Mittuniversitetet jobb i Sundsvall

Hitta lediga jobb hos Mittuniversitetet i Sundsvall. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Sundsvall.

Doktorand i omvårdnad

Doktorand
Läs mer Nov 21
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar.

Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa. Omvårdnad fokuserar på såväl relationen mellan person/patient och närstående samt sjuksköterskor som på omvårdnadens organisation och ledarskap, vilket även inbegriper säkerhet och trygghet i vården. Omvårdnad syftar även till att befrämja läkande och välbefinnande hos personen, samt underlätta ett liv med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad innebär även sjuksköterskans behov av stöd och handledning för utvecklandet av en personlig och etisk kompetens.

Som doktorand vid Mittuniversitetet kommer du att kombinera dina doktorandstudier med tjänstgöring inom sjukvården. Forskarutbildningen bedrivs inom ramen för forskningsprojekt inom Region Västernorrland. Forskningsprojekten avser att bidra till kunskap om god och nära vård inom följande områden:

- Personcentrerad vård
- Säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap
- Informatik och samverkan i team

Arbetsuppgifter:
Forskningen kommer att genomföras vid Mittuniversitetet i samverkan med Region Västernorrland (varav 20 % hos Region Västernorrland för klinisk tjänstgöring). Det övergripande syftet med forskningen är att bidra till den praktiknära kunskapen som sedermera ska kunna kopplas till regionens verksamhet, samt Mittuniversitetet och Institutionen för hälsovetenskapers utbildningar. Som doktorand kommer du att både ingå i Mittuniversitetets forskningsmiljö och vara med och utveckla en akademisk miljö vid Region Västernorrland 

Behörighet:
7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- Avlagt en examen på avancerad nivå,
- Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Du ska vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen.

Bedömningsgrund:
Följande bedömningsgrunder värderas vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att planera och organisera arbetet.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning. 

Anställning och tillträde:
Heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen i ämnet Omvårdnad. Förutom doktorandstudier kan andra uppgifter om 20 % ingå i anställningen som då förlängs i motsvarande tid.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information:
För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marie Häggström, prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:marie.haggstrom@miun.se eller Lisbeth Kristiansen, professor och ämnesföreträdare, telefon 010-1428934 mailto:lisbeth.kristiansen@miun.se eller Ulla Näppä, proprefekt och lektor, telefon 010-142 82 65 mailto:ulla.nappa@miun.se   

Ansökan:
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Styrkt meritförteckning
- Personligt brev med intressebeskrivning där du redogör för dina forskningsintressen samt dina förväntningar på forskarutbildningen
- En projektskiss på 3–5 sidor där du presenterar en potentiell forskningsidé utifrån någon av de tre angivna inriktningarna; personcentrerad vård, säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap eller informatik och samverkan i team.
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Examensarbete

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-01-31.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i historia med inriktning mot ämnesdidaktik

Forskarassistent
Läs mer Nov 15
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Historia ingår i en flerämnesinstitution med ämnena engelska, genusvetenskap, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap och svenska språket samt svenska som andraspråk.

Historia är en relativt stor ämnesmiljö med 14 tillsvidareanställda varav 3 är professorer. Ämnet har idag 4 finansierade doktorander. Därtill kommer visstidsanställda lärare i varierande grad utifrån behov. Undervisning bedrivs i form av fristående kurser och kurser som ingår i grundskollärar- och ämneslärarprogram.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att bedriva ämnesdidaktisk forskning av relevans för ämnets engagemang i lärarutbildningarna och för historieämnet i allmänhet, därvid ingår forskning och kompetensutveckling motsvarande ca 50 % av heltid under fyra år. Forskningsinriktningen ska vara ämnesdidaktisk (i historia) och inriktad mot skola. Resterande 50 % av arbetstiden ägnas i huvudsak åt undervisning på kurser i historia med inriktning mot lärarutbildning och ämnesdidaktik, i grundlärarprogram, ämneslärarprogram och uppdragsutbildningar. Målsättningen för denna anställning är sålunda att forskning och undervisning ska ske till ungefär lika stora delar och bidra till en korsbefruktning av de båda. Inom ramen för forskningsuppdraget ligger därtill att medverka i uppbyggandet av en ämnesdidaktisk miljö på institutionen och i samverkan med andra institutioner. Innehavaren av anställningen förutsätts vidare bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i historia eller närliggande ämne (i första hand idéhistoria eller ekonomisk historia), (HF 4 kap. 4a §). Den som ska anställas som biträdande lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.

Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447. 

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl som ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten inom historia eller närliggande ämne.

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenheter av att erhålla externa forskningsmedel och att leda forskningsprojekt är meriterande.

Särskild vikt fästs vid ämnesdidaktisk eller historiedidaktisk kompetens, som den sökande uppvisat i synnerhet genom forsknings- och utbildningsinsatser med inriktning mot ämnesdidaktik och/eller historiedidaktik. Meriterande är även erfarenhet av arbete med lärarutbildning och lärarfortbildning, liksom avlagd lärarexamen och/eller egen erfarenhet av att undervisa i grundskola och/eller gymnasium i relevanta undervisningsämnen.

Stor vikt vid bedömningen läggs vid den sökandes förutsättningar att kunna genomföra den projektplan som ska bifogas ansökan. Denna plan skall vara inriktad mot ämnesdidaktisk skolforskning.

En biträdande universitetslektor har rätt att prövas för befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan om befordran ska lämnas in senast 6 månader innan anställningen som biträdande lektor upphör. (HF 4 kap 4, 12c §, Mittuniversitetets anställningsordning).

Personliga egenskaper
I rollen som biträdande lektor krävs god samarbetsförmåga likaväl som flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt. Förmåga att kunna kommunicera på ett pedagogiskt sätt med studenter är en viktig egenskap.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Tillsvidareanställning? med en omfattning på 100%. Gärna tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse. En biträdande lektor får enligt 4 kap. 12a § HF anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år.

Kontaktperson
Närmare upplysningar kring ämnets forskning lämnas av lämnas av ämnesföreträdare, Samuel Edquist tfn. 010-142 78 96, e-post: mailto:samuel.edquist@miun.se och kring ämnets undervisning studierektor, Erik Nydahl tfn. 010-142 81 69, e-post: mailto:erik.nydahl@miun.se. Information kring anställningen lämnas av prefekt, Pär Olausson tfn. 010-142 85 47, e-post: mailto:par.olausson@miun.se, eller proprefekt, Glenn Svedin tfn. 010-142 82 47, e-post: mailto:glenn.svedin@miun.se.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista, maximalt fem publikationer som åberopas särskilt (vilka också markeras i den fullständiga publikationslistan), samt en projektplan för den forskningsdel som ingår i anställningen och som ska inriktas mot ämnesdidaktisk skolforskning. Projektplanen ska omfatta cirka 3 till 5 A4-sidor och i vilken ska framgå syfte, forskningsfrågor, teori och metod, relation till rådande forskningsläge samt en tids- och publiceringsplan.

Se vidare instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-01-25

Ansök nu

Universitetslektor i industridesign

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 15
På institutionen för design är hållbarhet ett självklart fokus i både utbildning och den forskning som inriktas mot bland annat design för alla, visuell kommunikation och förpackningsdesign. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också distanskurser samt fristående kurser inom ämnet Fotografi.Arbetsuppgifter
Delta i institutionens gemensamma vetenskapliga och konstnärliga utvecklingsarbete med att etablera ämnet design på forskarnivå samt delta i utvecklingsarbetet av industridesignprogrammet med särskilt fokus på programmets vetenskapliga examensarbete.

Kursansvar, undervisning (sker både på svenska och engelska), handledning och examination, samverkan med omgivande samhälle, administrativa uppgifter, liksom medverkan i institutionsgemensamma aktiviteter och pedagogiskt utvecklingsarbete ingår också i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För behörighet som universitetslektor krävs i normalfallet högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckor heltidsstudier, om detta saknas ska anställd universitetslektor uppnå detta inom två år från anställningstillfället. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållande. Vidare gäller behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf .

Erfarenhet av samverkan i forskning och utbildning undervisning på universitetsnivå samt god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt är ett krav. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av undervisning, handledning och examination från universitet och/eller högskola inom designområdet. Kompetens inom frågor som rör normer, normkritik och normkreativitet kopplat till design är viktiga egenskaper för institutionens utvecklingsarbete.

Viktiga egenskaper är förmåga att utveckla forsknings- och utbildningsverksamhet, driva samverkansprocesser samt skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer inom ämnet industridesign men även med andra ämnen, med professionsutövare samt andra aktörer inom designområdet och med omkringliggande samhälle. Meriterande är att ha erfarenhet av att kunna ansöka om, organisera, leda och driva vetenskapliga forskningsprojekt. Extra meriterande är om dessa varit med inriktning mot designområdet eller närliggande områden inom design.

För att kunna arbeta som lektor förutsätts samverkan både inom och utanför universitetet. Därför lägger vi stor vikt vid att den sökande är en ansvarstagande person som är lyhörd och som har lätt att samarbeta med andra. Den sökande behöver visa motivation och driva att utveckla både sina egna och andras kunskaper samt vilja och intresse att bidra till ämnet och institutionens utveckling.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de tidigare som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid, tills vidare. Tillträde enligt överenskommelse.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt vid Institutionen för design,
Kristina Brink, tfn. 070-521 13 36, mail mailto:kristina.brink@miun.se

Ansökan
Till ansökan ska bifogas personligt brev, meritförteckning, redogörelse för dokumentad vetenskaplig- och pedagogisk verksamhet, inklusive styrkta (vidimerade) handlingar, som intygar över vetenskaplig- och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista, samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-01-09.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Assistenter till institutionen för hälsovetenskaper, i ämnet omvårdnad

Utbildningsassistent
Läs mer Nov 18
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Ämnet omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad.

Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Vi söker nu sex Assistenter till klinisk träningsavdelning under vårterminen 2023.

Arbetsuppgifter:
Uppdraget innebär att handleda studenter i praktiska moment, tisdagar och torsdagar kl. 17-19 med början efter terminsstart. Detta är även ett bra tillfälle för dig att repetera olika moment och träna handledning. Du som tar uppdraget får ersättning och ett intyg till ditt CV.

Din bakgrund:
Du bör vara student på sjuksköterskeprogrammet i termin 5 eller 6 under vårterminen 2023.

Dina egenskaper:
I rollen som amanuens krävs att du är engagerad och insatt i de praktiska moment som förekommer i sjuksköterskeutbildningen.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Anställning och tillträde:
Intermittent anställning, ca 4 timmar per vecka. Tillträde vid terminsstart vt-23.

Som assistent vid Mittuniversitetet har du en så kallad intermittent anställning. Det innebär att du kommer att tillhöra en personalpool och anställs vid varje enskilt tillfälle samt får ekonomisk ersättning per timme. Hur mycket man får arbeta som assistent varierar, eftersom du blir erbjuden arbete när behov finns. Det innebär att du kommer att erbjudas enstaka, kortvariga anställningstillfällen.

Anställningsort:?Sundsvall.? 

Information: Närmare upplysningar lämnas av KTC-ansvariga lärare Marie Ericsson mailto:marie.ericsson@miun.se och Erika Gillström mailto:erika.gillstrom@miun.se eller proprefekt Ulla Näppä mailto:ulla.nappa@miun.se . Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/Forskning/amnesforskning/omvardnad/

Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-01-03

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkter i omvårdnad

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Okt 25
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Arbetsuppgifter:
Medarbetaren ska bidra till att föra studenterna genom utbildningen i normal studietakt.

Arbetsuppgiften innebär att självständigt ansvara för undervisning i kurser och/eller specifika ämnen inom sjuksköterskeutbildningarna och/eller programmet för hälsa/ohälsa med komplicerad problematik. Att samarbeta med kolleger i planeringen av arbetet för ovanstående undervisningar så att studenter vid campus och digitalt lärosäte bereds samma undervisning. Delta i utveckling av en alltmer digitaliserad undervisning.

I arbetsuppgifterna ingår planering samt genomförande av bland annat föreläsningar, seminarier och examinationer. Vidare kan ingå kursansvar, bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, kursutveckling och löpande kvalitetsarbete samt handledning. Undervisning kan förekomma på båda Campusorterna.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, samt visad pedagogisk skicklighet, se https://www.miun.se/anstallningsordning. För krav på högskolepedagogisk utbildning, se https://www.miun.se/anstallningsordning. För behörighet att anställas som universitetsadjunkt i omvårdnad gäller att den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad eller motsvarande. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav. Du bör även ha erfarenhet av undervisning på högskolenivå samt klinisk erfarenhet av specialiserad verksamhet inom somatisk eller psykiatrisk hälso- och sjukvård.

Du ska ha goda kunskaper i att hantera digitala program såsom Word, Excel och Powerpoint.

Bedömningsgrunder:
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (Mittuniversitetets anställningsordning). Meriterande är någon form av specialistutbildning som sjuksköterska. Vid bedömningen av sökande läggs vikt vid tidigare undervisningserfarenhet samt klinisk erfarenhet från hälso- och sjukvården. Genomgången högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

Personliga egenskaper:
I rollen som adjunkt krävs att du har god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt. Du är trygg, stabil och har självinsikt men ser även lösningar i komplicerade situationer. Du engagerad och tar egna initiativ. Du ställer upp mål och fokuserar på resultat och avslutar inte ditt arbete innan målet är nått. Du har en god kommunikationsförmåga i samarbetet med kolleger och studenter.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning: Visstidsanställning under 11 månader.

Omfattning: 100 % 

Tillträde:? Enligt överenskommelse.

Anställningsort:? Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson:
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Ulla Näppä, tfn 010-142 82 65, mailto:ulla.nappa@miun.se eller prefekt Marie Häggström, tfn 010-142 86 96, mailto:marie.haggstrom@miun.se

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över eventuell pedagogisk erfarenhet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Postdoktor i Tillförlitlig Edge Computing

Forskarassistent
Läs mer Nov 22
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate http://www.

miun.se/stc) söker en postdoktor inom området tillförlitlig edge computing med fokus på säker internetinfrastruktur för framtida lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI). Forskningen motiveras av ett behov av att framtidssäkra internetinfrastrukturen för att möjliggöra utveckling av produkter och tjänster baserade på AI. Dagens fibernät i kombination med Internet of Things skapar både möjlighet och utmaningar för olika aktörer. Detta arbete möjliggör säker datainsamling och beräkning vilket är en förutsättning för implementationer av effektiv AI och maskininlärning (ML).

Forskningen kommer att bedrivas i forskargruppen Communication Systems and Networking (CSN), som är specialiserad på undervisning, forskning och innovation inom området trådlös och trådbunden kommunikation och nätverksteknik. Gruppen är en dynamisk och internationell miljö som syftar till att producera akademisk forskning på hög nivå samtidigt som den upprätthåller ett tätt samspel med relevanta industriella partners. Kandidaten kommer aktivt att samarbeta med andra forskare inom forskargruppen, STC forskningscentrum, samt med våra externa samarbetspartners inom akademi och industri.

Arbetsuppgifter:
Ditt forskningsarbete kommer fokusera på kombinationer av cloud, fog, edge, mist, och 5G Multi-Access Edge Computing (MEC), med inblandning av olika säkerhetslösningar som blockchain-teknik och kraftfulla beräkningskluster för AI/ML. För en effektiv infrastruktur krävs även en optimering av användandet av datorkraften på olika nivåer, till exempel genom att använda närliggande enheter som för stunden är lediga. För en optimal användning av infrastrukturen kan information även skickas vidare upp/ned i hierarkin för bättre responstider och latens eller balansering mellan olika kostnader både i form av pengar för till exempel molnberäkningar eller andra aspekter såsom energi och/eller datatrafik. Inom det här forskningsprojektet kommer du att arbeta med nya metoder för att designa motståndskraftiga, snabba, säkra och sekretessbevarande edge computing-system genom att använda verktyg från AI/ML. Vilket också kommer att inkludera experimentellt forskningsarbete, testbäddsutveckling och verkliga implementeringar.

Du förväntas aktivt bidra till de olika forskningsprojekten, koordinera tekniska bidrag och/eller förbereda projektleveranser, samt förbereda nya forskningsansökningar för att attrahera industriella, nationella och europeiska projekt. Slutligen förväntas du bistå vid handledning av doktorander och viss undervisning kan också komma att ingå, dock högst 20 % av heltid.

Behörighet och bedömningsgrunder:
Du ska ha en stark bakgrund och tidigare erfarenhet av nätverkssäkerhet och fog/mist computing, samt en doktorsexamen i datavetenskap, datateknik, eller annat relevant ämne. Goda programmerings färdigheter i Python, Java och C++, samt matematiska färdigheter i statistik, optimering, och databrytning är också krav. Erfarenhet av MEC, blockchain, distribuerade system, AI/ML, och IoT är meriterande. Du bör ha en god inställning till praktiska implementeringar. I det avseendet är således praktisk erfarenhet av IoT-enheter (Raspberry Pi, Arduino, etc.), IoT-protokoll (MQTT, CoAP, OPC-UA) och nätverkssystem (routrar, OpenFlow, etc.) mycket uppskattad. Internationell erfarenhet är önskvärt, liksom en framstående publikationshistorik i internationella konferenser och tidskrifter om kommunikation och nätverk. Erfarenhet av arbete med industriprojekt eller offentligt finansierade forskningsprojekt är meriterande. Du förväntas också vara mycket engagerad, en utmärkt lagarbetare och ha goda färdigheter i kritiskt tänkande. Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska krävs.

För att kvalificera sig för anställning som postdoktor krävs att den sökande har en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen. Doktorsexamen ska också ha avlagts senast tre år före ansökningsdagen.

Anställning: Heltid under två år med tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsvillkoren regleras i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (se https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf + https://www.miun.se/anstallningsordning ).

Placeringsort: Sundsvall

Information om anställningen lämnas av Dr. Stefan Forsström, mailto:stefan.forsstrom@miun.se, eller Dr. Patrik Österberg, prefekt, Tel. 010-142 86 14, mailto:patrik.osterberg@miun.se. Se även forskargruppens hemsida http://www.miun.se/stc/csn.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Ansökan:
Ansökan ska innehålla ditt CV, publikationslista, forskningsplan (2 sidor), 3 publikationer, samt kopior av officiella betyg och examensbevis.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Dataskyddsombud till Universitetsledningens stab

Datasäkerhetsansvarig
Läs mer Nov 25
Verksamheten inom Universitetsledningens stab (ULS) innefattar verksamhetsplanering, juridiskt stöd, registratur, upphandling och verksamhetsstöd. Inom ULS hanteras exempelvis frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet, frågor gällande kvalitet och utvärdering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning, omvärldsanalys, organisationsutveckling, remisshantering och utvecklingsprojekt. Staben tillhandahåller även administrativt stöd till universitetsledningen.Avdelningens uppdrag är brett och vårt ansvarsområde sträcker sig över verksamhetsplanering, juridiskt stöd, arkiv, registratur, upphandling, ledningsstöd samt utveckling och förvaltning av våra system.

Vi söker nu en medarbetare till tjänsten som dataskyddsombud för Mittuniversitetet.

Arbetsuppgifter:
Dataskyddsombudets ställning och arbetsuppgifter är reglerade i dataskyddsförordningen och utvecklas ytterligare i artikel 29-gruppens riktlinjer om dataskyddsombud, WP 243 rev.01 och exemplifieras i nedan arbetsuppgifter:

- Bidrar till att utveckla Mittuniversitetets arbete med personuppgiftshantering
- Är primär kontaktperson för alla ärenden som berör personuppgifter internt inom universitetet och dess dataskyddsorganisation
- Genomför informations- och utbildningsinsatser till ledningen och universitetets medarbetare
- Ger råd och stöd till verksamheten vid både genomförandet av konsekvensbedömningar och riskanalyser men även i det löpande dagliga arbetet
- Deltar i och stödjer Mittuniversitetets utveckling av arbetssätt och styrning gällande personuppgifter genom bland annat upprättandet av styrande dokument inom ansvarsområdet och processer för hur organisationen behandlar personuppgifter.
- Samordnar hanteringen av universitetets register för personuppgiftsbehandlingar
- Bidrar till övergripande måluppfyllelse och i det gemensamma arbetet inom universitetet, till exempel relaterat till hantering, anmälan och uppföljning av inträffade personuppgiftsincidenter
- Följer upp och granskar universitetets efterlevnad av dataskyddsförordningen och relaterad författning
- Agerar kontaktperson gentemot Integritetsskyddsmyndigheten och de registrerade
- Bidrar kontinuerligt med tankar och idéer som utvecklar ditt arbete och det arbete kring dina ansvarsområden som sker i verksamheten
- Bedriver aktiv omvärldsbevakning

Utifrån din bakgrund och kompetens kan ytterligare arbetsuppgifter tillkomma

Din bakgrund:
Vi söker dig som har (ska-krav)

- Relevant akademisk examen eller motsvarande

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande?är om du har:

- kunskaper om lagstiftning som reglerar myndigheters verksamhet och erfarenhet från regelefterlevnadsrelaterat arbete
- erfarenhet av arbete med dataskyddsförordningen, särskilt meriterande är erfarenhet som personuppgiftsombud fram till 2018 och/eller erfarenhet som dataskyddsombud efter maj 2018 då dataskyddsförordningen trädde i kraft.
- tidigare erfarenhet av att ha arbetat med styrning och planering av GDPR-relaterade frågor.
- tidigare erfarenhet av utbildning inom området av medarbetare inom den egna organisationen?

Dina egenskaper:
I rollen som dataskyddsombud krävs att du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Du arbetar proaktivt och förstår värdet av och har förmåga att skapa goda relationer och av att arbeta tillsammans med andra. Likaså har du ett gott omdöme och en hög integritet. Du är engagerad och driver självständigt både löpande frågor och utveckling och du är van att arbeta mot såväl individuella som gemensamma mål. För att lyckas och trivas i rollen krävs en verksamhetsnära hållning och som lyhördhet i dialogen med medarbetare från olika delar av universitetet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och din förmåga att driva, kommunicera och förankra ditt arbete.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas?

Omfattning:?100%? 

Tillträde:? Snarast eller enligt överenskommelse? 

Anställningsort:? Sundsvall/Östersund? 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Eva Somero Sörensen, tfn 010-1428494, eller chefsjurist Arne Wahlström, tfn 010-1428883?. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2022-12-31? 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i matematik

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 29
Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.Arbetsuppgifter:
Undervisning i matematik på basår och på grundläggande nivå, inklusive konstruktion och rättning av inlämningsuppgifter samt tentamina 

Behörighet och bedömningsgrund:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens.

För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom matematik, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning.

Förutom kraven ovan kräver befattningen:

- Dokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik på basårsnivå.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande universitetskurser i matematik.
- Dokumenterad erfarenhet av lärplattformar, t.ex. Moodle eller liknande.
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift eftersom undervisningen sker på svenska.

Övriga bedömningsgrunder:


- Erfarenhet av undervisning på internetbaserade kurser
- Administrativ eller annan skicklighet som är av betydelse för tjänsten.
- Annan erfarenhet som är relevant för uppdraget.

Personliga egenskaper:
Som person vill vi att du har god samarbetsförmåga, god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt.  Du behöver visa en motivation och ett driv att utveckla både dina egna och andras kunskaper samt vilja och intresse att bidra till ämnets utveckling.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning och tillträde: Detta är vikariat på 75% av heltid under perioden 1 februari 2023 till och med 31 januari 2024.

Anställningsort:  Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Kontaktperson:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Andreas Lind, mailto:andreas.lind@miun.se eller telefon 010-142 85 22, samt studierektor Stefan Borell, 010-142 87 42 , mailto:stefan.borell@miun.se   . 

Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/mod.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning samt redogörelse för dokumenterad pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över pedagogisk meritering. Vidare skall ett personligt brev och ett CV inkluderas till ansökan. Alla dokument ska vara styrkta.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-20.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Postdoktor – Trådlös kommunikation för Avancerad 5G och 6G

Forskarassistent
Läs mer Nov 28
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate http://www.

miun.se/stc/csn utannonserar en ledig postdoktoral tjänst inom avancerad 5G och 6G trådlös kommunikation. STC söker kontinuerligt efter att anställa mycket motiverade och framstående forskare för att arbeta med att möjliggöra teknologier för nästa generations trådlösa kommunikationsnätverk. Forskningen kommer att bedrivas inom forskargruppen Kommunikationssystem och nätverk (CSN), som är specialiserad på undervisning, forskning och innovation inom området trådlös och trådbunden kommunikation och nätverksteknologier, speciellt för industriella applikationer.  CSN gruppen har en dynamisk och internationell miljö, som syftar till att producera akademisk forskning på hög nivå samtidigt som man upprätthåller ett tätt samspel med relevanta industriella partners. Den sökande ska aktivt samarbeta med andra forskare inom forskargruppen, på STC-forskningscentret, men även med våra externa partner inom den akademiska och industriella världen.

 Arbetsuppgifter:
Tjänsten är avsedd för duktiga forskare med drivkraften att flytta kunskapsgränserna inom området avancerade trådlösa nätverk mot 6G, med särskild tonvikt på ett (eller flera) av följande områden: maskininlärning för intelligenta trådlösa nätverk, spektrumhantering, decentraliserat lärande, tidskritiska nätverk, grön (energieffektiv) kommunikation och lärande. Arbetsuppgifterna inkluderar teoretisk modellering och analys, algoritmdesign och validering via simuleringar men helst genom HW/SW-prototyper (t.ex. med hjälp av SDRoch Python) och att skriva vetenskapliga artiklar i erkända tidskrifter och konferenser. Anställningen kan också innefatta undervisning och andra administrativa uppgifter, såsom stöd till projektledning och skriva nya forskningsförslag för att locka industriella, nationella och europeiska projekt, men inte mer än 20% av arbetstiden.


Kvalifikationer som krävs:
För denna tjänst krävs en fil. dr i signalbehandling, datorteknik, trådlös kommunikation eller ett närliggande ämne. Den sökande som ges tjänsten måste ha en enastående meritlista av publikationer i topptidskrifter inom ett eller flera av forskargruppens forskningsområden och visat på självständighet och spetskompetens inom forskning. Den idealiska kandidaten för tjänsten bör ha en gedigen bakgrund inom minst två av följande områden:

- Trådlösa kommunikationssystem, speciellt inom fysiska lagret och medium access protokoll;
- Uppskattningsteori och statistisk signalbehandling;
- ML-algoritmer för intelligent trådlös uppkoppling

Den sökande som ges tjänsten ska vara kapabel att självständigt bedriva forskning inom ovanstående områden och bör kombinera god analytisk förmåga med en bra attityd till praktiskt genomförande samt intresse att samarbeta med forskarstuderande. I det avseendet är erfarenhet av Matlab, C++, Python och Tensorflow mycket uppskattade. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, krävs för att presentera och publicera forskningsresultat.

För att kvalificeras för en postdoktoral tjänst ska den sökande ha en fil. dr. eller likvärdig utländsk examen, och denna ska ha erhållits högst tre år innan ansökningsdatum, sjukfrånvaro och föräldraledighet räknas dock bort från denna treårsperiod.

Anställning:
Heltid under två år, med tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsvillkoren regleras i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (se https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf + https://www.miun.se/anstallningsordning ).

Placeringsort: Sundsvall

Lön: Enligt överenskommelse

Information om anställningen lämnas av Prof. Mikael Gidlund, epost: mailto:stefan.forsstrom@miun.se, eller Dr. Patrik Österberg, prefekt, Tel. 010-142 86 14, epost: mailto:patrik.osterberg@miun.se. Se även forskargruppens hemsida http://www.miun.se/stc/csn.

Ansökan ska innehålla följande:

- En motiverad text som beskriver varför ansökan görs, kvalifikationer i relation till tjänsten och avsikter och visioner för tjänsten.
• Ett aktuellt CV.
• Kopior av relevanta studiebevis (masterexamen, fil. dr.).
• Forskningsmeriter. En komplett lista över alla publikationer i tidskrifter ska bifogas med en anvisning om vilka av dessa den sökande vill inkludera i ansökan. Du kan bifoga upp till 3 publikationer.
• Spridningskvalifikationer, inklusive deltagande i kommittéer, styrelser eller deltagande i organisationer och liknande.
• Ytterligare kvalifikationer i relation till positionen.
• Referenser/rekommendationer.
• Personuppgifter.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-20.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i Rehabiliteringsvetenskap

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 24
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Arbetsuppgifter:
Till arbetsuppgifterna hör undervisning, handledning och examination av studenter.

Arbetet omfattar också medverkan i program- och ämnesutveckling samt utveckling av kurser. Vidare innebär arbetet aktivt deltagande vid institutionens utvecklingsarbete och administration.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, samt visad pedagogisk skicklighet, se https://www.miun.se/anstallningsordning. För krav på högskolepedagogisk utbildning, se https://www.miun.se/anstallningsordning. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket samt ha förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder:
Erfarenhet från olika pedagogiska arbetsformer och distansundervisning, samt undervisningserfarenhet på högskolenivå inom områdena hälsa i arbetslivet och arbetslivsinriktad rehabilitering är särskilt meriterande. Arbetslivserfarenhet inom områdena hälsa i arbetslivet och arbetslivsinriktad rehabilitering är meriterande. Meriterande är också avlagd magisterexamen inom ämnesområdet.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Vikariat 3 månader, 50 % av heltid med tillträde 2023-03-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall/Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av proprefekt, Mikael Nordenmark mailto:mikael.nordenmark@miun.se alt 010-142 85 15 och studierektor, Monica Ulin mailto:monica.ulin@miun.se alt 010-142 79 17. Se även institutionens hemsida www.miun.se/hov

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-15. https://miun.varbi.com/what:job/jobID:568773/?lang=se

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i kemi

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 24
Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Arbetsuppgifter:
Programansvar samt teoretisk och praktisk undervisning inom grundläggande laboratorievetenskap för Kompletteringsutbildningen till biomedicinsk analytiker.

I programansvaret ingår, utöver sedvanliga uppgifter såsom studentkontakter och systematiskt kvalitetsarbete, även en samordnande roll gentemot Region Västernorrland avseende denna studentgrupp.

Behörighet:
För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom det ämnesområde anställningen avser, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder:
Vi ser gärna att du har en gedigen bakgrund som biomedicinsk analytiker med flerårig arbetslivserfarenhet inom vården. En förutsättning är också en god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift. Meriterande är även tidigare erfarenhet av undervisning inom kemi eller biomedicinsk laboratorievetenskap.

Vi ser att du som söker har en god förmåga att samarbeta med både studenter och övriga kollegor. Du trivs med att delta aktivt i det kollegiala arbetet på institutionen, men har också förmågan att själv prioritera, strukturera och driva dina uppgifter framåt.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: 
Visstidsanställning på 10% av heltid under 12 månader med tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall? 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas? 

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Madelen Olofsson, mailto:madelen.olofsson@miun.se, 010-142 88 67). Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-15.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Kliniska adjunkter i omvårdnad/OMV

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 17
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Vi söker nu 2 adjunkter till uppdraget att verka i projekt som klinisk adjunkt i Region Västernorrland under inledningsvis i 12 månader varefter verksamheten ska utvärderas.

Vid Institutionen för hälsovetenskaper bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar inom omvårdnad och medicinsk vetenskap. Institutionen innehar examinationsrätt i omvårdnad på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Arbetsuppgifter:
Som universitetsadjunkt i omvårdnad kommer du att under en projekttid på 12 månader verka som klinisk adjunkt inom inom kirurgisk eller medicinsk vård, varefter verksamheten ska utvärderas och eventuellt förlängas. Den största delen av arbetstiden kommer att förläggas i klinisk tjänstgöring riktat mot handledning, men utifrån VFU-periodernas förläggning kommer en viss del av arbetstiden även att ske på universitetet och på kliniska träningsavdelningen. 

Under denna projektperiod ingår följande uppdrag:

- Verka för att grundutbildningens verksamhetsförlagda del har god kvalitet,
- Samarbeta med huvudhandledare och handledare i deras arbete med studenter i VFU
- Medverka i praktiska övningar och examinationer i sjuksköterskeutbildningen och i viss utsträckning också den teoretiska utbildningen
- Driva det strategiska arbetet med att implementera nya handledningsmodeller i VFU i samverkan med berörd klinik och institutionen för hälsovetenskaper vid universitetet
- Ansvara för att handleda och undervisa studenter inom sjuksköterskeprogrammet under deras VFU
- Ansvara för och genomföra undervisning, seminarier, praktiska övningar och ge underlag för bedömning på klinik
- I samverkan med kursansvariga utveckla innehåll, pedagogiskt genomförande, studieuppgifter och examinationer i VFU-kurserna
- Stödja huvudhandledare och handledare inom verksamheten

Som medarbetare vid institutionen kan du komma att få undervisa inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen, fristående kurser, uppdragsutbildningar och i förekommande fall forskarutbildning. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, samt visad pedagogisk skicklighet, se https://www.miun.se/anstallningsordning. För krav på högskolepedagogisk utbildning, se https://www.miun.se/anstallningsordning. För behörighet att anställas som universitetsadjunkt i omvårdnad gäller att den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad eller motsvarande, samt visat pedagogisk skicklighet. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav. Du ska även ha klinisk erfarenhet av specialiserad verksamhet inom somatisk hälso- och sjukvård.

Bedömningsgrunder:
Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen, handledarutbildning och erfarenhet av att undervisa och/eller handleda studenter. Meriterande är även genomgången högskolepedagogisk utbildning. Vid bedömningen av de sökande ska erfarenhet och skicklighet i att utveckla verksamhet värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen.

Personliga egenskaper:
I rollen som klinisk adjunkt krävs att du har god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt. Du är trygg, stabil och har självinsikt men ser även lösningar i komplicerade situationer. Du engagerad och tar egna initiativ. Du ställer upp mål och fokuserar på resultat och avslutar inte ditt arbete innan målet är nått. Du har en god kommunikationsförmåga i samarbetet med kolleger och studenter.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning: Särskild visstidsanställning på heltid i 12 månader, med tillträde enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Marie Häggström, mailto:Marie.Haggstrom@miun.se alt 010 142 86 69 och proprefekt Ulla Näppä, mailto:ulla.nappa@miun.se alt 010-142 8265 Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/omv

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande i HUVs regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-08.

Ansök nu

Forskningsingenjör inom forskargruppen ekokemi

Forskarassistent
Läs mer Nov 16
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www.

miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network.

Arbetsbeskrivning
Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder” och ”Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland”. Vi söker nu forskningsingenjör där anställningen i huvudsak är inriktad mot att med hjälp av GC-MS, GC-ECD och GC-FID analysera och kvantifiera de förekommande organiska miljögifterna före och efter bioremediering av bland annat fiberbanksmaterial. Optimering av utbytet av organiska gifter, fettsyra och protein från olika material genom metoden ASE med flera moderna extraktionsmetoder ingår också i arbetsuppgifterna.

Vissa administrativa uppgifter och undervisning kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrunder
Tidigare erfarenhet av forskning med liknande arbetsuppgifter som efterfrågas är meriterande. Som meriter betraktas även kunskaper och erfarenheter inom analytisk kemi, miljöanalys och att med GC-metoder kvantifiera små mängder organiska miljögifter. Meriterande är också kunskaper och erfarenhet av praktiskt arbete med fiberbanksmaterial, bioremediering, ASE, GC-MS, GC-ECD och GC-FID. Tjänsten kräver avlagd masterexamen inom miljövetenskap/miljöanalys /analytisk kemi eller annat för arbetsuppgifterna passande område. Den sökande bör också ha visat god förmåga att praktiskt och självständigt utveckla nya experimentella GC-analystekniker och ha visat fallenhet för att underhålla utrustningar som GC och ASE samt att självständigt skriva rapporter på engelska.

Anställning: Tidsbegränsad anställning på heltid från och med 2023-01-01 till och med 2023-08-31.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse

För mer information om tjänsten: Lämnas av professor Erik Hedenström tel. 010-142 87 29, e-post mailto:erik.hedenstrom@miun.se 

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg, examensbevis och fullständig lista över publikationer skall bifogas samt övriga handlingar som önskas åberopas. Referenser/rekommendationer ska anges.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Forskare inom forskargruppen ekokemi

Forskarassistent
Läs mer Nov 16
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www.

miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network.

Arbetsbeskrivning
Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder” och ”Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland”. Vi söker nu en forskare där anställningen i huvudsak är inriktad mot att bioremediera fiberbanksmaterial med hjälp av växter och mikrober samt att analysera och kvantifiera de förekommande miljögifterna före och efter bioremediering. Även undervisning och administrativa uppgifter kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrunder
Tidigare erfarenhet av forskning med liknande arbetsuppgifter som efterfrågas är meriterande och i synnerhet inom phytoremediering och kompostering samt att med ICP-MS kvantifiera små mängder av metaller. Meriterande är också kunskaper och erfarenhet av praktiskt arbete med fiberbanksmaterial. Tjänsten kräver avlagd doktorsexamen inom för arbetsuppgifterna passande område. Den sökande bör också ha visat god ledarskapsförmåga och att praktiskt och självständigt utveckla nya experimentella tekniker samt att självständigt skriva rapporter på engelska.

Anställning: Tidsbegränsad anställning på heltid  från 2023-01-01 till och med 2023-08-31.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse.

För mer information om tjänsten
Lämnas av professor Erik Hedenström tel. 010-142 87 29, e-post mailto:erik.hedenstrom@miun.se

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Referenser/rekommendationer ska anges.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Forskningsingenjör inom projektet FoodTech

Forskarassistent
Läs mer Nov 16
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www.

miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network.

Arbetsbeskrivning
Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder” och ”Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland”. Vi söker nu forskningsingenjör där anställningen i huvudsak är inriktad mot odling av olika svamparter vilket innefattar design, optimering, uppskalning av odlingsprocesser. I arbetet ingår även att utveckla metoder för att analysera biologiskt material med avseende på protein, fettsyror/lipider, lignin, cellulosa, hemi-cellulosa och socker från olika biomaterial. Vissa administrativa uppgifter och undervisning kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrunder
Tidigare erfarenhet med liknande arbetsuppgifter som efterfrågas är meriterande. Som meriter betraktas kunskaper och erfarenheter inom svampodling och i synnerhet ätbara svampar och analys av och kvantifiering av protein, fettsyror/lipider, lignin, cellulosa, hemi-cellulosa och socker. Tjänsten kräver avlagd doktorsexamen inom mikrobiologi eller annat för arbetsuppgifterna passande område. Förutom goda ämneskunskaper både teoretiskt som praktiskt kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskning i större och komplicerade projekt. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är viktigt.

Anställning: Tidsbegränsad anställning på heltid från och med 2023-01-01 till och med 2023-08-31.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse

För mer information om tjänsten: Lämnas av professor Erik Hedenström tel. 010-142 87 29, e-mailto:post erik.hedenstrom@miun.se 

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg, examensbevis och fullständig lista över publikationer skall bifogas samt övriga handlingar som önskas åberopas. Referenser/rekommendationer ska anges.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Forskare inom forskargruppen ekokemi

Forskarassistent
Läs mer Nov 16
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www.

miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network.

Arbetsbeskrivning
Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder” och ”Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland”. Vi söker nu en forskare där anställningen i huvudsak är inriktad mot att stödja forskargruppen vid metodutveckling och karakterisering av biomaterial med hjälp av moderna analysmetoder. Forskaren ska också aktivt bidra vid ansökningar om externa forskningsmedel. Vissa administrativa uppgifter, undervisning och handledning av doktorander och postdoktorer kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrunder
Tidigare erfarenhet med liknande arbetsuppgifter som efterfrågas är meriterande. Meriterande är erfarenhet av analysinstrument som GC-MS och tvådimensionell GC-MS samt att som huvudsökande beviljats externa forskningsmedel. Meriterande är också erfarenhet av handledning av doktorander och postdoktorer. Tjänsten kräver avlagd doktorsexamen inom lämpligt område såsom biologi/kemi/biokemi. Förutom goda ämneskunskaper både teoretiskt som praktiskt kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskning i större och komplicerade projekt. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är viktigt.

Anställning: Tidsbegränsad anställning på deltid 10% från 2023-01-01 till och med 2023-08-31.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse

För mer information om tjänsten
Lämnas av professor Erik Hedenström tel. 010-142 87 29, e-post erik.hedenstrom@miun.se 

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Referenser/rekommendationer ska anges.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Forskare inom forskargruppen ekokemi

Forskarassistent
Läs mer Nov 16
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www.

miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network.

Arbetsbeskrivning
Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder” och ”Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland”. Vi söker nu en forskare där anställningen i huvudsak är inriktad mot att stödja forskargruppen vid behandling av stora mängder data, metodutveckling och karakterisering av biomaterial med hjälp av moderna analysmetoder. Vissa administrativa uppgifter, undervisning och handledning av doktorander och postdoktorer kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrunder
Tidigare erfarenhet med liknande arbetsuppgifter som efterfrågas är meriterande. Meriterande är erfarenhet av analysinstrument som GC-MS, LC-QTOF och FT-IR samt att behandla stora datamängder. Praktisk erfarenhet av mjukvaror som MODDE och SIMCA räknas som meriter. Meriterande är också erfarenhet av handledning inom vetenskapliga projekt. Tjänsten kräver avlagd doktorsexamen inom lämpligt område såsom biologi/kemi/biokemi. Förutom goda ämneskunskaper både teoretiskt som praktiskt kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskning i större och komplicerade projekt. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är viktigt.

Anställning: Tidsbegränsad anställning på deltid 10% från 2023-01-01 till och med 2023-08-31.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse

För mer information om tjänsten: Lämnas av professor Erik Hedenström tel. 010-142 87 29, e-post erik.hedenstrom@miun.se 

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Referenser/rekommendationer ska anges.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem miun.se/jobb senast 2022-12-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Forskningsingenjör inom forskargruppen ekokemi

Forskarassistent
Läs mer Nov 16
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Institutionen för kemiteknik har cirka 40 anställda (https://www.

miun.se/che/) och innefattar även forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Network.

Arbetsbeskrivning
Forskargruppen i Ekokemi bedriver stor del av sin forskning inom projekten ”Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder” och ”Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland”. Vi söker nu forskningsingenjör där anställningen i huvudsak är inriktad mot odling av alger vilket innefattar design, optimering, uppskalning av bioreaktorprocesser och analys av biomaterial som alger. I arbetet ingår även att utveckla vår FTIR-baserade metod för att analysera protein, fettsyror/lipider, lignin, cellulosa, hemi-cellulosa och socker från olika biomaterial. Vissa administrativa uppgifter och undervisning kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrunder
Tidigare erfarenhet med liknande arbetsuppgifter som efterfrågas är meriterande. Som meriter betraktas kunskaper och erfarenheter inom algodling och analys av och kvantifiering av protein, fettsyror/lipider, lignin, cellulosa, hemi-cellulosa och socker med hjälp av FTIR. Tjänsten kräver avlagd doktorexamen växters cell- och molekylärbiologi eller motsvarande för arbetsuppgifterna passande område. Förutom goda ämneskunskaper både teoretiskt som praktiskt kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskning i större och komplicerade projekt. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska och svenska är viktigt.

Anställning: Tidsbegränsad anställning på heltid från och med 2023-01-01 till och med 2023-08-31.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse

För mer information om tjänsten: Lämnas av professor Erik Hedenström tel. 010-142 87 29, e-post mailto:erik.hedenstrom@miun.se

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg, examensbevis och fullständig lista över publikationer skall bifogas samt övriga handlingar som önskas åberopas. Referenser/rekommendationer ska anges.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 15
Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning och examination i praktiska och teoretiska kurser i strategisk kommunikation.

Till undervisning räknas även kursansvar, kursutveckling, samverkan med bransch och administration kopplat till nämnda uppgifter. Undervisningen sker både på campus och på distans. Sökande förväntas delta aktivt i lärarkollegiet. Det huvudsakliga arbetsspråket är svenska men undervisning på engelska kan ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning finns följande bedömningsgrunder:

- Relevanta ämneskunskaper för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- Erfarenhet av kursansvar/kursutveckling inom området strategisk kommunikation.
- Förmåga och bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet med varierande undervisningsmetoder.
- Erfarenhet av att föreläsa, planera och hålla i workshops och seminarier.
- Erfarenhet av att jobba med digitala undervisningsverktyg som till exempel lärplattformar och onlinemötesverktyg.
- Erfarenhet av distansundervisning.
- Erfarenhet av att skapa innehåll (text, bild, rörligt) i olika kommunikationskanaler.
- Erfarenhet av planering, implementering och utvärdering av kommunikativa insatser.
- Förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället inom verksamhetsområdet.
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Särskild hänsyn kommer att tas till samarbetsförmåga och hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen och dess framtida utveckling.

Anställning och tillträde
Tidsbegränsad anställning i 6 månader, 100%, tillträde enligt överenskommelse.

Information
Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Kajsa Falasca, mailto:kajsa.falasca@miun.se, 010-142 84 08] och ämnesföreträdare, Catrin Johansson, telefon: 010-1428804, e-post: mailto:Catrin.johansson@miun.se. Se även avdelningens hemsida http://www.miun.se/mkv.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 15
Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning och examination i praktiska och teoretiska kurser i visuell kommunikation och journalistik.

Till undervisning räknas även kursansvar, kursutveckling, samverkan med bransch och administration kopplat till nämnda uppgifter. Undervisningen sker både på campus och på distans. Sökande förväntas delta aktivt i lärarkollegiet. Det huvudsakliga arbetsspråket är svenska men undervisning på engelska kan ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande område.

Bedömningsgrund

För denna anställning finns följande bedömningsgrunder:

- Relevanta ämneskunskaper för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- Erfarenhet av kursansvar/kursutveckling inom området visuell kommunikation och journalistik.
- Praktisk erfarenhet av att skapa innehåll (text, bild, rörligt) i olika kommunikationskanaler.
- Praktisk erfarenhet av att arbeta med journalistiskt berättande i nyhetsrapportering, dokumentärer och storytelling.
- Förmåga och bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet med varierande undervisningsmetoder.
- Erfarenhet av att föreläsa, planera och hålla i workshops och seminarier.
- Erfarenhet av att jobba med digitala undervisningsverktyg som till exempel lärplattformar och onlinemötesverktyg.
- Erfarenhet av distansundervisning.
- Förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället inom verksamhetsområdet.
- Mycket god muntlig och förmåga på svenska och engelska.

Särskild hänsyn kommer att tas till samarbetsförmåga och hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen och dess framtida utveckling.

Anställning och tillträde
Tidsbegränsad anställning i 6 månader på 100% med tillträde enligt överenskommelse

Information
Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Kajsa Falasca, mailto:kajsa.falasca@miun.se , 010-142 84 08] och ämnesföreträdare Ingela Wadbring, mailto:ingela.wadbring@miun.se . Se även avdelningens hemsida http://www.miun.se/mkv .

Ansökan

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-06 .

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Gruppledare för pedagogisk utveckling

Gruppledare för kontorspersonal
Läs mer Nov 11
Avdelningen för forskning- och utbildningsstöd (FUS) är en stödverksamhet inom Mittuniversitetets gemensamma förvaltning. Vid avdelningen arbetar ca 40 experter inom internationalisering, pedagogiskt stöd, skolsamverkan, arbetslivsanknytning och innovation/nyttiggörande. Avdelningen ansvarar för utbildnings-, forsknings- och samverkansfrågor och arbetar med uppdrag internt och extern samt lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Avdelningen för Forsknings- och utbildningsstöd arbetar på både en strategisk och operativ nivå.Är du intresserad av att vara med och leda utveckling av digitalt lärande? Vill du vara med och skapa och bidra till Mittuniversitetets nod för kollegialt lärande? Vi söker en gruppledare för pedagogisk utveckling som kan och vill leda uppbyggnaden av en aktiv och levande stöd- och utvecklingsmiljö på Mittuniversitetet.

I arbetet ingår också att vara med och driva arbetet med utvecklingen av framtidens fysiska och digitala lärmiljöer.

Att jobba med pedagogisk utveckling på Avdelningen för forsknings och utbildningsstöd (FUS) är ett spännande, utvecklande och förändringsorienterat uppdrag. Gruppen för pedagogisk utveckling på FUS arbetar utifrån Mittuniversitetets pedagogiska utvecklingsbehov och erbjuder bland annat högskolepedagogisk utbildning, konsultativt stöd i pedagogiska och didaktiska frågor samt genomför utvecklingsprojekt. Vi är också ansvariga för några av universitetets system för lärande, till exempel lärplattformen Moodle och medietjänsten Kaltura.

Arbetsuppgifter:
Som gruppledare ansvarar du för en grupp på ungefär sex personer som är systemspecialister och pedagogiska utvecklare. I ditt dagliga arbete samarbetar du med kollegor inom den egna avdelningen såväl som på hela universitetet. Du har en mycket viktig roll i att skapa och underhålla kontakter inom Mittuniversitetet såväl som nationellt.

Du kommer att:

- leda och fördela arbetet inom gruppen pedagogisk utveckling utifrån Mittuniversitetets strategi, styrdokument och processer samt gällande lagar och avtal
- ansvara för att utveckla gruppen och dess medarbetare, samt verksamhetens kvalitet och resultat
- representera avdelningen i externa sammanhang
- bistå med stöd och beslutsunderlag till universitetsledningen
- leda arbete med utveckling av framtidens fysiska och digitala lärmiljöer
- vid behov arbeta operativt som pedagogisk utvecklare utifrån din kompetens

I rollen som gruppledare har du verksamhetsansvaret för gruppen, är direkt underställd avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Att bidra med erfarenheter och utvecklas i din roll som ledare kommer ingå i arbetet likväl som att hålla regelbundna gruppmöten, individuella samtal etc. med de medarbetare som ingår i gruppen. Mittuniversitetet och gruppen pedagogisk utveckling har sin verksamhet i både Sundsvall och Östersund vilket förutsätter att du kan resa en del mellan orterna. Arbetsbelastningen varierar och är under vissa perioder hög.

Din bakgrund:

Vi söker dig som har (skallkrav):

- En relevant högskoleutbildning
- Dokumenterad ledarerfarenhet inom pedagogisk utveckling
- Dokumenterad erfarenhet av att leda arbete med utveckling av fysiska och digitala arbetsmiljöer
- Bred erfarenhet av både strategiskt och operativt arbete med pedagogisk utveckling
- Erfarenhet av arbete vid universitet eller högskoleverksamhet, innebärande kunskap om gällande ramverk och förordningar och god kännedom om de akademiska värden och det uppdrag ett svenskt lärosäte arbetar med
- Ett genuint intresse för att skapa goda förutsättningar för medarbetare att utvecklas i sina roller och ena verksamheten mot gemensamma mål
- En mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska

Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av att leda arbetet med system för lärande och har erfarenheter av samarbete med IT-avdelningar. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete med högskolepedagogiska kurser och pedagogiska meriteringssystem. Vi ser gärna att du även har ett etablerat nationellt nätverk inom frågor som rör pedagogiska digitala verksamheter vid svenska lärosäten.

Dina egenskaper:
Vi söker dig med ett kommunikativt ledarskap som karaktäriseras av lyhördhet och handlingskraft. Du har en mycket god förståelse för kärnverksamhetens förutsättningar och drivkrafter där din förmåga att tänka strategiskt och se till helheten kommer att vara central. Du fattar kloka och modiga beslut som bidrar till utveckling där du ser till Mittuniversitetets bästa i första hand. Vi söker dig som är systematisk i ditt tillvägagångssätt och har en god förmåga att sortera och prioritera utifrån verksamhetens behov.

Anställningsform: Tillsvidareanställning?

Omfattning:?100%

Tillträde:? Enligt överenskommelse? 

Anställningsort:?Sundsvall/Östersund? 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef/enhetschef Ludde Edgren, tfn 072-5957329, e-post mailto:ludde.edgren@miun.se , och avgående gruppledare för pedagogisk utveckling Christina Grandien, tfn 072-5818765, e-post mailto:christina.grandien@miun.se

Intervjuer kommer att ske löpande.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-02. https://miun.varbi.com/what:job/jobID:564729/?lang=se

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkter i omvårdnad

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Okt 25
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Arbetsuppgifter:
Medarbetaren ska bidra till att föra studenterna genom utbildningen i normal studietakt.

Arbetsuppgiften innebär att självständigt ansvara för undervisning i kurser och/eller specifika ämnen inom sjuksköterskeutbildningen. Att samarbeta med kolleger i planeringen av arbetet för ovanstående undervisning så att studenter vid campus och digitala lärosäten bereds samma undervisning. Framgent delta i utveckling av en alltmer digitaliserad undervisning.

I arbetsuppgifterna ingår planering samt genomförande av bland annat föreläsningar, seminarier och examinationer. Vidare ingår kursansvar, bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, kursutveckling och löpande kvalitetsarbete, samt handledning.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, samt visad pedagogisk skicklighet, se https://www.miun.se/anstallningsordning. För krav på högskolepedagogisk utbildning, se https://www.miun.se/anstallningsordning. För behörighet att anställas som universitetsadjunkt i omvårdnad gäller att den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad eller motsvarande samt visat pedagogisk skicklighet. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.

Du ska även ha erfarenhet av undervisning på högskolenivå samt klinisk erfarenhet av specialiserad verksamhet inom somatisk hälso- och sjukvård.

Du ska ha goda kunskaper i att hantera digitala program såsom Word, Excel och Powerpoint.

Bedömningsgrunder:
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (https://www.miun.se/anstallningsordning).

Meriterande är någon form av specialistutbildning som sjuksköterska. Vid bedömningen av sökande läggs vikt vid tidigare undervisningserfarenhet samt klinisk erfarenhet från hälso- och sjukvården. Genomgången högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

Personliga egenskaper:
I rollen som adjunkt krävs att du har god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt. Du är trygg, stabil och har självinsikt men ser även lösningar i komplicerade situationer. Du engagerad och tar egna initiativ. Du ställer upp mål och fokuserar på resultat och avslutar inte ditt arbete innan målet är nått. Du har en god kommunikationsförmåga i samarbetet med kolleger och studenter.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning: Tillsvidareanställning? 

Omfattning: 100 % 

Tillträde:? Enligt överenskommelse, dock senast 2022-12-31

Anställningsort:? Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Ulla Näppä, tfn 010-142 82 65, mailto:ulla.nappa@miun.se eller prefekt Marie Häggström, tfn 010-142 86 96, mailto:marie.haggstrom@miun.se

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2022-11-30

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Systemsamordnare till Universitetsledningens stab

Systemadministratör
Läs mer Nov 1
Verksamheten inom Universitetsledningens stab (ULS) innefattar verksamhetsplanering, juridiskt stöd, registratur, upphandling och verksamhetsstöd. Inom ULS hanteras exempelvis frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet, frågor gällande kvalitet och utvärdering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning, omvärldsanalys, organisationsutveckling, remisshantering och utvecklingsprojekt. Staben tillhandahåller även administrativt stöd till universitetsledningen.Avdelningens uppdrag är brett och vårt ansvarsområde sträcker sig från verksamhetsplanering, juridiskt stöd, arkiv, registratur, upphandling, ledningsstöd samt utveckling och förvaltning av våra system.

Universitetsledningens stab ansvarar för system inom universitetets planerings- och uppföljningsprocess. På avdelningen jobbar 11 personer.

Vi söker nu en systemsamordnare som vill arbeta med förvaltning och vidareutveckling av våra BI- och planeringssystem. Är du systemutvecklare och sugen på en spännande digitaliseringsresa? Kom till oss på Mittuniversitetet och bidra med din kompetens genom att förvalta och vidareutveckla våra BI- och planeringssystem. Vi är ett litet och engagerat team som levererar tjänster till Mittuniversitetets medarbetare.

Arbetsuppgifter:
Som systemsamordnare hos oss på Mittuniversitetet kommer du att arbeta nära såväl verksamheten som it-avdelningen. Du ingår i avdelningens system-team och arbetar med att förädla interna och externa data för att möjliggöra välgrundade beslut och insikter på Mittuniversitetet. Vi tror att du kommer att trivas extra bra hos oss om du är nyfiken, lösningsorienterad och tycker om att diskutera olika BI- och planeringsrelaterade behov med verksamheten. Är du dessutom en fena på att omsätta behoven till datamodeller så blir det riktigt bra!

Din bakgrund:

Vi söker dig som har (ska-krav)

- akademisk examen inom it eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
- några års erfarenhet från en eller flera BI-lösningar/-verktyg
- kunskaper i
- har erfarenhet av att utveckla lösningar för att tillgängliggöra och analysera data

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande?är om du har

- examen med systemvetenskaplig inriktning
- erfarenhet av Diver Solution
- kunskap i datamodellering
- erfarenhet från universitets- och högskolesektorn

Dina egenskaper:
Som person behöver du ha god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter, driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde för att arbetsuppgifterna i uppdraget ska kunna utföras på bästa sätt. Då aktuell tjänst innebär att skapa och upprätthålla goda kontakter inom organisationen ställs stora krav på god kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas

Omfattning:? 100%

Tillträde:? Snarast eller enligt överenskommelse? 

Anställningsort:? Sundsvall eller Östersund? 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Eva Somero Sörensen, tfn 010-1428494?eller Kenneth Johansson, systemsamordnare, 010-1427820. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast? 2022-11-25?. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Forskningsingenjör i datateknik

Forskningsingenjör, el-tele
Läs mer Okt 7
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Den utlysta tjänsten kommer att vara knuten till forskargruppen Realistic 3D som leds av professor Mårten Sjöström (se https://www.

miun.se/stc/realistic3d), vid forskningscentret STC. Gruppen ingår i den nationella forskningsinfrastrukturen InfraVis (https://infravis.se) och rekryterar med denna annons en forskningsingenjör i datateknik till InfraVis.

Arbetsuppgifter?:
InfraVis är en nationell forskningsinfrastruktur finansierad av Vetenskapsrådet för att stödja vetenskapliga framsteg genom tillämpning av toppmoderna dataanalys- och visualiseringstekniker. InfraVis mål är att avsevärt förbättra stödet för dataanalys, möta nya utmaningar som involverar stora och komplexa data, och skapa konkurrensfördelar för svenska forskare. Infrastrukturen består av visualiseringsexperter vid nio svenska universitet som arbetar med olika programvarulösningar och tillgång till avancerade visualiseringsmiljöer. Användare av InfraVis kommer att erbjudas stöd genom en nationell helpdesk med snabba svarstider samt djupgående projekt som tar itu med specifika data- och programvaruutmaningar. InfraVis kommer också att tillhandahålla mjukvarulösningar baserade på utveckling i sammankopplade forskargrupper, organisering och integrering av internationell programvara och bästa praxis samt användarutbildning i form av kurser, seminarier och dokumentation on-line. (se https://infravis.se)

I denna tjänst kommer du att anpassa och utveckla programvara för att bistå forskare över hela landet att visualisera vetenskapliga data. Stora möjligheter finns att utveckla din egen kompetens inom programvaruutveckling, programvarukurering, visualisering, etc. Visualiseringsarbetet innebär att förstå data, identifiera uppgiften, samt skapa visualisering av data med verktyg för endera vetenskaplig visualisering (t.ex. med ParaView, VTK, Matlab, OpenGL, etc.) eller informationsvisualisering (t.ex. D3, Vega, Tableau, ggplot, MS Power BI, etc). Detta visualiseringsarbete utförs inom InfraVis av applikationsexperter tillsammans med dig som forskningsingenjör på tre nivåer av användarstöd för forskare. Lägsta nivån innebär snabba svarstider för allmänna svar, samt hänvisningar till programvaruresurser och dokumentation. Mellannivån innebär stöd till användare med anpassningar av programvara och data. Högsta nivån kräver att applikationsexperter och forskningsingenjörer skräddarsyr programvara och utvecklar nya och applikationsspecifika metoder för visuell dataanalys och kommunikation.

InfraVis forskningsingenjörer kan också delta i uppsökande och kommunikationsaktiviteter, användarutbildning, programvarukurering och dokumentation, utveckling av själva infrastrukturen samt intern utbildning och självutvärdering. Som forskningsingenjör uppmuntras du vidareutveckla dina professionella och tekniska färdigheter, både för att hålla dig aktuell inom programvaruutveckling, men också för att få kunskaper och färdigheter inom de vetenskapliga ämnen där visualiseringen tillämpas.

Tjänsten kan till en mindre del (upp till 20%) stödja andra forskningsprojekt med tekniska lösningar.

Behörighet och bedömningsgrund:
Vi söker dig som

- har masterexamen, eller möjligen licentiat- eller doktorsexamen, i datateknik, programvaruutveckling, informationsvisualisering, visuell analys eller motsvarande från ett närliggande område.
- har mycket goda programmeringskunskaper i något eller flera av språken/API:erna/ramverken inom följande områden: - o Software Development: C++, C#, Python, Java
- o Graphics: Vulkan/DirectX/OpenGL/WebGL, Unreal/Unity3D
- o Web Development: JavaScript, HTML5/CSS
- o Visualization: Vega, Tableau, D3, Paraview, Microsoft Power BI


- behärskar fackspråksmässig engelska i både tal och skrift.

Meriterande är om du har

- god kunskap om modellering och utveckling av visualiseringsverktyg och likaså dokumenterad erfarenhet av arbete med stora mängder data (t.ex. flerdimensionell, tidsmässig, textuell eller nätverksdata) från olika forskningsområden.
- goda kunskaper i svenska.
- arbetslivserfarenhet från någon av de svenska eller internationella visualiseringsmiljöerna. Vi väger också in erfarenhet från andra forskningsområden som meriterande i vår bedömning.
- erfarenhet av arbete med kommersiella visuella analysverktyg (Tableau, Power BI, etc.), samt en gedigen utbildning i datautvinning eller maskininlärning.
- kunskaper relaterat till forskningen inom forskargruppen Realistic 3D (light field, multi-vy geometri, datorseende, bildbehandling, etc.)

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga till självständigt och strukturerat arbete, god initiativförmåga och förmåga att göra prioriteringar, noggrannhet och serviceinriktad, förmåga att driva och slutföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar, flexibilitet samt mycket god samarbetsförmåga.

Handläggning: Beredning av anställningen fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställningsform och tillträde:? Tillsvidare på heltid, med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Anställningsort: ?Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Löneanspråk bör bifogas ansökan. 

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Dr Patrik Österberg, tfn 010-142 86 14 (mailto:patrik.osterberg@miun.se) och forskningsledare professor Mårten Sjöström, tfn 010-142 88 36 (mailto:marten.sjostrom@miun.se).

Ansökan:
Ansökan ska innehålla ett personligt brev (max 1 sida) som beskriver varför du söker denna tjänst, en meritförteckning (CV) inklusive kontaktuppgifter av minst två referenspersoner och examensbevis. Länk till publicerat examensarbete/licentiatavhandling/doktorsavhandlingen ska också läggas till. Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-11-21.

Ansök nu

Universitetslektor i sociologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 27
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie.

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution där sociologi tillsammans med genusvetenskap utgör en enhet. Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sjädtavallie/Sundsvall och campus Staare/Östersund. Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena genus, risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbetsliv och organisering.   En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (http://www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (http://www.miun.se/fgv).

Till ämnet söker vi nu en universitetslektor i sociologi med kompetens inom områden som kritisk teori och intersektionella perspektiv med placeringsort Sjädtavallie/Sundsvall.

Arbetsuppgifter:
Till arbetsuppgifterna hör undervisning, handledning och examinering av studenter på grundläggande nivå och på avancerad nivå inom sociologiämnets magisterprogram. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning där den anställde har forskningstid och kompetensutvecklingstid i tjänsten. Undervisningen kommer företrädesvis att bedrivas inom ämnets magisterprogram och ämnets grund- och breddkurser, på campus och på distans. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår fria forskningsmedel, kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller närliggande ämne samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (Mittuniversitetets anställningsordning).

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/ .

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet.

Bedömningsgrunder:
Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och handledning på magisternivå är särskilt meriterande. Erfarenhet av kvalitativ metod och forskning inom sociologi med inriktning kritisk teori och intersektionella perspektiv är ytterligare meriterande.

Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, studierektor Magnus Granberg, mailto:magnus.granberg@miun.se eller tfn 010-142 84 36 och ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren, mailto:katarina.giritli-nygren@miun.se eller tfn 010-142 88 43.

Anställning och tillträde:
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat om tolv månader, på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-11-20.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i industridesign

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Okt 19
På institutionen för design är hållbarhet ett självklart fokus i både utbildning och den forskning som inriktas mot bland annat design för alla, visuell kommunikation och förpackningsdesign. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också distanskurser samt fristående kurser inom ämnet Fotografi.Arbetsuppgifter:
I anställningen ingår vanligt förekommande arbetsuppgifter på institutionen som att ge undervisning, föreläsa och handleda i designämnen med fokus inom nedanstående:

- handledning i projektarbeten
- undervisning i konstnärliga ämnen
- undervisning i färglära
- undervisning i tjänstedesign
- undervisning i skissteknik
- undervisning i programvaror (labbdatormiljö) inom redigering, illustration, bildbehandling

Du förväntas också att aktivt följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse som lärare vid universitetet.

Behörighet:
För anställningen krävs avlagd examen på minst kandidatnivå inom Industridesign samt erfarenhet av undervisning, handledning, kursansvar och examination på högskola och/eller på universitet inom ämnet industridesign. Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande dokumenterad pedagogisk erfarenhet är meriterande (se https://www.miun.se/anstallningsordning)

Bedömningsgrund:
Meriterande är erfarenhet av undervisning vid universitet eller högskola i formstudier samt dokumenterad yrkeserfarenhet inom designområdet. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska, varför du behöver behärska svenska flytande i såväl tal som skrift. Vissa kurser ges till internationella studenter och därför krävs även goda färdigheter i att presentera och diskutera på engelska, så väl skriftligt som muntligt. Du behöver kunna hantera relevanta programvaror för området Industridesign.

För att lyckas i arbetet ser vi att du är en person som har lätt för att samarbeta och att kommunicera med andra, är utåtriktad och förtrogen med branschen inom industridesign samt har en god administrativ förmåga.

Handläggning: 
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: 
Tillsvidareanställning med omfattning 50% av heltid, med tillträde december 2022 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden kan komma att fördelas olika under vissa perioder under året (olika antal timmar olika veckor kan förekomma). 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Kristina Brink,
070-521 13 36, mailto:kristina.brink@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/DES

Till ansökan bifogas:

- Personligt brev
- Styrkt (vidimerad) meritförteckning av examina, kurser, yrkesmässig verksamhet och dokumentation av pedagogisk erfarenhet
- Portfolio. Visas genom egna designprojekt med tillhörande skriftlig beskrivning.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-11-20.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Postdoktorer inom Tillämpad maskininlärning mot industriella tillämpningar

Forskarassistent
Läs mer Okt 4
Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).Arbetsuppgifter:
Vi erbjuder fyra postdoktortjänster inom tillämpad maskininlärning för industriella tillämpningar.

Tjänsterna kan inriktas mot områdena djupinlärning i bildanalys, djupinlärning för ljudanalys, djupinlärning av processdata, samt implementering av maskininlärning på inbyggda system. Tjänsterna är kopplade till samverkande forskargrupper med verksamhet inom tillståndsövervakning, ljudanalys och bildanalys samt inbyggda system. Forskningen för samtliga tjänster genomförs i nära samarbete med nationella och internationella samarbetspartners i både industrin och akademin.

Fokus för tjänsterna ligger inom de tre områdena industriell tillståndsövervakning, djupinlärning för karakterisering och positionering av ljud samt djupinlärning för karakterisering och positionering av objekt i bildinformation. Tjänsterna kan även innehåller implementeringsaspekter av maskininlärningsmodeller på inbyggda system. Arbete kan vara av experimentell och teoretisk karaktär och inkludera datainsamling, utveckling och verifiering av modeller samt generalisering av lösningar.

Behörighet och bedömningsgrund:
För att kvalificera dig för en anställning som postdoktor krävs att du innehar en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom relevant forskningsområde. Din examen får inte vara äldre än 5 år från ansökningstidens utgång: Men, till exempel, kan sjukfrånvaro och/eller föräldraledighet dras från femårsperioden (sehttps://www.miun.se/anstallningsordning).

För denna position krävs det att du har en doktorsexamen i elektronik, elektroteknik, datateknik eller närliggande område samt har tidigare akademisk erfarenhet inom maskininlärning.

Aktivt deltagande och samarbete inom forskargruppen är nödvändigt. Det är därför viktigt att du är en ansvarsfull person med helhetssyn, att du kan kommunicera obehindrat både muntligt och skriftlig på engelska och att du är strukturerad i ditt arbetssätt.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning på heltid under 24 månader med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsvillkoren regleras i avtal om https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf , se även https://www.miun.se/anstallningsordning 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av Prefekt, Claes Mattsson mailto:claes.mattson@miun.se, Tefefon, +46 (0)10 142 84 98, och Professor Bengt Oelmann, mailto:bengt.oelmann@miun.se. Se även http://www.miun.se/stc.

Ansökan:
Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, examensarbete, ett personligt brev som beskriver inriktning du vill fokusera på inkluderande dina visioner och mål för detta område, samt övriga handlingar (till exempel projektarbeten) som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-11-20.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand i datateknik med inriktning prediktiv radioresurshantering (6G)

Doktorand
Läs mer Okt 27
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, http://www.

miun.se/stc) vid Mittuniversitetet söker en doktorand inom trådlös kommunikation för 6G. Som en del av STC-profilområdet trådlös kommunikation för industriella applikationer kommer doktoranden att utföra forskning om prediktiva radioresurshanteringslösningar för intelligent design och optimering av kommande 6G   radioteknologier och accessprotokoll för att möta framtida krav på kommunikation för krävande industriella applikationer. Den utvalda kandidaten kommer att tillhöra forskargruppen Communication Systems and Networks (CSN), som har en dynamisk och internationell atmosfär. Doktoranden kommer också att aktivt samarbeta med andra forskare inom forskargruppen, STC forskningscentrum, samt andra externa partners inom akademi och industri.

Arbetsuppgifter:
Som doktorand inom radioresurshantering för 6G nätverk är den huvudsakliga uppgiften att bedriva forskning och forskarstudier. Du kommer att ha ett nära samarbete med forskare vid Mittuniversitetet och vid Oulu universitetet. Tjänsten omfattar egen forskning (80%) och administrativa uppgifter (20%) såsom handledning av civilingenjörsstudenter och/eller lärarassistent i kurser inom samma forskningsområde. Doktoranden förväntas bedriva både teoretisk och experimentell forskning, och kommer även att göra forskningsvistelser vid Oulu universitet.

Behörighet och bedömningsgrunder:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik, signalbehandling eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. En start bakgrund inom trådlös kommunikation, matematik, optimering, signalbehandling och programmering ses som en fördel. Tidigare erfarenhet av kommunikationssystem, maskininlärning och programmering i C/C++, Matlab eller Python är meriterande. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning:
Doktorandanställningen avser en anställning som i första hand motsvarar två års heltidsstudier och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls. Tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Prof. Mikael Gidlund, mailto:mikael.gidlund@miun.se, eller Patrik Österberg, Institutionschef, Tel. 010-142 86 14 mailto:patrik.osterberg@miun.se

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-11-17.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Projektassistent i statsvetenskap

Forskarassistent
Läs mer Okt 19
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Statsvetenskap utgör en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV).

Ämnet statsvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Ämnets forskningsprofil är inriktad mot demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, med fokus på relationen mellan väljare och den parlamentariska arenan och på policyskapande, särskilt avseende den lokala nivån. https://www.miun.se/Forskning/amnesforskning/statsvetenskap/

Ämnet är knutet till tre starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR), Forum för genusvetenskap (FGV), och Demicom. 

Arbetsuppgifter:
Den huvudsakliga arbetsuppgiften som projektassistent inbegriper att arbeta med forskningsprojektet ”Grindvakt för de oönskade?”. I forskningsprojektet genomförs en kunskapsöversikt för att studera hur kommuners bostadspolitik kan användas som metod för att begränsa bosättningen för utsatta grupper i allmänhet och flyktingar i synnerhet. Arbetet inbegriper således litteratursökningar och analys och tematisering av resultat från litteratursökningar.

Utöver detta ingår också visst arbete i ett ytterligare forskningsprojekt där kvantitativa kunskaper krävs för hantering och bearbetning av individdata. I arbetet ingår även bedriva viss undervisning i statsvetenskap. Arbetsuppgifterna kräver att du kan arbeta självständigt och ha god förmåga att planera ditt arbete. Vad gäller undervisning kan den ske både på campus och på distans.

Mer information om forskningsprojektet finns här: https://www.miun.se/Forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/grindvakt-for-de-oonskade-en-kunskapsoversikt-kring-lanken-mellan-kommunal-bostadspolitik-och-bosattningen-av-socialt-utsatta-grupper/

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som projektassistent i statsvetenskap är den som avlagt magisterexamen i statsvetenskap. Vetenskaplig erfarenhet inom kommun-, bostads- och eller migrationsforskning är meriterande. Det gäller även metodmässig kunskap kring kunskapsöversikter samt från undervisningserfarenhet. Arbeten inom ramen för ämnets forskningsprofil är meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska samt kunskaper i kvantitativ metod är ett krav. Kunskaper i programvaran Stata är meriterande. För mer information om forskningsprofilen, se https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/forskningsstrategier-huv/uppdaterade-190319/statsvetenskap_research-strategy_20180114.pdf

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning på 100 %, med tillträde 2023-01-09, dock längst till och med 2023-12-30.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:
Lämnas av projektledare Gustav Lidén, mailto:gustav.liden@miun.se eller 010-142 89 26, ämnesföreträdare Stefan Dahlberg, mailto:stefan.dahlberg@miun.se eller 010-142 81 98, prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, respektive proprefekt Glenn Svedin, mailto:glenn.svedin@miun.se eller 010-142 82 47.

 Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-11-09.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Forskningsingenjör till institutionen för kemiteknik

Forskningsingenjör, kemi
Läs mer Okt 19
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Vid forskningscentret FSCN (Fiber Science and Communication Network) finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik.

Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Genom nära samverkan med företag håller vi oss uppdaterade om marknadens behov och stöder kunskapsutvecklingen inom näringslivet.

Vi söker nu en forskningsingenjör till ett kort forskningsprojekt, en fyra månaders förstudie, som studerar förutsättningar för att förklara och modellera kopplingar mellan massaprocessers status, fiberegenskaper och pappersmaskinens status till slutprodukters egenskaper inom förpackningsområdet. Långsiktigt syfte är att ta fram metoder att minimera egenskapsvariationer genom förbättrat processkunnande och processtyrning. Forskningen utförs i nära samarbete mellan akademi och industri.

Arbetsuppgifter:
Som forskningsingenjör inom avdelningen arbetar du i team och i projektform med kollegor från andra avdelningar vid FSCN på Mittuniversitetet. Det nu aktuella forskningsprojektet är på fyra månader och syftar till att utforska användningen av metoder för att prediktera viktiga kvalitetsvariabler som är kostnads- och tidskrävande att mäta. Inom projektet byggs matematiska modeller som utvärderas i fullskala, med fokus är på prediktering av variationer i tryckhållfasthetsindex (Short span compression test, SCT), i samarbete med ett pappers-/kartongbruk. Vid det aktuella bruket pågår redan arbete inom området med att prediktera kvalitetsvariabler för förpackningskvalitet, beträffande ett fåtal processpositioner.

Vi söker en medarbetare med mastersexamen med inriktning på styr- och reglerteknik, som också har stort kunnande på massa- och pappersteknologi och erfarenhet av både akademi- och industriforskning med multivetenskapligt arbete.

Din bakgrund:
Vi söker dig som har

- Civilingenjörs / Mastersexamen inom Kemiteknik eller motsvarande där avancerade kurser i styr och reglerteknik ingår
- Akademiska studier med inriktning mot styr- och reglerteknik inom processindustri, speciellt inom massa och pappersindustriell verksamhet
- Aktuell erfarenhet av forskning relaterat till uppbyggnad av styr och regleralgoritmer som validerats i industriell skala

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

- Meriterande?är om du har arbetat med Siemens PCS7 och informationssystemet MOPS
- Det är också meriterande om du har utbildning inom empirisk modellering och algoritmer för tidsserieanalys
- Vi ser gärna att du har kunskap omapparatur för automatisk analys av pappers- och massakvalitet.?

Dina egenskaper:
I rollen som forskningsingenjör krävs att du är nyfiken, kreativ och analytisk samt att du gillar att arbeta i ett team. För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta både i akademisk och industriell miljö och för att lyckas i den här rollen behöver du vara bra på att kommunicera både med forskarkollegor och i kontrollrumsmiljö. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som omfattar heltid under fyra månader.

Omfattning:?100%

Tillträde:? Enligt överenskommelse? 

Anställningsort:? Sundsvall? 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av professor Per Engstrand, tfn 010-142 86 49.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast ?2022-11-09.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i pedagogik

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Okt 19
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak undervisning vid lärarutbildning samt fristående kurser i pedagogik, främst ledarskap inom grundskola, fritidshem och förskola samt praktiskt estetiskt ämne inom området idrott och drama.

I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i pedagogik är den som avlagt högskoleexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp pedagogik, pedagogisktarbete, didaktik, utbildningsvetenskap eller annat ämne med relevans för utlysningen samt visat pedagogiskskicklighet.

För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (https://www.miun.se/anstallningsordning).

För anställningen krävs goda kunskaper i det svenska språket.

Bedömningsgrunder:
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (Mittuniversitetets anställningsordning).

Erfarenhet av undervisning i pedagogik på universitetsnivå är meriterande. Vidare är erfarenhet av kursansvar samt arbete med digitala lärplattformar meriterande.

Personliga egenskaper:
Samarbetar bra med andra människor. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Tar ansvar för sin uppgift, strukturerar själv sitt angreppsätt och driver sina processer vidare för att slutföra sina arbetsuppgifter.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning? 

Omfattning: 100 % 

Tillträde:? Enligt överenskommelse

Anställningsort:?Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Marcia Håkansson Lindqvist mailto:marcia.hakanssonlindqvist@miun.se eller 010-142 78 49, studierektor Marie Frykland, mailto:marie.frykland@miun.se eller 010-142 83 19, studierektor Camilla Månsson Waldehagen mailto:camilla.mansson-waldehagen@miun.se eller 010-142 82 01

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast? 2022-11-09. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i naturvetenskapernas didaktik

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Okt 6
Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.Arbetsuppgifter:

- Undervisning på och utveckling av campus- och internetbaserade kurser på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildningar.

- Arbete med regional skolsamverkan och fortbildning av lärare kan också ingå.
- Medverkan i institutionens och universitetets interna arbete, särskilt avseende utvecklingen av ämnet och dess interaktion med övriga delar av lärarutbildningen.

Behörighet och bedömningsgrund:
Behörig är den som har utbildning om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 poäng eller motsvarande kompetens inom anställningens ämnesområde.

Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning

Pedagogisk skicklighet utgör den främsta bedömningsgrunden. Vidare ska beaktas graden av administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om utvecklingsarbete.

Huvudkriterierna för bedömning av pedagogisk skicklighet är pedagogisk erfarenhet, förmåga att uppfylla den pedagogiska rollen och förmåga till pedagogisk förnyelse. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet i första hand avse naturvetenskapernas didaktik och i andra hand annan utbildningsvetenskap eller naturvetenskapliga ämnen. Följande erfarenheter är särskilt meriterande:

- Undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom lärarutbildning.
- Genomgången lärarutbildning.
- Erfarenheter av undervisning i skola.
- Utvecklingsarbete inom högskola eller skola.

Det är också meriterande med erfarenheter och skicklighet inom teknikämnet.

Annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningen är kravet att den sökande har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, eftersom arbetsuppgifter i huvudsak bedrivs på svenska men där engelska också kan behövas.

Inom denna anställning kommer du att jobba tillsammans med personer som har olika kunskaper och perspektiv, såväl inom vår organisation som med externa samarbetspartners. Det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga och trivs med varierande arbetssätt, samtidigt som du även måste kunna jobba självständigt och ta egna initiativ.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Andreas Lind, tel. 010 - 142 84 21, mailto:andreas.lind@miun.se och ämnesföreträdare Magnus Österholm, mailto:magnus.osterholm@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/mod.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning samt redogörelse för dokumenterad pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över pedagogisk meritering.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-11-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Forskare i kemiteknik

Forskarassistent
Läs mer Okt 11
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Vid forskningscentret FSCN (Fiber Science and Communication Network) finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik.

Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Genom nära samverkan med företag håller vi oss uppdaterade om marknadens behov och stöder kunskapsutvecklingen inom näringslivet.

Vi söker nu en forskare som kan driva ett kort forskningsprojekt, en fyra månaders förstudie, som studerar förutsättningar för att förklara och modellera kopplingar mellan massaprocessers status, fiberegenskaper och pappersmaskinens status till slutprodukters egenskaper inom förpackningsområdet. Långsiktigt syfte är att ta fram metoder att minimera egenskapsvariationer genom förbättrat processkunnande och processtyrning. Forskningen utförs i nära samarbete mellan akademi och industri.

Arbetsuppgifter:
Som forskare inom avdelningen arbetar du i team och i projektform med kollegor från andra avdelningar vid FSCN på Mittuniversitetet. Det nu aktuella forsknings-projektet är på fyra månader och syftar till att utforska användningen av metoder för att prediktera viktiga kvalitetsvariabler som är kostnads- och tidskrävande att mäta. Inom projektet byggs matematiska modeller som utvärderas i fullskala, med fokus är på prediktering av variationer i tryckhållfasthetsindex (Short span compression test, SCT), i samarbete med ett pappers-/kartongbruk. Vid det aktuella bruket pågår redan arbete inom området med att prediktera kvalitetsvariabler för förpackningskvalitet, beträffande ett fåtal processpositioner.

Vi söker en medarbetare med mastersexamen med inriktning på styr- och reglerteknik, som också har stort kunnande på massa- och pappersteknologi och erfarenhet av både akademi- och industriforskning med multivetenskapligt arbete.

Din bakgrund:
Vi söker dig som har (ska-krav)

- Civilingenjörs / Mastersexamen inom Kemiteknik eller motsvarande där avancerade kurser i styr och reglerteknik ingår
- Akademiska studier med inriktning mot styr- och reglerteknik inom processindustri, speciellt inom massa och pappersindustriell verksamhet
- Aktuell erfarenhet av forskning relaterat till uppbyggnad av styr och regleralgoritmer som validerats i industriell skala

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

- Meriterande?är om du har arbetat med Siemens PCS7 och informationssystemet MOPS
- Det är också meriterande om du har utbildning inom empirisk modellering och algoritmer för tidsserieanalys
- Vi ser gärna att du har kunskap om apparatur för automatisk analys av pappers- och massakvalitet.?

Dina egenskaper:
I rollen som forskare krävs att du är nyfiken, kreativ och analytisk samt att du gillar att arbeta i ett team. För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta både i akademisk och industriell miljö och för att lyckas i den här rollen behöver du vara bra på att kommunicera både med forskarkollegor och i kontrollrumsmiljö. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Anställningsform: Visstidsanställningen omfattar heltid under fyra månader.

Omfattning:?100%

Tillträde:? Enligt överenskommelse? 

Anställningsort:?Sundsvall? 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson:
Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Madelene Olofsson, tfn 010-142 88 67 eller professor Per Engstrand, tfn 010-142 86 49.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2022-11-01.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Kommunikationschef

Informationschef/Kommunikationschef
Läs mer Okt 7
Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att sätta Mittuniversitetets utbildning och forskning på kartan. Vi jobbar med att rekrytera studenter, göra forskningen synlig och skapa goda relationer internt och externt. Vi håller också medarbetare och vår omvärld uppdaterade om vad som händer hos oss. Kommunikationsverksamheten är centraliserad och alla kommunikatörer på universitetet tillhör avdelningen.

Mittuniversitetet söker nu en kommunikationschef till kommunikationsavdelningen.

Arbetsuppgifter:
Som kommunikationschef har du övergripande ansvar för kommunikationsavdelningens verksamhet och dess utveckling, budget, arbetsmiljö och personal. I ditt uppdrag ingår att planera, organisera och följa upp kommunikationsavdelningens arbete i enlighet med uppsatta mål och strategier.

Kommunikationsavdelningen har cirka 25 medarbetare. Som kommunikationschef leder du avdelningens arbete med att samordna och utveckla Mittuniversitetets kommunikation. Du bidrar till att ge förutsättningar för att öka kännedomen om universitetet internt och externt och skapa relationer med omvärlden.

Inom förvaltningen pågår ett utvecklingsarbete för att bättre fånga upp verksamhetens behov och stärka dialogen. Som kommunikationschef har du i uppdrag att leda det arbetet inom kommunikationsavdelningen. I din roll kommer du tillsammans med andra avdelningschefer och förvaltningschefen aktivt arbeta med förvaltningens utvecklingsarbete.

Du bidrar till att kommunikation används som ett strategiskt verktyg för att uppnå Mittuniversitetets mål. Du samverkar internt och ingår i en rad olika sammanhang för samverkan med olika parter.

Du är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i ledningen för gemensamma förvaltningen. Du ingår även i universitetets krisgrupp.

Kommunikationsavdelningen har sina lokaler både i Sundsvall och Östersund. Därför behöver du kunskap om att leda på distans samt vara närvarande på båda orter.

Din bakgrund:
Vi söker dig som har

- Akademisk examen inom kommunikation eller motsvarande område som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Bred erfarenhet av både strategiskt och operativt kommunikationsarbete
- Dokumenterad chefserfarenhet med personalansvar i en större organisation och känner dig trygg i en ledarroll
- Erfarenhet av offentlig, helst statlig verksamhet, innebärande kunskap om gällande ramverk och förordningar
- God kännedom om akademiska värden och det uppdrag ett svenskt lärosäte arbetar med
- Ett genuint intresse för personalfrågor och får dina medarbetare att växa samt kan ena verksamheten mot gemensamma mål
- Erfarenhet av att ha arbetat med kommunikationsstöd till chefer och ledning.
- Du behärskar svenska och engelska mycket väl i tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med kommunikationsuppdrag vid ett universitet eller högskola. Det är även meriterande om du har arbetat med förändringskommunikation och om du har erfarenhet av en roll inom kriskommunikation.

Dina egenskaper:
Vi söker dig som är strategisk och ser helheter med förmåga att driva och utveckla verksamhet, arbetssätt och metoder, samt att arbeta med uppföljning. Du förmår att se till såväl Mittuniversitetet som helhet, och utbildningens- och forskningens behov, som till kommunikationsavdelningens förutsättningar.

Som person är du en tydlig och kommunikativ ledare med förmåga att inspirera och entusiasmera och ta vara på dina medarbetares och kollegors kompetenser genom ett coachande förhållningssätt. Du behöver ha förmåga att skapa förtroendefulla relationer, tillit och legitimitet genom öppenhet, ärlighet, dialog och samarbete. Din kommunikativa och sociala ådra genomsyrar samtliga samarbeten, inte bara internt utan även med andra parter. Du har ett flexibelt förhållningssätt.

Du är strukturerad, utvecklings- och lösningsfokuserad samt drivs av viljan att skapa bästa möjliga förutsättningar för studenter, medarbetare och samarbetspartners.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform: Tillsvidareanställning? 

Omfattning:?Heltid, 100%

Tillträde:? Enligt överenskommelse? 

Anställningsort:?Sundsvall/Östersund? 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av förvaltningschef Lotten Glans, 070-296 69 68

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2022-10-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand i teknisk fysik med inriktning bearbetning av grafenmaterial

Doktorand
Läs mer Okt 7
Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Vid forskningscentret FSCN (http://www.

fscn.se) finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Här utvecklar vi kunskap och teknologi som möjliggör bl.a. resurseffektiva processlösningar och ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Samverkan med näringslivet är viktig för oss och vi vill bidra till förbättrad hållbarhet och lönsamhet för våra partners.

Forskargruppen inom materialfysik vid Mittuniversitet är en del av FSCN och forskar huvudsakligen på nanomaterial med applikationer mot energilagring och energiomvandling. Exempelvis utvecklar vi metoder för storskalig tillverkning och bearbetning av grafen som används till superkondensatorer och batterier. Nu söker vi en doktorand för forskning inom materialbearbetning av grafenbaserade material och kompositer.

Arbetsuppgifter:
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Behörighet och bedömningsgrund:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i teknisk fysik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Meriterande är kunskaper och erfarenheter av för tjänsten relevanta metoder, såsom tillverkning av elektroder för batterier samt bearbetning av material med laserbaserade metoder, m.m.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan. Du bör också ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning:
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Tillträde: 2023-01-01 eller efter överenskommelse.

Placeringsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Lektor Madelen Olofsson, Mittuniversitetet, 010-142 8867, mailto:madelen.olofsson@miun.se och Docent Magnus Engholm, Mittuniversitetet, 010-142 7852, mailto:magnus.engholm@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-10-28.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Projektassistent i svenska språket

Forskarassistent
Läs mer Okt 4
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Svenska språket är lokaliserat i Sundsvall.

I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ämnets forskningsprofil är inriktad mot litteracitet, både historisk litteracitet och akademisk litteracitet.

Arbetsuppgifter:
Projektassistenten kommer att medverka i forskningsprojektet ”Vykortens berättelser om det moderna”. Arbetsuppgifterna består av transkribering av vykort från tidigt 1900-tal, inklusive korrekturläsning samt databashantering. Andra uppgifter knutna till projektet kan tillkomma. För mer information om projektet se https://www.miun.se/Forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/vykort/

Behörighet och bedömningsgrund:
Behörig att anställas som projektassistent är den som har examen inom svenska språket/nordiska språk, eller andra närliggande humanistiska ämnen. Utmärkta kunskaper i svenska språket och kunskap i tolkning av handskrivet källmaterial från tidigt 1900-tal (skrivstil) är också ett krav. Förmåga att arbeta självständigt och med noggrannhet är ett krav.

Dokumenterad erfarenhet av arbete med arkiv och/eller samlingar är meriterande. Särskilt meriterande är erfarenhet av transkribering av handskrivet källmaterial från tidigt 1900-tal.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning på heltid under 6 månader, med tillträde 2023-01-01, dock längst till och med 2023-06-30

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information om ämnets forskningsprofil lämnas av professor Ann-Catrine Edlund, mailto:ann-catrine.edlund@miun.se. Information kring institutionen lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se, tel. 010-142 85 47 och proprefekt Helen Asklund,mailto:helen.asklund@miun.se 010-1427893.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-10-25. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i engelska, inriktning litteraturvetenskap

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Sep 27
Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Engelska har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall.

Ämnet har fristående kurser och kurser inom lärarutbildningarna samt ett magisterprogram. Forskning inom ämnet fokuserar dels på korpuslingvistik, särskilt inriktad på historisk språkvetenskap, samt tillämpad språkvetenskap och språkdidaktik; och dels på ekokritik, litteraturer ur ett socialt och/eller politiskt perspektiv, drama och performance teori samt självbiografi/livsberättelser.

Inför höstterminen 2022 söker vi en universitetsadjunkt i engelska, med inriktning mot litteraturvetenskap.

Arbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna som adjunkt i engelska med inriktning mot litteraturvetenskap ingår nätbaserad och campus-undervisning med inriktning mot det litteraturvetenskapliga området, inom språkfärdighet såväl som i kurser inom lärarlyftet.

Behörighet och bedömningsgrund:
Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt en magister/master examen i engelska med inriktning mot litteraturvetenskap, som kan uppvisa pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har goda kunskaper i svenska. Då arbetsuppgifterna inkluderar nätundervisning inom lärarlyftet är ämnesdidaktisk kompetens meriterande, särskilt för de lägre åldrarna. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning 3 månader, heltid. Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:
Närmare upplysningar kring ämnets utbildningsverksamhet kan lämnas av studierektor Nicholas Sheppard, mailto:nicholas.sheppard@miun.se, tfn 010-142 81 01 och ämnesföreträdaren Charlotta Palmstierna Einarsson, mailto:charlotta.palmstierna-einarsson@miun.se, tfn 010-142 80 39. Upplysningar kring arbetsuppgifter och institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se, tfn 010-142 85 47. Se även institutionens och ämnets hemsida https://www.miun.se/hsv.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-10-23.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Laborationsassistent inom materialfysik

Forskarassistent
Läs mer Sep 29
Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).Institutionen för Elektronikkonstruktion behöver nu tillfälligt förstärka vår personalstyrka med en medarbetare som kan assistera i laborationsarbetet inom fysikalisk elektronik.

Arbetsuppgifter:
Som laboratorieassistent så ska du bistå och assistera forskare vid EKS med att utföra experiment inom fysikalisk elektronik. Arbetet är självständigt och du behöver därför kunna planera arbetet utifrån givna uppgifter och dokumentera resultat på ett effektivt sätt. I arbetet ingår att arbeta med kemikalier, polymermaterial och analysutrustning. 

Din bakgrund:
Vi söker dig som har

- Slutförda akademiska studier med inriktning mot Fysik på minst kandidatnivå men gärna på masternivå.
- Erfarenhet ifrån laboratoriemiljö och hantering av diverse kemikalier.
- Erfarenhet av analysutrustning, speciellt erfarenhet inom SEM, optisk mikroskopi och DLS instrument värdefull.
- Tidigare erfarenhet av arbete i optiklabb, speciellt erfarenhet av användning av laserkällor anses meriterande.
- Stor vana att självständigt arbeta i projektform.
- Stor vana att skriva vetenskapliga rapporter på engelska.
- Mycket goda kunskaper i Engelska.

Dina egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, självständighet, initiativ- och ansvarsförmåga.

Anställningsform:  Anställningen är en tidsbegränsad anställning under 3 månader.  

Omfattning:?100%? 

Tillträde:? 2022-11-01? 

Anställningsort:? Sundsvall 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av prefekt?Claes Mattsson, e-post mailto:Claes.Mattsson@miun.se eller telefon 010-142 84 98, Henrik Andersson, e-post mailto:Henrik.Andersson@miun.se, telefon 010 – 142 86 35.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2022-10-20?.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Forskare till institutionen för kemiteknik

Forskarassistent
Läs mer Sep 26
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.Avdelning CHE och forskningscentrum FSCN

Vid forskningscentret FSCN (Fiber Science and Communication Network) finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik.

Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Genom nära samverkan med företag håller vi oss uppdaterade om marknadens behov och stöder kunskapsutvecklingen inom näringslivet.

Vi söker nu en erfaren forskare som kan driva projekt som involverar multidisciplinära forskningsnätverk från akademi till industri.

Arbetsuppgifter ??
Som forskare inom avdelningen arbetar du i team och i projektform med kollegor från andra institutioner vid FSCN på Mittuniversitetet. Arbetet på FSCN är självständigt, där du planerar ditt arbete med hjälp och stöd av kollegor och i diskussion med industriella partners. Genom att utveckla tillförlitliga analyser av sulfoneringsgrad ner till fibernivå kommer ditt arbete att utgöra en viktig kunskapsbit för att bättre kunna optimera kemitermomekanisk massa (CTMP) för att uppnå bättre och jämnare fiberegenskaper. Mer specifikt kommer du att arbeta med röntgenfluorescensteknik, polykapillär optik, synkrotronaccess samt kemisk och mekanisk massaproduktion med fiberanalys med många analysmetoder. I arbetet ingår också utveckling av våtstarka CTMP-baserade material för användning i olika typer av produkter.

Din bakgrund
Vi söker en medarbetare med doktorsexamen i kemiteknik med fokus på massa- och pappersteknologi och med erfarenhet av både akademi- och industriforskning med tvärvetenskapligt arbete. För den aktuella positionen krävs gedigen kunskap inom områdena massa- och pappersteknologi, analytisk kemi speciellt avseende XRF-teknik, materialkemi och modifiering av biobaserade material.

Som forskare ansvarar du för att initiera förbättringsarbete och delta i utvecklingen av våra processer och koncept. I denna tjänst kan du förvänta dig en flexibel och utmanande vardag med stora möjligheter till personlig utveckling.

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Dina egenskaper  
Du är drivande och kommunikativ. Förutom att leda och motivera dina gruppmedlemmar tycker du om att bygga goda relationer med andra. Du har ett strukturerat arbetssätt, samt god förmåga att planera. Du tycker om utmaningar och arbetar lösningsorienterat. Du tycker om att lära dig nya saker och presentera tekniska lösningar.

Anställningsform
Anställningen omfattar 100% från och med 2022-10-17 eller enligt överenskommelse/ dock längst tom 2023-07-31.

Information
Närmare upplysningar lämnas av projektledare Per Engstrand, mailto:per.engstrand@miun.se och rekryteringsansvarig Madelen Olofsson, mailto:madelen.olofsson@miun.se

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2022-10-17.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand i pedagogik

Doktorand
Läs mer Sep 26
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller ämnet pedagogik.

Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet (RP) och Samverkan Bästa Skola (SBS) finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik erbjuder vi magister/masterutbildning och vi har också en egen forskarutbildning.

Vid Institutionen för Utbildningsvetenskap bedrivs i internationellt och nationellt samarbete och regional förankring forskning inom lärarutbildning.

Arbetsuppgifter
Forskarstudier och undervisning och/eller administrativa sysslor. Forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under två och ett halvt år.

Vi söker en doktorand som är tydligt intresserad av att bedriva forskning inom det pedagogiska området förskoleklass F-3.

Behörighet
Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/utbildning-pa-forskarniva/antagning/antagningsordning-utb-pa-forskarniva.pdf och https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/pedagogik/allman-studieplan-i-pedagogik-2022-01-27.pdf

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid beaktas främst de sökandes uppsats/självständigt arbete på magister och/eller masternivå eller andra skriftliga prestationer.

Förutom goda ämneskunskaper kommer vikt att läggas vid intresse för forskarstudier med inriktning mot förskoleklass F-3.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 100%, forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under två och ett halvt år. Tillträde efter överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

För mer information
Kontaktpersoner: Prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, 010-142 7849, mailto:Marcia.HakanssonLindqvist@miun.se,  Ämnesföreträdare Jimmy Jaldemark 010-142 8288, mailto:Jimmy.Jaldemark@miun.se kontaktperson i ämnet.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, kopia på uppsats/självständigt arbete på magister och/eller masternivå i ämnet, en beskrivning av det tänkta avhandlingsämnet (högst 5 sidor) samt andra relevanta publikationer.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-10-17.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Forskningsingenjör till Institutionen för Kemiteknik

Forskningsingenjör, kemi
Läs mer Sep 22
Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.I Sverige produceras ca 2 TWh biogas varje år via rötning av organiskt avfall.

Emellertid är en vidareutveckling av biogasmarknaden begränsad av mängden tillgängligt organiskt avfall. En alternativ väg är att biomassa rester som avfall från skogen och lantbruk kan förgasas till syntesgas. Därefter syntetiseras gasen till bio-SNG (Substitute Natural Gas) genom biologisk metanisering. Enligt teorin möjliggörs en ökning av biogasproduktion till 70TWh med denna metod. Forskningsprojektet BiGaCO syftar därav till att utveckla marknadsanpassad energi-miljöteknik för att producera metan från syntesgas (H2 + CO) genom biologisk metanisering. Vi söker nu forskningsingenjör som ska arbeta med kolmonoxid metanisering via anaerob rötning, torrötning, våtrötning och aerob rötning.

Arbetsuppgifter:
Dina uppgifter är att i bioreaktor arbeta med optimering av anaerob rötning, torrötning, våtrötning och aerob rötning av olika material. Uppskalning och optimering av bioreaktorsförsök i pilotanläggning ingår också i arbetsuppgifterna. Även uppgifter som att analysera och kvantifiera föreningar som acetat, butyrat, propionat, CO, CO2, CH4 och H2 kan vid behov ingå i arbetsuppgifterna. Underhåll av bioreaktor och pilotutrustning ingår också i arbetsuppgifterna samt att hålla kontakt med de i projektet deltagande företag.

Kvalifikationer:
Tjänsten kräver avlagd masterexamen inom miljöteknik eller annat område passande för de beskrivna arbetsuppgifterna. Praktisk erfarenhet av rötning och kompostering samt optimering av sådana processer i större och mindre skala är ett krav liksom arbetslivserfarenhet och industrisamverkan inom området.

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Dina egenskaper:
Förutom goda ämneskunskaper både teoretiskt som praktiskt kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft, noggrannhet och personlig lämplighet för arbete i forskningsprojekt.

Anställningsform: 
Tidsbegränsad anställning på 50 % av heltid, med tillträde 2022-10-17 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2023-08-31.

Anställningsort:? Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson:
Närmare upplysningar lämnas av projektledare Wennan Zhang mailto:wennan.zhang@miun.se och rekryteringsansvarig Madelen Olofsson, mailto:madelen.olofsson@miun.se

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast ?2022-10-13.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand i omvårdnad

Doktorand
Läs mer Sep 19
Institutionen för hälsovetenskaper erbjuder masterutbildning samt en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne.

Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa.  Omvårdnad fokuserar på såväl relationen mellan person/patient och närstående samt sjuksköterskor som på omvårdnadens organisation och ledarskap, vilket även inbegriper säkerhet och trygghet i vården. Omvårdnad syftar även till att befrämja läkande och välbefinnande hos personen, samt underlätta ett liv med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad innebär även sjuksköterskans behov av stöd och handledning för utvecklandet av en personlig och etisk kompetens.

Denna doktorandtjänst vid Mittuniversitetet sker i kombination med klinisk tjänstgöring (20 %) inom hälso- och sjukvården i Region Västernorrland. Forskningsprojekten avser att bidra till kunskap om god och nära vård inom något/några av följande områden:

- Personcentrerad vård
- Säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap
- Informatik och samverkan i team

Arbetsuppgifter:
Forskningen kommer att genomföras vid Mittuniversitetet i samverkan med Region Västernorrland. Det övergripande syftet med forskningen är att bidra till den praktiknära kunskapen som sedermera ska kunna kopplas till regionens verksamhet, samt Mittuniversitetet och Institutionen för hälsovetenskapers utbildningar. Som doktorand kommer du att både ingå i Mittuniversitetets forskningsmiljö och vara med och utveckla en akademisk miljö vid Region Västernorrland. 

Behörighet:
7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- Avlagt en examen på avancerad nivå,
- Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Du ska vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen.

Bedömningsgrund:
Följande bedömningsgrunder värderas vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att planera och organisera arbetet.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning 

Anställning:
Denna doktorandanställning, som kombinerar utbildning på forskarnivå med klinisk tjänstgöring vid Region Västernorrland, avser en anställning som motsvarar fem år på heltid (forskarstudier om 80 % och klinisk tjänstgöring inom hälso- och sjukvården om 20 %) och beräknas leda fram till en doktorsexamen i ämnet omvårdnad.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information: För närmare upplysningar kontakta Marie Häggström, prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:marie.haggstrom@miun.se eller Lisbeth Kristiansen, professor och ämnesföreträdare, telefon 010-1428934 mailto:lisbeth.kristiansen@miun.se eller Ulla Näppä, proprefekt och lektor, telefon 010-142 82 65 mailto:ulla.nappa@miun.se

Ansökan:
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
Styrkt meritförteckning

- Personligt brev med intressebeskrivning där du redogör för dina forskningsintressen samt dina förväntningar på forskarutbildningen
- En projektskiss på 3–5 sidor där du presenterar en potentiell forskningsidé utifrån någon av de tre angivna inriktningarna; personcentrerad vård, säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap eller informatik och samverkan i team.
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Examensarbete

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-10-10.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Studentmedarbetare

Forskarassistent
Läs mer Sep 16
Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att sätta Mittuniversitetets utbildning och forskning på kartan. Vi jobbar med att rekrytera studenter, göra forskningen synlig och skapa goda relationer internt och externt. Vi håller också medarbetare och vår omvärld uppdaterade om vad som händer hos oss. Kommunikationsverksamheten är centraliserad och alla kommunikatörer på universitetet tillhör avdelningen.

Vi behöver nu förstärka vår avdelning och vill göra det genom att anställa en studentmedarbetare på deltid.

En perfekt anställningen för dig som studerar Kommunikations och PR-programmet eller motsvarande.

Arbetsuppgifter :
Som studentmedarbetare hos oss kommer du att få ett varierat jobb med stora möjligheter att utvecklas och bygga på dina kunskaper inom kommunikationsområdet.  Du kommer att få jobba nära Mittuniversitetets kommunikatörer men även arbeta mot uppdragsgivare i verksamheten.

Arbetsuppgifterna kommer att kunna innefatta bland annat: uppdatering och utveckling av webbsidor och andra digitala kanaler, göra intervjuer, skriva nyheter, fota, filma samt hjälpa till att arrangera olika typer av events.

Din bakgrund:
Vi söker dig med en pågående utbildning på universitet eller högskola med inriktning medie- och kommunikationsvetenskap. Du behöver ha fullgjort godkända studier motsvarande lägst 90 högskolepoäng, varav 60 inom medie- och kommunikation. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift, samt goda digitala kunskaper av webbpublicering och vana att arbeta i Office-program och Adobe-program. Du behöver ha förutsättningar för att kunna arbeta i Sundsvall ca 2 vardagar i veckan.

Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunikationsområdet - gärna från offentlig sektor, eller erfarenhet av att arbeta administrativt och serviceinriktat.

Vi söker dig som har (ska-krav):

- Akademiska studier med inriktning mot medie- och kommunikation.
- Har erfarenhet av webbpublicering, gärna EpiServer.
- Är driven skribent och kan skriva målgruppsanpassat för olika kanaler.
- Förmågan att arbeta självständigt och ansvarstagande.
- Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.


- Meriterande?är om du har erfarenheter av kommunikationsarbete, gärna från offentlig sektor. Exempelvis praktik under utbildning eller liknande.

För studentmedarbetare gäller ”Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare” (i kraft 1 april 2014). Syftet med anställning som studentmedarbetare är att skapa förutsättningar att förena arbete och studier, där arbetsuppgifterna har en koppling till de pågående studierna. En sådan koppling bidrar till att ge den studerande praktisk arbetserfarenhet, vilket i sin tur underlättar övergången mellan studier och yrkesliv samtidigt som berörda verksamheter tillförs aktuell kunskap.

Dina egenskaper:
Vi söker dig som har ett stort intresse för kommunikation, är serviceinriktad och har lätt att samarbeta. Du är ansvarstagande, tar egna initiativ och är lösningsfokuserad. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare. Du anställs tidsbegränsat terminsvis, i enlighet med: Avtal om tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare: 
https://www.arbetsgivarverket.se/ledare-i-staten/arbetsgivarguiden/anstalla/anstallningar-med-sarskilt-syfte/studentmedarbetaravtalet/

Omfattning: 20 % av heltid

Tillträde: Tillträde sker höstterminen 2022, enligt överenskommelse.

Anställningsort:? Sundsvall/Östersund? 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef/enhetschef Marlene Berg, tfn 010-142 87 79.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2022-10-07. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Projektassistenter inom flexibel utbildning för yrkesverksamma

Administrativ assistent
Läs mer Sep 7
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Vi söker en eller två projektassistenter som kan stödja oss i arbetet inom vår satsning på livslångt lärande och flexibla utbildningar för yrkesverksamma.

Arbetsuppgifter:
Under 2022 startar Mittuniversitetet en stor satsning på utbildning för yrkesverksamma inom projektet DRIVEN - Expertkompetens för Datadriven Industriell Transformation. I rollen som projektassistent kommer du att ansvara för datainsamling och att säkerställa vår goda kvalitet efterföljs igenom projektet.

Arbetsuppgifterna inkluderar: Support i kontakten med företag för rekrytering av kursdeltagare, handledning av studenter i antagningsprocessen, datainsamling av viktiga parametrar för projektuppföljningen, intervjuer med studenter/företag för projekt och kursutvärdering, workshopverksamhet med företag, projektuppföljning, kvalitetssäkring under pågående kurser, samt som tekniskt stöd och assistent till undervisande lärare.

Du kommer även få möjlighet att bidra till pedagogisk och didaktisk forskning inom flexibel utbildning för yrkesverksamma.

Din bakgrund:
Vi söker dig som har en akademisk utbildning, helst inom datateknik, datavetenskap, elektroteknik, industriell ekonomi, eller motsvarande. Du måste ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska, samt förmågan att kommunicera väl med såväl företag som studenter. Tjänsten förutsätter även att du har ett intresse av utbildning, kursutveckling, flexibla utbildningsformer, och att bidra till andras livslånga lärande. Du ska trivas med att arbeta i grupp inom ett projekt, men ska även kunna arbeta enskilt under eget ansvar.

Har du pedagogisk erfarenhet och verksamhetskännedom från en akademisk organisation är det meriterande. Tidigare erfarenhet av undervisning och universitetens interna system för antagning, studieresultat och undervisning är också meriterande. Så är även tidigare erfarenhet av distansundervisning och flexibla undervisningsformer. Meriterande är även en examen inom relevanta utbildningar och ämneskunskaper inom t.ex. AI/ML, IoT och datadrivna industriella processer.

Dina egenskaper:
Vi letar efter personer med stort eget ansvarstagande och god initiativförmåga, samt goda sociala färdigheter för att kunna prata och skapa relationer med projektets samarbetspartners. Som person ska du vara kvalitetsmedveten, noggrann och arbeta mot projektets höga kvalitetsmål, samt lägga stor vikt vid att leva upp till dessa. Du bör även vara utvecklingsinriktad och ha en förmåga att se och vilja arbeta med saker som behöver förbättras. Förutom dessa egenskaper, kommer stor vikt läggas på samarbetsförmåga och personlig lämplighet för uppgiften.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 

Omfattning: Efter överenskommelse mellan 40% och 100% i upp till 11 månader.

Tillträde:? 2022-10-01, eller enligt överenskommelse? 

Anställningsort:?Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.? 

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av projektledare Stefan Forsström mailto:stefan.forsstrom@miun.se eller prefekt Patrik Österberg mailto:patrik.osterberg@miun.se

Till ansökan ska bifogas:
- Ett personligt brev som beskriver dig själv och skälen till att du söker denna anställning. Inkludera även i vilken omfattning du önskar att arbeta.
- CV
- Referenser

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast? 2022-09-28.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand i ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskapernas didaktik

Doktorand
Läs mer Jun 10
Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.Ämnesdidaktik vid institutionen består av forskning, utbildning inom lärarutbildningarna, utvecklingsarbete och skolsamverkan.

Mer information om forskning i ämnesdidaktik finns här: https://www.miun.se/Forskning/amnesforskning/amnesdidaktik-i-naturvetenskap-och-matematik/

Den sökande uppmanas att beskriva sina forskningsintressen, dvs. vad du vill undersöka och ta reda på i din forskning som doktorand. Forskningsintressen ska vara inom eller i anslutning till någon av följande inriktningar eller en kombination av dessa:

* Elevers intresse för naturvetenskap i och utanför skolan.

* Resurser som används vid undervisning i naturvetenskap, med särskilt fokus på språk och/eller digitala resurser.

För sökande med forskningsintressen som inte ligger direkt inom dessa inriktningar behöver beskrivningen förklara eller föreslå hur intresset kan kopplas till befintlig/a inriktning/ar.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80–100 %) samt undervisning och andra institutionsuppgifter (0–20 %).

Behörighet och bedömningsgrunder
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Som doktorand i naturvetenskapernas didaktik antas du till den allmänna studieplanen i Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap, med inriktning mot naturvetenskap eller mot lärarprofession. Förutom grundläggande behörighet krävs en särskild behörighet som skiljer sig åt för de två inriktningarna. För särskild behörighet i inriktning mot naturvetenskap krävs kurser om minst 90 hp inom naturvetenskap eller naturvetenskapernas didaktik samt kurser om minst 30 hp inom utbildningsvetenskap (inkl. eventuella kurser inom naturvetenskapernas didaktik), vilket ska inkludera en uppsats om minst 15 hp. För särskild behörighet i inriktning mot lärarprofession krävs antingen lärarutbildning innefattande kurser om minst 30 hp i naturvetenskap samt ett examensarbete med inriktning mot naturvetenskap om minst 15 hp, eller lärarutbildning innefattande ett examensarbete med inriktning mot naturvetenskap om minst 15 hp samt minst 2 års pedagogisk yrkesverksamhet innefattande undervisning med inriktning mot naturvetenskap.

Vidare krävs att den sökande kan kommunicera väl på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt, samt sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Anställning
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller efter överenskommelse.

Information
Information om anställningen lämnas av prefekt Andreas Lind, 010 – 142 84 21, mailto:andreas.lind@miun.se eller ämnesföreträdare Magnus Österholm, mailto:magnus.osterholm@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/mod.

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, examensarbete eller annan uppsats, beskrivning av forskningsintressen enligt ovan (max 1 sida) samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2022-08-31.

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand i ämnesdidaktik med inriktning matematikdidaktik

Doktorand
Läs mer Jun 10
Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.Ämnesdidaktik vid institutionen består av forskning, utbildning inom lärarutbildningarna, utvecklingsarbete och skolsamverkan.

Mer information om forskning i ämnesdidaktik finns här: https://www.miun.se/Forskning/amnesforskning/amnesdidaktik-i-naturvetenskap-och-matematik/

Den sökande uppmanas att beskriva sina forskningsintressen, dvs. vad du vill undersöka och ta reda på i din forskning som doktorand. Forskningsintressen ska vara inom eller i anslutning till någon av följande inriktningar eller en kombination av dessa:

* Elevers utveckling av begreppsförståelse, med särskilt fokus på arbete med matematikuppgifter och matematiska problem.

* Undervisning och lärande av det matematiska symbolspråket.

För sökande med forskningsintressen som inte ligger direkt inom dessa inriktningar behöver beskrivningen förklara eller föreslå hur intresset kan kopplas till befintlig/a inriktning/ar.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80–100 %) samt undervisning och andra institutionsuppgifter (0–20 %).

Behörighet och bedömningsgrunder
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Som doktorand i matematikdidaktik antas du till den allmänna studieplanen i Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap, med inriktning mot matematik eller mot lärarprofession. Förutom grundläggande behörighet krävs en särskild behörighet som skiljer sig åt för de två inriktningarna. För särskild behörighet i inriktning mot matematik krävs kurser om minst 90 hp inom matematik eller matematikdidaktik samt kurser om minst 30 hp inom utbildningsvetenskap (inkl. eventuella kurser inom matematikdidaktik), vilket ska inkludera en uppsats om minst 15 hp. För särskild behörighet i inriktning mot lärarprofession krävs antingen lärarutbildning innefattande kurser om minst 30 hp i matematik samt ett examensarbete med inriktning mot matematik om minst 15 hp, eller lärarutbildning innefattande ett examensarbete med inriktning mot matematik om minst 15 hp samt minst 2 års pedagogisk yrkesverksamhet innefattande undervisning med inriktning mot matematik.

Vidare krävs att den sökande kan kommunicera väl på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt, samt sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Anställning
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: 2023-01-01 eller efter överenskommelse.

Information
Information om anställningen lämnas av prefekt Andreas Lind, 010 – 142 84 21, mailto:andreas.lind@miun.se eller ämnesföreträdare Magnus Österholm, mailto:magnus.osterholm@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/mod.

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, examensarbete eller annan uppsats, beskrivning av forskningsintressen enligt ovan (max 1 sida) samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2022-08-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Mittuniversitetet söker personal till högskoleprovet

Administrativ assistent
Läs mer Jun 7
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Om högskoleprovet
Mittuniversitetet ansvarar för högskoleprovets genomförande i Jämtland/Västernorrland. Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som har betydelse för förmågan att klara av högskolestudier.

Högskoleprovet genomförs 2 gånger/år och vanligtvis en lördag i april och en söndag i oktober. Arbetstiden under provdagen är ca 7.00-17.00 – något längre för vissa roller. Den som anställs kommer att få genomgå en obligatorisk utbildning om ca 2 timmar innan provdagen. Mer om högskoleprovet finns på https://www.studera.nu/hogskoleprov/Anmalan-till-hogskoleprovet/Anmalan-till-hogskoleprovet/

Nu behöver vi utöka vår personalpool med provledare, assistenter och materialsamordnare.

Arbetsuppgifter
Provledaren är den som leder provet och beroende på lokalens storlek kan det finnas assistenter och i vissa fall materialsamordnare som stöttar i genomförandet. Under provdagen genomför du flera legitimationskontroller och ger de skrivande instruktioner om hur provet går till. Du fördelar ut och samlar in provmaterial till de skrivande och under skrivtiden håller du uppsikt och kontrollerar användning av otillåtna hjälpmedel. Du ronderar i lokalen och behöver vara beredd på att ingripa vid misstänkta regelbrott. Vi använder både egna lokaler samt externa lokaler.
                                                                                                                 
Kvalifikationer
Följande kvalifikationer är lämpliga:

- har vana från arbete på myndighet/lagstyrd verksamhet
- har vana och erfarenhet av pedagogiskt arbete (i högre åldrar)
- är noggrann, strukturerad, ordningsam och stresstålig,
- är bekväm med att tala inför en grupp,
- kommunicerar på ett tydligt sätt och kan säkerställa att budskap når fram,
- behärskar flytande svenska i tal och skrift, samt
- har förståelse för teknik och hur den kan användas (i fusksyfte)

Med anledning av den myndighetsutövning som ingår i arbetet krävs det att du som arbetar har fyllt 18 år. 

Anställning och tillträde
Som anställd inför och under högskoleprovets genomförande vid Mittuniversitetet har du en s k intermittent anställning. Det innebär att du kommer att tillhöra en personalpool och anställs vid varje enskilt provtillfälle och får ekonomisk ersättning per timme. Hur mycket du får arbeta varierar, eftersom du blir erbjuden arbete när behov finns, vilket styrs av antalet anmälda till provet samt typ av skrivlokal. Det innebär att du kommer att erbjudas enstaka, kortvariga anställningstillfällen.

Anställningsort
Mittuniversitetet ansvarar för högskoleprovets genomförande i Jämtland/Västernorrland. Vi behöver inför höstens provdag stärka personalpoolen för Härnösand, Sundsvall samt Östersund.

För mer information
Om du har frågor så är du välkommen att kontakta provhandläggare:

Liselott Engelbrekts, mailto:liselott.engelbrekts@miun.se eller Sara Ahlin, mailto:sara.ahlin@miun.se

Ansökan
I din CV och ditt personliga brev önskar vi att du motiverar varför du är intresserad av tjänsten samt hur du kan koppla arbetslivserfarenhet till arbetet med högskoleprovet.

Välkommen med din ansökan, med personligt brev och CV, via vårt rekryteringssystem senast den 31 augusti 2022. 

Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb och effektiv process som möjligt och arbetar därför löpande med vårt urval. Intervjuer kan därför komma att ske löpande.

Ansök nu

Sex Assistenter till institutionen för hälsovetenskaper, i ämnet omvårdnad

Utbildningsassistent
Läs mer Maj 11
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Ämnet omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad.

Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Vi söker nu sex Assistenter till klinisk träningsavdelning under höstterminen 2022.

Arbetsuppgifter ??
Uppdraget innebär att handleda studenter i praktiska moment, tisdagar och torsdagar kl. 17-19 med början efter terminsstart. Detta är även ett bra tillfälle för dig att repetera olika moment och träna handledning. Du som tar uppdraget får ersättning och ett intyg till ditt CV.

Din bakgrund
Du bör vara student på sjuksköterskeprogrammet i termin 5 eller 6 under höstterminen 2022.

Dina egenskaper  
I rollen som amanuens krävs att du är engagerad och insatt i de praktiska moment som förekommer i sjuksköterskeutbildningen.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Anställning och tillträde
Intermittent anställning, ca 4 timmar per vecka. Tillträde vid terminsstart ht-22.

Som assistent vid Mittuniversitetet har du en så kallad intermittent anställning. Det innebär att du kommer att tillhöra en personalpool och anställs vid varje enskilt tillfälle samt får ekonomisk ersättning per timme. Hur mycket man får arbeta som assistent varierar, eftersom du blir erbjuden arbete när behov finns. Det innebär att du kommer att erbjudas enstaka, kortvariga anställningstillfällen.

Anställningsort:?Sundsvall.? 

Information: Närmare upplysningar lämnas av KTC-ansvariga lärare Marie Ericsson mailto:marie.ericsson@miun.se och Erika Gillström mailto:erika.gillstrom@miun.se eller proprefekt Ulla Näppä mailto:ulla.nappa@miun.se. Se även https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/hov/.


Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast?2022-08-28.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Systemspecialist Linux

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jul 6
Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.IT Drift & Utveckling är en av fem enheter inom avdelningen för Infrastruktur vid Mittuniversitetet.

Enheten består av 17 medarbetare. Enhetens uppdrag är att leverera drift- och utvecklingstjänster på ett effektivt, säkert och serviceinriktat sätt. Målgruppen är studenter, medarbetare och externa intressenter. De tjänster IT Drift & Utveckling levererar är systemdrift, systemutveckling, klientmanagering, ITarkitektur och IT-säkerhet.

Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av Mittuniversitetets IT-drift och delta i olika utvecklingsprojekt, då är det här rätt jobb för dig! Du kommer att ansvara för drift och underhåll av infrastrukturen. Detta innefattar linux och windowssystem - installation, automatiseringar, uppdatering, konfiguration, underhåll, övervakning och skriptning samt felsökning och problemlösning. Tjänsten innefattar även säkerhet och dokumentation. Dina arbetsuppgifter kan även innefatta lagringstjänster, backup och VmWare.

Beredskap och övertid kan förekomma inom tjänsten. I ditt arbete kommer du att ha kontakt med systemägare, förvaltning och utvecklare. I tjänsten ingår även omvärldsbevakning och nätverkande inom området.

Kvalifikationer
Som Systemspecialist vill vi att du har en akademisk utbildning inom IT, datateknik, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. Du ska ha minst 3-års erfarenhet av IT-drift inom applikation och infrastruktur. Vidare vill vi att du har erfarenhet av Linux serveradministration och administration av databaser (MySql). Du ska även vara väl bekant med och ha erfarenhet av att arbeta med molnbaserade tjänster. Du bör ha erfarenhet och kompetens inom lagring (Netapp), infrastrukturella säkerhetsfrågor samt backup.

Det är meriterande om du har arbetat enligt ITILs processer och har erfarenhet av olika typer av IT-relaterade projekt.

Arbetet innebär både självständigt arbete och arbete i grupp. Du behöver därför vara bekväm med att själv strukturera och ansvara för ditt arbete och dina leveranser, men även tycka om att samarbete med andra. Du ska tycka att det är roligt att arbeta med felsökning och lösa komplicerade problem. Det är av stor vikt att du har för vana att arbeta proaktivt och med vad som är bäst för verksamheten i fokus.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Eftersom våra medarbetare och studenter kommer från olika delar av världen behöver du kunna kommunicera både på svenska och engelska och då både i tal och skrift.

Resor mellan campusorterna kan förekomma.

Anställning och tillträde: Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Kontakt
I den här rekryteringen samarbetar Mittuniversitetet med Experis. Välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mats Andersson på 070-854 30 42 eller mailto:mats.andersson@se.experis.com    

Välkommen med din ansökan via Mittuniversitetets rekryteringssystem senast den 2022-08-22. https://miun.varbi.com/what:job/jobID:528772/?lang=se

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Koordinator för livslångt lärande

Utbildningskoordinator
Läs mer Jul 13
Mittuniversitetet bidrar till utbildning genom hela livet – för individen, organisationen och samhället.

Vill du vara med och utveckla Mittuniversitetet som aktör i det livslånga lärandet? Vill du bidra till kompetensförsörjning både regionalt och nationellt genom att skapa möjligheter för yrkesverksammas kompetensutveckling och omställning samt uppdragsutbildningar? Vill du bo och verka i en miljö där livskvalitet står i centrum? Då kanske tjänsten som koordinator för stöd till livslångt lärande är något för dig!

Arbetsuppgifter

Som koordinator för livslångt lärande på Mittuniversitetet kommer du arbeta på Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS) där du tillsammans med kollegor bygger upp och implementerar Mittuniversitetets stöd till livslångt lärande och uppdragsutbildning. Arbetet innebär både operativa arbetsuppgifter och strategisk utveckling av verksamheten. I ditt dagliga arbete utgör du stöd till fakulteter och institutioner i arbetet med att främja livslångt lärande genom att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling och omställning för yrkesverksamma och arbetsgivare som vill kompetensutveckla sin personal genom uppdragsutbildningar. Du arbetar tillsammans med lärare, forskare och prefekter för att tillgängliggöra utbildning för yrkesverksamma som finns på olika platser i landet, befinner sig i olika livsfaser och har olika behov. Här deltar du med kvalificerade analyser av nuvarande och framtida behov av kompetensutveckling för yrkesverksamma och för arbetsgivare samt fungerar som samordnare av kompetensutvecklingsprocessen mellan lärosäte och det omgivande samhället. Det verksamhetsstöd som erbjuds för livslångt lärande ska bidra till att lärdomar och insikter används i utvecklingen av Mittuniversitetets utbildningar samt även möjlighet till nya forskningssamarbeten. Du har en viktig roll som innebär att det gäller att ha god kännedom om vad som pågår både i kommuner, regioner, näringsliv och vad gäller Mittuniversitetets forskning och utbildning.

Du kommer att:

- driva utvecklingsprocesser som främjar livslångt lärande
- leda samverkansprocesser rörande livslångt lärande internt på lärosätet och med externa aktörer
- samordna funktioner, enheter och organisationer som samverkar i olika initiativ inom livslångt lärande och uppdragsutbildningar
- utveckla och utgöra processtöd samt administrativt stöd till uppdragsutbildningsverksamhet

Kvalifikationer

För att erbjudas anställningen som koordinator för livslångt lärande ska du ha erfarenhet av att stödja samverkan mellan lärosäte, arbetsliv och samhälle. Du har kompetens inom breddad rekrytering samt erfarenhet av att arbeta med verksamhet som inspirerar till och skapar förutsättningar för fler att övergå till högre utbildning, att kompetensväxla eller att delta i kompetensutveckling. Alternativt har du erfarenhet av arbete med uppdragsutbildningar samt kompetens vad gäller kunddialog, beställarkompetens, behovsinventering och analys.

Du har genomgången akademisk utbildning samt god kännedom om högskolesektorns arbetssätt, drivkrafter och förutsättningar. Du har en mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska.

Den utåtriktade rollen med många interna och externa kontaktytor förutsätter en väl utvecklad servicekänsla, god samarbetsförmåga och tydlighet. Du är pragmatisk och lösningsorienterad samt behärskar att prioritera bland de ärenden som åläggs dig. God datorvana är en förutsättning liksom förmåga att självständigt planera och organisera arbetet. Arbetet ställer även stora krav på noggrannhet, initiativrikedom och flexibilitet.

Mittuniversitetet har sin verksamhet i både Sundsvall och Östersund vilket förutsätter att du reser en del mellan orterna. Arbetet kan även innebära resande inom Jämtlands och Västernorrlands län samt delar av Hälsingland då samverkan med kommuner, regioner och näringsliv är en plattform för Mittuniversitetets verksamhet med livslångt lärande och uppdragsutbildning. Huvuddelen av arbetet är kopplat till livslångt lärande men beroende på din erfarenhet så kan din kompetens säkerligen användas även för att utveckla verksamheten tillsammans med andra medarbetare inom FUS övriga expertområden. Välkommen med din ansökan till Mittuniversitetet. Mitt i Sverige. Mitt i livet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare på 100%, tillträde enligt överenskommelse

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:

Närmare upplysningar lämnas av:
Ludde Edgren, PhD, avdelningschef, ludde.edgren@miun.se, 072–5957329
Ulrika Auno, bitr. avdelningschef, ulrika.auno@miun.se  072–7276157

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-08-22. https://miun.varbi.com/what:job/jobID:530290/?lang=sehttps://miun.varbi.com/what:job/jobID:530290/?lang=se

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu