätverk.

Som doktorand hos oss kommer du att bedriva forskarutbildning inom ämnet informationssystem. Ditt forskningsprojekt ska ingå i något av våra tematiska forskningsområden:

-  Arkivprofessionens förändring kopplad till digitalisering med ett särskilt fokus på användare, värde, användning och användbarhet av arkivinformation.
- Att studera och förstå arkivens nya demokratiska roll i digitaliseringen som skall kunna leda till nya arkivvetenskapliga metoder och teorier.
- Informationsförvaltning (e-government), den forskningsinriktning som fokuserar på hur offentlig sektor på ett effektivt sätt kan hantera information på kort och lång sikt.

Utöver dessa områden sker forskning med ett brett informationsförvaltande perspektiv inom områden som samhällets krisberedskap.

Arbetsuppgifter: Som forskarstuderande skall du bedriva fristående forskarutbildning omfattande (80-100%) och undervisning eller administrativa uppgifter (0-20%). Forskningen genomförs inom någon av ovan tematiska områden och bygger på den forskningsplan som färdigställts i samband med anställningen i samråd med handledare.  Som doktorand är du en viktig del av forskningen inom ämnesgruppen.

Behörighet: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne såsom arkiv- och informationsvetenskap eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder: Den sökande ska kunna visa sin förmåga till vetenskapligt arbete. Det kan till exempel vara i form av en masteruppsats, vetenskapliga publikationer eller deltagande i forskningsprojekt. Pedagogisk erfarenhet är särskilt meriterande, gärna på högskolenivå. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid den sökandes kompetens inom ämnesområdet arkiv- och informationsvetenskap, särskilt inom fokusområdena ovan.

Bedömningen kommer att baseras på tre kriterier: kandidatens förmåga att bedriva forskning; en uppskattning av förmågan att framgångsrikt fullfölja forskarstudier; samt en bedömning av disposition och motivering av forskningsförslaget som ska bifogas ansökan. Forskningsförslaget ska peka ut ett sammanhang inklusive forskningsfrågor som tydligt relaterar till forskningsområdena ovan.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i 5 kap högskoleförordningen och sker i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Personliga egenskaper: Vi söker dig som är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt. Du ska ha dokumenterad god samarbetsförmåga och en pedagogisk insikt som bland annat innebär en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och hur du kan anpassa och förmedla ditt budskap till mottagaren. Vi ser även att du har en analytisk förmåga, det vill säga en förmåga att analysera och arbeta med komplicerade och komplexa frågeställningar.

Andra bedömningsgrunder: Tjänsten kräver god förmåga att uttrycka sig i skrift och tal på engelska och svenska samt grundläggande IT-kunskaper, exempelvis Power Point, Word, PDF.

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller i högst ett år, anställningen får då förnyas för högst två år i taget. Föreskrifter om anställning som doktorand finns i högskoleförordningen (1993:100), 1 kap. 5 §§ 1-7.

Arbetsort: Sundsvall

Lön: I enlighet med Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Ytterligare information lämnas av professor Erik Borglund, mailto:erik.borglund@miun.se, +46 (0) 10 142 8933, +46 (0) 72 5818933, och ämnesansvarig Maria Kallberg Khanahmadi, mailto:maria.kallberg@miun.se, 010-142 84 09.

Ansökan: Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla en meritförteckning, kopior på betyg och examensbevis, en beskrivning av det tilltänkta forskningsområdet med motivering till varför området är av intresse (max 2-3 sidor) samt övriga handlingar som önskar åberopas (ev. publikationer inkl. examensarbeten).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-10.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Forskare i teknisk fysik

Forskarassistent
Läs mer Nov 15
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Som forskare i teknisk fysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik (IMD) verkar du inom forskningscentret FSCN.

Här finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Vi stödjer kunskapsutvecklingen inom näringslivet både regionalt och nationellt genom nära samverkan med företag och genom att erbjuda utbildningar med stark forsknings- och näringslivsanknytning.

Vi söker nu en disputerad person som vill jobba med forskning inom aluminium jonbatterier.

Arbetsuppgifter ??
Som forskare hos oss arbetar du i team och i projektform, ofta med kollegor från andra ämnesområden. Arbetet är självständigt, där du planerar ditt arbete med hjälp och stöd av kollegor och ofta i diskussion med industriella partners.

Forskargruppen inom Avancerade material vid forskningscentrumet FSCN utgör en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar tvärvetenskapligt och utvecklar kunskap och teknik som i första hand möjliggör resurseffektiva processer och ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Forskningen har fokus på nanomaterial för energilagring och energiomvandling.

Vi söker en forskare som vill bedriva forskning och utveckling inom energilagring med aluminiumjonbatterier. I tjänsten ingår forskning på olika materialaspekter av aluminium och aluminiumlegeringar som elektrod i batterier samt färdigställande av kompletta batterier inklusive mätning och analys. I tjänsten kan också en viss del undervisning i fysik och teknisk fysik komma att ingå, främst inom våra civilingenjör- och masterprogram.


Din bakgrund
Vi söker en medarbetare med doktorsexamen i teknisk fysik eller maskinteknik med inriktning mot hållfasthetslära.

För att vara aktuell för denna anställning skall du ha tidigare erfarenhet av forskning aluminiumlegeringar för batteritillämpningar. Din vetenskapliga skicklighet utgör den primära bedömningsgrunden och bedöms i första hand genom kvalitet och omfattning av vetenskaplig produktion.

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Meriterande är tidigare erfarenhet av undervisning på universitet och högskola.

Meriterande är också tidigare erfarenhet från att lyckats erhålla externa forskningsmedel, i konkurrens, inom området.


Dina egenskaper  
I rollen som forskare hos oss bör du vara utåtriktad och bra på att både ta ansvar och egna initiativ för att driva våra projekt framåt. Inom denna anställning kommer du att jobba tillsammans med personer som har olika kunskaper och perspektiv, såväl inom vår organisation som med externa samarbetspartners. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Anställning och tillträde
Särskild visstidsanställning som omfattar 100% med tillträde i december 2023 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 24-08-31.


Anställningsort: Sundsvall ? 


Information
Närmare upplysningar lämnas av Claes Mattsson (prefekt IMD), mailto:claes.mattsson@miun.se  010-1428498, eller av docent Jonas Örtegren, mailto:jonas.örtegren@miun.se, 010-1427852. Du kan besöka FSCN online: https://www.miun.se/fscn


Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan bifogas:
• Meritförteckning. Max 2 sidor.
• Vidimerad kopia av examensbevis (doktorsexamen).
• Redogörelse för vetenskaplig verksamhet, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.
• Personligt brev. Beskriv dina visioner och mål för tjänsten i relation till dina meriter och intressen. Max 1 sida.

Eventuella övriga handlingar som sökanden åberopar.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap, vikariat

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 15
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Arbetsuppgifter

I vikariatet ingår att delta i ett projekt inom området klimatkommunikation.

I arbetsuppgifterna ingår att söka och analysera litteratur, genomföra workshops och intervjuer, planera och genomföra kommunikationsinsatser, utvärdera resultatet av dessa samt skriva rapport och vetenskapliga forskningsartiklar.

I vikariatet ingår även undervisning, handledning och examination i praktiska och teoretiska kurser i medie- och kommunikationsvetenskap på Kommunikations- och PR-programmet. Till undervisning räknas även kursansvar, kursutveckling, samverkan med bransch och administration kopplat till nämnda uppgifter. Undervisningen kan ske både på campus och på distans.

Sökande förväntas delta aktivt i lärarkollegiet. Det huvudsakliga arbetsspråket är svenska men undervisning på engelska kan ingå.


Behörighet:

För behörighet som universitetsadjunkt krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 högskolepoäng eller motsvarande kompetens inom medie- och kommunikationsvetenskap och vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.

 Avlagd kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande område samt formell utbildning inom högskolepedagogik är meriterande. Meriterande är också om den sökanden har disputerat inom medie- och kommunikationsvetenskap.


Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller
graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning beaktar vi följande bedömningsgrunder:

- Relevanta ämneskunskaper för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- Erfarenhet av forskning och forskningsprojekt.
- Erfarenhet av kursansvar/kursutveckling inom området medie- och kommunikationsvetenskap.
- Teoretiska kunskaper som relaterar till kurser inom områden som opinionsbildning, strategisk kommunikation, organisationskommunikation och public relations.
- Förmåga och bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet med varierande undervisningsmetoder.
- Erfarenhet av att föreläsa, planera och hålla i workshops och seminarier.
- Erfarenhet av att jobba med digitala undervisningsverktyg som till exempel lärplattformar och onlinemötesverktyg.
- Erfarenhet av distansundervisning.
- Erfarenhet av att skapa innehåll (text, bild, rörligt) för olika kommunikationskanaler.
- Erfarenhet av planering, implementering och utvärdering av kommunikativa insatser.
- Förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället inom verksamhetsområdet.
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Särskild hänsyn kommer att tas till samarbetsförmåga och hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen och dess framtida utveckling.


Personliga egenskaper

Du bör trivas med att arbeta i grupp, men även uppskatta att arbeta enskilt under eget ansvar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har mycket god samarbetsförmåga. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i verksamheten.


Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde

Tidsbegränsad anställning på vikariat i 6 månader omfattande 100% av heltid, med tillträde 1 januari 2024, med möjlighet till förlängning. 


Anställningsort: Sundsvall


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.


Information:

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Lottie Jangdal mailto:lottie.jangdal@miun.se, 010-142 84 81 och ämnesföreträdare Christina Grandien mailto:christina.grandien@miun.se, 010-142 87 65. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/kki.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Till ansökan ska bifogas CV och personligt brev, intyg om genomförd utbildning samt eventuella vetenskapliga publikationer eller övriga dokument som önskas åberopas.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Forskare i teknisk fysik

Forskarassistent
Läs mer Nov 16
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Som forskare i teknisk fysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik (IMD) verkar du inom forskningscentret FSCN.

Här finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Vi stödjer kunskapsutvecklingen inom näringslivet både regionalt och nationellt genom nära samverkan med företag och genom att erbjuda utbildningar med stark forsknings- och näringslivsanknytning.

Vi söker nu en disputerad person som vill jobba med forskning inom aluminium jonbatterier.

Arbetsuppgifter ??
Som forskare hos oss arbetar du i team och i projektform, ofta med kollegor från andra ämnesområden. Arbetet är självständigt, där du planerar ditt arbete med hjälp och stöd av kollegor och ofta i diskussion med industriella partners.

Forskargruppen inom Avancerade material vid forskningscentrumet FSCN utgör en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar tvärvetenskapligt och utvecklar kunskap och teknik som i första hand möjliggör resurseffektiva processer och ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Forskningen har fokus på nanomaterial för energilagring och energiomvandling.

Vi söker en forskare som vill bedriva forskning och utveckling inom energilagring med aluminiumjonbatterier. I tjänsten ingår forskning på olika materialaspekter av aluminium och aluminiumlegeringar som elektrod i batterier samt färdigställande av kompletta batterier inklusive mätning och analys. I tjänsten kan också en viss del undervisning i fysik och teknisk fysik komma att ingå, främst inom våra civilingenjör- och masterprogram.


Din bakgrund
Vi söker en medarbetare med doktorsexamen i teknisk fysik eller maskinteknik med inriktning mot hållfasthetslära.

För att vara aktuell för denna anställning skall du ha tidigare erfarenhet av forskning aluminiumlegeringar för batteritillämpningar. Din vetenskapliga skicklighet utgör den primära bedömningsgrunden och bedöms i första hand genom kvalitet och omfattning av vetenskaplig produktion.

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Meriterande är tidigare erfarenhet av undervisning på universitet och högskola.

Meriterande är också tidigare erfarenhet från att lyckats erhålla externa forskningsmedel, i konkurrens, inom området.


Dina egenskaper  
I rollen som forskare hos oss bör du vara utåtriktad och bra på att både ta ansvar och egna initiativ för att driva våra projekt framåt. Inom denna anställning kommer du att jobba tillsammans med personer som har olika kunskaper och perspektiv, såväl inom vår organisation som med externa samarbetspartners. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Anställning och tillträde
Särskild visstidsanställning som omfattar 100% med tillträde 2023-12-07 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2024-11-30.


Anställningsort: Sundsvall ? 


Information
Närmare upplysningar lämnas av Claes Mattsson (prefekt IMD), mailto:claes.mattsson@miun.se  010-1428498, eller av docent Jonas Örtegren, mailto:jonas.örtegren@miun.se, 010-1427852. Du kan besöka FSCN online: https://www.miun.se/fscn


Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan bifogas:
• Meritförteckning. Max 2 sidor.
• Vidimerad kopia av examensbevis (doktorsexamen).
• Redogörelse för vetenskaplig verksamhet, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.
• Personligt brev. Beskriv dina visioner och mål för tjänsten i relation till dina meriter och intressen. Max 1 sida.

Eventuella övriga handlingar som sökanden åberopar.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetslektor i pedagogik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 15
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller ett ämne, pedagogik. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen liksom Samverkan för Bästa Skola (SBS). Inom ämnet pedagogik har vi en egen forskarutbildning.Arbetsuppgifter

Anställningen som universitetslektor i pedagogik inkluderar undervisning och forskning vid något av våra lärarutbildningsprogram, fristående kurser i pedagogik och/eller inom uppdragsutbildningen Rektorsprogrammet (RP) eller Samverkan för bästa skola (SBS).

Undervisningen sker både på distans och på campus. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av ämnet. I anställningen ingår 40 procent utvecklingsmedel under de första två åren, kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Utvecklingsprojektet inriktas mot lärarutbildningen, särskilt inriktat mot digitalisering, skolledarskap, hållbarhet, betyg och bedömning mm med syfte att utveckla lärarutbildningens kvalitet.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordningsamt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Behörig att anställas som universitetslektor i pedagogik är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, utbildningsvetenskap eller annat ämne med relevans för utlysningen samt visat pedagogisk skicklighet. För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning om 15hp, avslutad inom 2 år efter påbörjad anställning (https://www.miun.se/anstallningsordning).

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten, i termer av erfarenhet av undervisning inom pedagogik, som den vetenskapliga skickligheten.

Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete. God samarbetsförmåga, flexibilitet, social kompetens och kommunikationsförmåga är andra bedömningsgrunder. Vikt fästs också vid administrativ förmåga som t. ex. kursansvar samt förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av distansundervisning och erfarenhet särskilt riktad mot digitalisering är meriterande.


Personliga egenskaper

Du bör trivas med att arbeta i grupp, men även uppskatta att arbeta enskilt under eget ansvar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har mycket god samarbetsförmåga. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i verksamheten.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning?på heltid med tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall


Information

Information om anställningen lämnas av prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, mailto:marcia.hakanssonlindqvist@miun.se eller 010-142 7849 och ämnesföreträdare Jimmy Jaldemark, mailto:jimmy.jaldemark@miun.se  010-142 8263. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/utv

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Till ansökan bifogas en projektplan (max 10 sidor) där det ska framgå vilka frågeställningar och syfte du har för ditt planerade utvecklingsprojekt samt ur vilket teoretiskt perspektiv och med vilken metodologi studien ska genomföras. Därutöver ska utvecklingsplanen innehålla en kortfattad forskningsöversikt. Utvecklingsplanen ska tydligt anknyta till något eller några av institutionens forskningsområden.

Se övriga instruktioner till sökande i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i kemi

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 10
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Arbetsuppgifter

I anställningen ingår huvudsakligen undervisning i kemi samt forskning inom teknisk yt- och kolloidkemi.

Behörighet

Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.


Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Det är av högsta betydelse att den sökande har pedagogisk och ämnesmässig skicklighet i kemi. Den sökande skall ha högskolepedagogisk utbildning, tidigare erfarenhet av undervisning vid högskola/universitet samt förmåga att handleda studenterna i deras utveckling och att förbereda dem för vidare studier och arbetsliv. Doktorsexamen i kemi är nödvändig för tjänstens forskningsdel och det är mycket meriterande om forskarutbildningen haft inriktning mot fysikalisk yt- och kolloidkemi.

Det är även av betydelse att den sökande har förmåga att samverka med det omgivande samhället. Viktig är också förmåga att utveckla och leda verksamhet i studentrekryteringssyfte, särskilt inom den satsning som vi kallar Barnens Universitet. Meriterande är också erfarenhet av undervisningsplattformar och system som exempelvis Moodle, Ladok och Inspera.

 

Personliga egenskaper

I rollen som adjunkt hos oss bör du vara bra på att ta egna initiativ. Du bör kunna utveckla kurser och driva forskningsprojekt framåt. Du bör även tycka om att samarbeta med andra då en stor del av både undervisningen och forskningen utvecklas i samarbete med kollegor inom akademi och näringsliv. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 


Övriga bedömningsgrunder

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift.


Handläggning

Beredning av anställningen fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde i december 2023, enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall

 

Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt, Birgitta Engberg, mailto:birgitta.engberg@miun.se eller ämnesföreträdare Håkan Edlund, mailto:hakan.edlund@miun.se.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas personligt brev, meritförteckning samt redogörelser för dokumenterad pedagogisk och vetenskaplig verksamhet.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-01.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Forskare i kemiteknik

Forskarassistent
Läs mer Nov 10
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Som forskare i kemiteknik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik (IMD) verkar du inom forskningscentret FSCN.

Här finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Vi stödjer kunskapsutvecklingen inom näringslivet både regionalt och nationellt genom nära samverkan med företag och genom att erbjuda utbildningar med stark forsknings- och näringslivsanknytning.

Vi söker nu en disputerad person som vill jobba deltid (40%) med forskning och undervisning inom massa- och pappersteknik, material- och energibalanser samt branschsamverkan.


Arbetsuppgifter ??

Arbetsuppgifterna för den medarbetare vi söker består av både forskning och undervisning. Som forskare hos oss arbetar du i team och i projektform, ofta med kollegor från andra ämnesområden. Du kommer att jobba med forskning inriktad mot fibrer, fibermaterial samt dess produktionsprocesser inom vårt profilområde NeoPulp.

 

Din bakgrund

Vi söker dig som har avlagt en doktorsexamen i kemiteknik med inriktning mot papper- och massateknologi. Du skall ha mycket goda kunskaper och erfarenheter om fibrer och fiberbaserade material, om framställnings­processer för massa- och pappersprodukter samt mångårig erfarenhet av undervisning vid universitet/högskola speciellt i kurser riktade mot yrkesverksamma.

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du jobbat eller jobbar med för profilområdet NeoPulp relevanta frågeställningar (https://www.miun.se/en/neopulp). 

 

Dina egenskaper  

I rollen som forskare hos oss bör du vara utåtriktad och bra på att både ta ansvar och egna initiativ för att driva våra projekt framåt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 

Anställning och tillträde

Tillsvidareanställning?med en omfattning på 40 procent av heltid, med tillträde 2023-12-08 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall ? 

 

Information

Närmare upplysningar lämnas av Claes Mattsson (prefekt IMD), mailto:claes.mattsson@miun.se, eller av Birgitta Engberg (centrumledare FSCN), mailto:birgitta.engberg@miun.se. Du kan även besöka FSCN online: https://www.miun.se/fscn


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan bifogas:

• Meritförteckning. Max 2 sidor.

• Vidimerad kopia av examensbevis (doktorsexamen).

• Redogörelse för vetenskaplig verksamhet, fullständig publikationslista samt högst 5  vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

• Personligt brev. Beskriv dina visioner och mål för tjänsten i relation till dina meriter och intressen. Max 1 sida.

Eventuella övriga handlingar som sökanden åberopar.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-01.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Projektledare för Projektet studiesociala aktiviteter och studentinflytande

Administrativ assistent
Läs mer Nov 7
Mittuniversitetet har under de senaste åren genomfört en rad aktiviteter för att öka attraktiviteten för studenter.

Detta arbete är fortsatt angeläget, särskilt för att locka nya studenter till universitetets utbildningar och campusorter. Studentrelevanta frågor med fokus på studiesociala aktiviteter och studentinflytande är viktigt för attraktiviteten. Studiesociala frågor är ett brett begrepp som kan definieras som studentrelevanta frågor som inte är direkt kopplade till utbildningen. Exempel på detta är studentbostadsfrågan, studentkultur, studenthälsa, studentmedverkan och samverkan med kringliggande samhälle.

Med detta som bakgrund startar Mittuniversitetet nu ett projekt kring studiesociala aktiviteter och studentinflytande och söker därför en projektledare till detta.


Arbetsuppgifter ??

Projektledaren ska leda och operativt arbeta inom projektet. Till stöd kommer projektledaren att ha en styrgrupp och referensgrupp. Ledamöterna i dessa kommer dock ej att arbeta operativt i projektet. Huvudsakliga uppgifter kommer därför att vara att

- genomföra en omvärldsanalys, såväl nationellt som internationellt, och identifiera goda exempel.
- samverka med den interna organisationen på Mittuniversitetet för att kartlägga vilka tänkbara behov som finns.
- samverka med externa aktörer på campusorterna för att kartlägga vilka tänkbara behov som finns.
- ta fram förslag på aktiviteter och arbetssätt för att stärka studiesociala förhållanden och stärka studentsamverkan inom universitetet.
- föreslå hur det övergripande arbetet ska organiseras och fortgå efter juni 2024.
- regelbundet informera och stämma av med styrgruppen och referensgruppen, och när så anses vara lämpligt, informera ledningsrådet.
- ta fram en handlingsplan som beskriver relevanta projekt och förändringar, prioritera dessa och för vart och ett bedöma om det ska ingå i ”ordinarie verksamhet” eller om särskilda projekt behöver tillsättas och budgeteras.


Din bakgrund

Vi söker dig som har en för uppgiften relevant högskoleexamen. Du har stor erfarenhet av studentkårsverksamhet, god erfarenhet av att arbeta med administrativa rutiner, har lätt att kommunicera och föra dialog- och erfarenhetsutbyten. Du har dokumenterat god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat och av att driva och delta i projekt. Kännedom om Mittuniversitetets studentverksamhet är meriterande.

Eftersom arbetet är förenat med många kontakter såväl inom som utom Mittuniversitetet kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet, omdömesförmåga och lyhördhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid från och med 2024-01-01 eller enligt överenskommelse/ dock längst tom 2024-06-30.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

 

Information

Närmare upplysningar lämnas av Anna Olofsson, mailto:anna.olofsson@miun.setel. 010-142 84 67

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Sökande ska inkomma med följande:

- Meritförteckning

- Personligt brev i vilket sökanden beskriver och motiverar sin ansökan (max. 1 sida)

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 30 november 2023.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Kvalificerad kvalitetshandläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Okt 16
Verksamheten inom Universitetsledningens stab (ULS) innefattar verksamhetsplanering, juridiskt stöd, registratur, upphandling och verksamhetsstöd. Inom ULS hanteras exempelvis frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet, frågor gällande kvalitet och utvärdering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning, omvärldsanalys, organisationsutveckling, remisshantering och utvecklingsprojekt. Staben tillhandahåller även administrativt stöd till universitetsledningen.Arbetsuppgifter ??

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att samordna kvalitetssäkringsarbetet inom forskning, och utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom lärosätet.

Därtill kommer du som kvalitetshandläggare att praktiskt stödja olika enheter under utvärderingsarbete, kvalitetsgranska självvärderingar samt att förvalta och utveckla metoder, rutiner, processer och systematik inom lärosätets kvalitetssäkringssystem för utbildning och forskning.  Vidare ingår att leda, medverka samt handlägga utvecklingsprojekt och utvärderingar, samt att samordna och vara sekreterare i permanenta eller tillfälliga samråds- och arbetsgrupper inom lärosätet. Arbetet som kvalitetshandläggare innebär kontinuerlig dialog och samverkan med vicerektor för kvalitetsfrågor, fakulteter, avdelningar och institutioner. I arbetet ingår att vara lärosätets kontaktperson för externa granskningar och utvärderingar som görs av till exempel UKÄ. Arbetsuppgifterna innebär också att bevaka området nationellt och internationellt.

Då ansvaret för kvalitetssäkringssystemet för utbildning och forskning, och dess utveckling organisatoriskt ligger hos fakultetsnämnderna och deras underliggande råd, innebär arbetet som kvalitetshandläggare kontinuerligt samarbete med dessa organ.

Som kvalitetshandläggare är du också ett administrativt stöd för universitetsledning och fakultetsledningar.

Resor, främst mellan campusorterna, ingår i arbetet. Resor med övernattning kan förekomma.Din bakgrund

Vi söker dig som har en relevant akademisk examen och dokumenterad erfarenhet av arbete med kvalitetssäkringssystem, gärna inom universitets- och högskolesektorn. Vidare har du erfarenhet av arbete med kvalificerat utrednings- och analysarbete från statlig myndighet, gärna med frågor inom universitets- och högskolesektorn. Du har dokumenterat god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, mot både korta och långa deadlines samt att ta egna initiativ. Utöver detta har du erfarenhet av att driva och delta i projekt.

För tjänsten är erfarenhet av att kommunicera och skapa nätverk för dialog- och erfarenhetsutbyten, både inom och utanför organisationen, viktig. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, har god stilistisk förmåga och är van att skriva akademisk text på båda språken.

Du har erfarenhet av att arbeta med administrativa rutiner. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom högskola eller universitet.


Dina egenskaper  

Du kan samarbeta med olika parter, arbeta självständigt och göra bedömningar utifrån skiftande förutsättningar. Du är flexibel och kan snabbt planera om arbetet. Du tycker om att ha många parallella arbetsuppgifter samtidigt, arbetsuppgifter som kan variera i komplexitet. Du är strukturerad, lyhörd och kan stötta flera uppdragsgivare utifrån deras olika önskemål. Du är serviceinriktad och kan göra enklare administration samtidigt som du kan ge ett mer kvalificerat analytiskt stöd. Du är noggrann och kvalitetsmedveten.    

Eftersom arbetet är förenat med många kontakter såväl inom som utom Mittuniversitetet kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet, omdömesförmåga och lyhördhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning? på heltid med tillträde 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

 

Information

Närmare upplysningar lämnas av Eva Somero Sörensen, mailto:eva.somerosorensen@miun.se.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 30 november 2023.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i industridesign

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 9
Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.Designämnena fotografi, grafisk design och industridesign vid Mittuniversitetet vilar på vetenskaplig grund.

Fokus ligger på att använda designprocesser för att lösa utmaningar kopplade till hållbar utveckling av såväl samhälle som miljö. Vidare pågår ett utvecklingsarbete för programmet industridesign.

 

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår vanligt förekommande arbetsuppgifter på institutionen som att undervisa, föreläsa och handleda i designämnen med fokus inom nedanstående områden:

- projektarbeten
- skissteknik
- verkstadsteknik
- programvaror (labbdatormiljö) inom 3D modellering, rendering, redigering och illustration

Du förväntas också att aktivt följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse som lärare vid universitetet.Behörighet

Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.  

För behörighet som universitetsadjunkt krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 högskolepoäng inom ämnet design med inriktning mot industridesign eller motsvarande kompetens.Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För anställningen krävs avlagd examen på minst kandidatnivå inom industridesign samt erfarenhet av undervisning, handledning, kursansvar och examination på högskola och/eller på universitet inom ämnet industridesign. Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande dokumenterad pedagogisk erfarenhet är meriterande.

Meriterande är erfarenhet av entreprenörskap samt dokumenterad yrkeserfarenhet inom designområdet. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska, varför du behöver behärska svenska flytande i såväl tal som skrift. Vissa kurser ges till internationella studenter och därför krävs även goda färdigheter i engelska, så väl skriftligt som muntligt. Du behöver kunna hantera relevanta programvaror för området industridesign.


Personliga egenskaper

Du är en ansvarstagande person som är lyhörd, har lätt att samarbeta och kommunicera med andra och är förtrogen med branschen inom industridesign samt har en god administrativ förmåga.


Handläggning

Beredning av anställningen fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid från och med 2024-01-21.

Anställningsort: Sundsvall


Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Kristina Brink, 070-521 13 36, mailto:kristina.brink@miun.se.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Till ansökan bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Styrkta (vidimerade) dokument och betyg av examina, kurser, yrkesmässig verksamhet, pedagogisk erfarenhet samt anställningsintyg från undervisning inom högskola/universitet.
- Portfolio. Visas genom egna designprojekt med tillhörande skriftlig beskrivning.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-11-30.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i industridesign, vikariat

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 9
Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.Designämnena fotografi, grafisk design och industridesign vid Mittuniversitetet vilar på vetenskaplig grund.

Fokus ligger på att använda designprocesser för att lösa utmaningar kopplade till hållbar utveckling av såväl samhälle som miljö. Vidare pågår ett utvecklingsarbete för programmet industridesign.


Arbetsuppgifter

I anställningen ingår vanligt förekommande arbetsuppgifter på institutionen som att undervisa, föreläsa och handleda i designämnen med fokus inom nedanstående:

- projektarbeten
- skissteknik
- programvaror (labbdatormiljö) inom 3D modellering, rendering, bildredigering och illustration
- universell utformning

Du förväntas också att aktivt följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse som lärare vid universitetet.

 

Behörighet

För behörighet som universitetsadjunkt krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 högskolepoäng inom ämnet design med inriktning mot industridesign eller motsvarande kompetens.Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För anställningen krävs avlagd examen på minst kandidatnivå inom industridesign samt erfarenhet av undervisning och handledning på högskola och/eller på universitet inom ämnet industridesign. Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande dokumenterad pedagogisk erfarenhet är meriterande.

Meriterande är dokumenterad yrkeserfarenhet inom designområdet. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska, varför du behöver behärska svenska flytande i såväl tal som skrift. Vissa kurser ges till internationella studenter och därför krävs även goda färdigheter i engelska, så väl skriftligt som muntligt. Du behöver kunna hantera relevanta programvaror för området industridesign.


Personliga egenskaper

Du är en ansvarstagande person som är lyhörd, har lätt att samarbeta och kommunicera med andra och är förtrogen med branschen inom industridesign samt har en god administrativ förmåga.Handläggning

Beredning av anställningen fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat omfattande 50% av heltid från och med 2024-01-21/ dock längst tom 2024-06-07.

Anställningsort: Sundsvall


Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Kristina Brink, 070-521 13 36, mailto:kristina.brink@miun.se.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Till ansökan bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Styrkta (vidimerade) dokument och betyg av examina, kurser, yrkesmässig verksamhet, pedagogisk erfarenhet samt anställningsintyg från undervisning inom högskola/universitet.
- Portfolio. Visas genom egna designprojekt med tillhörande skriftlig beskrivning.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-11-30.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i grafisk design, vikariat

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 9
Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.Designämnena fotografi, grafisk design och industridesign vid Mittuniversitetet vilar på vetenskaplig grund.

Fokus ligger på att använda designprocesser för att lösa utmaningar kopplade till hållbar utveckling av såväl samhälle som miljö.


Arbetsuppgifter

I anställningen ingår vanligt förekommande arbetsuppgifter på institutionen som att undervisa, föreläsa och handleda i designämnen med fokus inom nedanstående områden:

- magasinformgivning
- vetenskaplig uppsats
- UX- och webbdesign
- universell utformning
- kreativa designprojekt

Du förväntas också att aktivt följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse som lärare vid universitetet.Behörighet

För behörighet som universitetsadjunkt krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 högskolepoäng inom ämnet design med inriktning mot grafisk design, konst eller motsvarande kompetens.Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För anställningen krävs avlagd examen på minst kandidatnivå inom design med inriktning mot grafisk design, konst eller närliggande område samt erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå inom design.

Dokumenterad yrkeserfarenhet och yrkesskicklighet inom grafisk design är meriterande. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska, varför du behöver behärska svenska flytande i såväl tal som skrift. Vissa kurser ges till internationella studenter och därför krävs även goda färdigheter i engelska, såväl skriftligt som muntligt. Du behöver kunna hantera relevanta programvaror för området grafisk design och fotografi.

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande dokumenterad pedagogisk erfarenhet är meriterande.


Personliga egenskaper

Du är en ansvarstagande person som är lyhörd, har lätt att samarbeta och kommunicera med andra och är förtrogen med designbranschen samt har en god administrativ förmåga.


Handläggning

Beredning av anställningen fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat på heltid från och med 2024-01-21/ dock längst tom 2024-06-07.

Anställningsort: Sundsvall


Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Kristina Brink, 070-521 13 36, mailto:kristina.brink@miun.se.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Till ansökan bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Styrkta (vidimerade) dokument och betyg av examina, kurser, yrkesmässig verksamhet, pedagogisk erfarenhet samt anställningsintyg från undervisning inom högskola/universitet.
- Portfolio. Visas genom egna designprojekt med tillhörande skriftlig beskrivning.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-11-30.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Central utbildningsledare

Administrativ utvecklare
Läs mer Okt 16
Verksamheten inom Universitetsledningens stab (ULS) innefattar verksamhetsplanering, juridiskt stöd, registratur, upphandling och verksamhetsstöd. Inom ULS hanteras exempelvis frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet, frågor gällande kvalitet och utvärdering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning, omvärldsanalys, organisationsutveckling, remisshantering och utvecklingsprojekt. Staben tillhandahåller även administrativt stöd till universitetsledningen.Arbetsuppgifter

Utbildningsledarens funktion och roll utgör en central och strategisk del av universitetets verksamhet.

Som utbildningsledare har du ett övergripande ansvar för dialog och samverkan med vicerektor för utbildningsfrågor, fakulteter, avdelningar och institutioner gällande utbildningsrelaterade frågor. Därtill är du ett administrativt stöd för universitetsledning och fakultetsledningar.

Utbildningsledaren deltar i samverkan med externa beslutsfattare och andra samarbetspartners inom utbildningsområdet.

Arbetet som utbildningsledare innefattar bland annat, att leda, medverka och handlägga strategisk utveckling av universitetets utbildningsverksamhet på uppdrag av universitetsledning och fakultetsledningar. Vidare ska utbildningsledaren tillsammans med relevanta aktörer verka för och stödja kvalitetssäkringsarbetet av universitets olika utbildningar samt att samordna och vara sekreterare i permanenta eller tillfälliga samråds- och arbetsgrupper inom lärosätet

Resor, främst mellan campusorterna, ingår i arbetet. Resor med övernattning kan förekomma.Kvalifikationer

Vi söker dig som har en doktorsexamen samt har erfarenhet av att leda komplexa processer inom högskolesektorn.

För att ha förståelse för utbildningsverksamhetens processer på alla nivåer inom universitetet ska du ha mångårig erfarenhet av analys och omvärldsbevakning. Du har erfarenhet av att strategiskt och med helhetssyn arbeta med planering och uppföljning. Du är tydlig och har erfarenhet av att skapa delaktighet och dialog som involverar dina kolleger i en organisations utveckling.

Meriterande:

- Erfarenhet av processledning inom högskolesektorn
- Erfarenheter av arbete som studierektor eller liknande inom universitet eller högskola
- God kännedom om högskolesektorns organisation, villkor och regelverk
- Omfattande erfarenheter av samverkan med aktörer inom och utom högskolesektorn 

Arbetet ställer stora krav på din analytiska förmåga och förutsätter att du har lätt för att sätta dig in i komplexa frågor och se saker från ett universitetsövergripande perspektiv.

Du trivs med att arbeta inom en verksamhet som präglas av hög kompetens, ett högt tempo och många kontaktytor. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig mycket väl på både svenska och engelska i tal och skrift.  


Dina egenskaper

Du kan arbeta självständigt men har samtidigt en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med såväl kolleger inom universitetet som med externa aktörer.

Du behöver vara flexibel, vilket innebär att du är en god förhandlare, kan kompromissa och snabbt anpassa dig till nya situationer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning? på heltid med tillträde 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall eller ÖstersundInformation

Närmare upplysningar lämnas av Eva Somero Sörensen, mailto:eva.somerosorensen@miun.se.  

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 30 november 2023.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Vikarierande universitetslektor i Historia

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 8
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att undervisa på grundnivå i historia, på teori- och metodkurser, lärarutbildningskurser, breddkurser samt i förekommande fall uppsatshandledning.

Vissa kurser ges med distributionsform distans, vissa med distributionsform campus Sundsvall eller Östersund. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet.

Tjänstgöring under sommarterminen ingår, v. 23–33.

 

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/. 

Behörig att anställas som universitetslektor i historia är den som har avlagt doktorsexamen i historia eller närliggande ämne (i första hand idéhistoria eller ekonomisk historia), genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 7,5 högskolepoäng samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt kommer att läggas vid relevant undervisningskompetens i förhållande till den undervisning som ska bedrivas.

Meriterande för anställningen är bred och omfattande:

- erfarenhet av att undervisa med olika distributionsformer, både på campus och distans.

- erfarenhet av att undervisa på teori/metod- och uppsatskurser.

- forsknings- och/eller undervisningsmeriter med inriktning mot ämnesdidaktik.

- forsknings- och/eller undervisningsmeriter med inriktning mot 1900-talshistoria.


Personliga egenskaper

Anställningen kräver en god samarbetsförmåga och visad flexibilitet i kontakten med kollegor och studenter.


Övriga bedömningsgrunder

Mittuniversitetet använder systemet Moodle som lärplattform i distansundervisning, varför dokumenterad erfarenhet av detta system är en fördel.


Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat på 80% av heltid under ordinarie lärares frånvaro, från och med 2023-12-15 eller enligt överenskommelse/ dock längst tom 2024-11-30.

?Anställningsort: Sundsvall


Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Pär Olausson (010-142 85 47, mailto:par.olausson@miun.se), proprefekt, Glenn Svedin (010-1428247, mailto:glenn.svedin@miun.se), ämnesstudierektor, Dorothée Goetze (010-142 88 20, mailto:dorothee.goetze@miun.se) eller ämnesföreträdare, Samuel Edquist (010-142 78 96, mailto:samuel.edquist@miun.se).

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista. (se instruktioner till sökande https://miun.varbi.com/center/tool/position/675953/edit/tab:2/miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-11-29.  

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand i elektronik inom AI-baserade avbildningsmätsystem

Doktorand
Läs mer Nov 6
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, http://www.

miun.se/stc) söker en doktorand inom ljudavbildande system. Forskningen kommer att genomföras tillsammans med industriella partners i ett större projekt som integrerar teknologiutmaningar inom sensorteknik för industriella och medicinska tillämpningar.Arbetsuppgifter

Egen forskarutbildning innefattande forskning. Vi erbjuder en doktorandtjänst inom AI-baserade avbildningsmätsystem med fokus på att studera hur AI-metoder kan integreras med mätsystem så att tillräckligt med information kan genereras för att möjliggöra automatisering av prestationshinder i en både fjärr- och direktstyrning av, t ex timmerlastare. Tjänsten är relaterad till samverkande forskargrupper med verksamhet inom maskininlärning, ljudanalys och bildanalys samt artificiell intelligens. Forskningen bedrivs i nära samarbete med Skogforsk (http://www.skogforsk.se).

Arbetet kommer att innefatta utvärdering av sensorsystem (kamera, LIDAR och annat), maskininlärningsmetoder och osäkerhetsanalys av den integrerade lösningen. Dessutom kommer doktoranden att konfigurera metoderna till ett mer generellt problem. Arbetet kan vara experimentellt och teoretiskt till sin natur och innefatta datainsamling, utveckling och verifiering av modeller samt generalisering av lösningar.

Doktorandtjänsten leder till dubbla examina, där du får en examen från både Mittuniversitetet och University of Salerno. De två första åren genomförs vid universitetet i Salerno (Campus Fisciano), och de två sista åren är vid Mittuniversitetet (Sundsvall).Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen närstående till dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.Urvalskriterier

Utöver de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på förkunskapernas relevans för arbete med avbildande system, bildbehandling, autonoma fordon, osäkerhetsuppskattning och maskininlärning, relevans i examensarbete, projektarbete, kurser och intervjuer med de sökande. Personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för forskarstudier kommer att vägas mot de formella ämneskunskaperna. En kortfattad beskrivning av den sökandes visioner och mål ska ingå i ansökan.Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.Anställning

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Placeringen för tjänsten är i Fisciano vid University of Salerno de första 2 åren och i Sundsvall vid Mittuniversitetet under de följande 2 åren. Under hela anställningen är du anställd av Mittuniversitetet. Första året kommer du att arbeta under förutsättningar givna vid University of Salerno och vara tjänstledig från Mittuniversitetet.Information

Ytterligare information lämnas av Patrik Österberg mailto:patrik.osterberg@miun.se, telefon, +46 (0) 10 142 86 14, mobil, +46 (0) 70 540 86 14 och docent Jan Lundgren mailto:jan.lundgren@miun.se eller Ass. Prof. Marco Carratú (mailto:mcarratu@unisa.it). Mer information finns också på STC:s hemsida http://www.miun.se/stc.Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Ansökan måste innehålla ditt CV, intyg från tidigare utbildning och en redogörelse för dina forskningsintressen.

Ansökningar ska lämnas in via vårt rekryteringssystem senast 27:e november 2023.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu